ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2017

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2017

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με τα εξής:

  Α) Την αντίστοιχη Δωροεπιταγή των Unlimited Προγραμμάτων που οι συνδρομητές θα επιλέξουν, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Public/Telefone ή το εν λόγω ποσό της Δωροεπιταγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα της PrimeTel/Telefone για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας (στο εξής καλούμενη «Δωροεπιταγή») ή μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής τους. Νοείται ότι η εν λόγω Δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών. Η εν λόγω Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί και σε καταστήματα PrimeTel αποκλειστικά για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Νοείται ότι η Δωροεπιταγή είναι δυνατό να δοθεί μόνο σε νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.

  Β) Δωρεάν 4G Smartphone αξίας €99 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel (στο εξής καλούμενο “Smartphone”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  Γ) Δωρεάν δεύτερη κάρτα sim με νέο αριθμό κινητής τηλεφωνίας με πρόγραμμα Mobile Basic και για κάθε μήνα 500 ΜΒ mobile data, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Νοείται ότι το πάγιο του προγράμματος Mobile Basic και τα 500ΜΒ mobile data θα παρέχονται δωρεάν για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και οι συνδρομητές θα πρέπει να καταβάλουν όλες τις χρεώσεις σχετικά με περαιτέρω χρήση. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο 1.γ, δεν δικαιούνται δωρεάν δεύτερη κάρτα sim.

  3. Οι συνδρομητές θα λάβουν το Smartphone με την ενεργοποίηση του συμβολαίου τους και κατόπιν διαθεσιμότητας του Smartphone. Τη Δωροεπιταγή θα τη λάβουν οι ίδιοι οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους.

  4. Οι συνδρομητές θα μπορούν επιλέξουν είτε έκπτωση έως 50% στα Unlimited Προγράμματα σε συνδυασμό με το Smartphone ή έκπτωση έως 50% και διπλά ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας για τους πρώτους 12 μήνες, χωρίς το Smartphone. Με τη λήξη των δώδεκα (12) μηνών, τα ΜΒ κάθε Unlimited Προγράμματος θα ισχύουν και οι συνδρομητές θα έχουν την επιλογή να προσθέσουν πρόσθετα ΜΒ, με τις ισχύουσες σχετικές χρεώσεις. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  5. Η PrimeTel δικαιούται να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο των συνδρομητών πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, οι συνδρομητές δεν θα δικαιούνται ούτε τη Δωροεπιταγή, ούτε το Smartphone ούτε τη δεύτερη κάρτα sim, αλλά μόνο την έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

  6. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν δικαιούνται να λάβουν τη Δωροεπιταγή, όπως περιγράφεται στο 2.Α ανωτέρω. Όσοι δεν είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επωφελούνται από το Smartphone σε συνδυασμό με τη δεύτερη κάρτα sim μόνο στην περίπτωση που περιγράφεται ανωτέρω στο 1.α, σύμφωνα με τον όρο 4 στο παρόν. Όσοι δεν είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επωφελούνται, επίσης, από το Smartphone σε συνδυασμό με τη δεύτερη κάρτα sim εάν συνδυάσουν τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω στο 1.α ή στο 1.β, με υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ της PrimeTel ή στην περίπτωση νέων συνδρομητών που θα εγγραφούν στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ της PrimeTel.

  7. Η Προσφορά ισχύει από 21/11/2017 μέχρι 21/01/2018 και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  8. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  9. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  10. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά κατά μέγιστο έως τρείς (3) συνδρομές. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη και τρίτη συνδρομή ο συνδρομητής θα λάβει ένα (1) Δωρεάν Smartphone κατόπιν διαθεσιμότητας, και έως 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής του συνδρομητή, χωρίς την επιλογή της Δωροεπιταγής.

  11. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons