Προσφορά Κινητής

  Όροι και Προϋποθέσεις Δωρεάν Δοκιμή Δικτύου

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  − Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση,

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν δωρεάν το πάγιο για τον πρώτο μήνα παροχής υπηρεσιών του Unlimited Προγράμματος που θα επιλέξουν («δοκιμαστική περίοδος»), έχοντας παράλληλα την επιλογή εντός της δοκιμαστικής περιόδου να τερματίσουν το Unlimited Πρόγραμμα που επέλεξαν αν δεν είναι ευχαριστημένοι χωρίς να κληθούν να καταβάλουν χρεώσεις πρόωρου τερματισμού. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο συνδρομητής θα χρεωθεί μόνο για τη χρήση που πραγματοποίησε πέραν του Unlimited Προγράμματος που επέλεξε ή/και για κάθε πρόσθετη χρήση που δεν εμπίπτει στο εν λόγω Unlimited Πρόγραμμα (π.χ. κλήση ειδικών αριθμών, διεθνείς κλήσεις, κλήσεις περιαγωγής κ.λ.π.).

  3. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου και νοουμένου ότι οι συνδρομητές δεν έχουν προβεί σε τερματισμό ή αλλαγή του Unlimited Προγράμματος που επέλεξαν αρχικά, θα ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις και/ή πάγιο που διέπουν το εν λόγω πρόγραμμα ενώ η δοκιμαστική περίοδος θα αφαιρείται από τους 24 μήνες δέσμευσης του εν λόγω προγράμματος.

  4. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδο, σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών του Unlimited Προγράμματος, οφείλει όπως επισκεφτεί κατάστημα της PrimeTel και προβεί σε τερματισμό των εν λόγω υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η δοκιμαστική περίοδος λήγει σε ημέρα που συμπίπτει με επίσημη αργία ή την Κυριακή, ο συνδρομητής θα μπορεί να καλεί στο 133 και να ενημερώνει ότι επιθυμεί τυχόν να τερματίσει τη δοκιμαστική περίοδο, μεταβαίνοντας σε Κατάστημα της PrimeTel εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

  5. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει τις παρεχόμενες από την PrimeTel υπηρεσίες εντός της δοκιμαστικής περιόδου, θα χρεωθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση που πραγματοποίησε πέραν του Unlimited Προγράμματος που επέλεξε ή/και για κάθε πρόσθετη χρήση που δεν εμπίπτει στο εν λόγω Unlimited Πρόγραμμα (π.χ. κλήση ειδικών αριθμών, διεθνείς κλήσεις, κλήσεις περιαγωγής κ.λ.π.). Ρητά εξαιρείται ο συνδρομητής από την υποχρέωση καταβολής παγίου και τελών τερματισμού κατά τη δοκιμαστική περίοδο.

  6. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο συνδρομητής σε περίπτωση που το επιθυμεί έχει την δυνατότητα όπως επιλέξει διαφορετικό Unlimited Πρόγραμμα της PrimeTel από αυτό που επέλεξε αρχικά και/ή να επιλέξει ένα από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel με επιδότηση συσκευής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν το νέο πρόγραμμα, μεταβαίνοντας σε ένα από τα καταστήματα της PrimeTel.

  7. Με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις, το πάγιο, οι χρεώσεις πρόωρου τερματισμού καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις αναφορικά με τα Unlimited Προγράμματα.

  8. Ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει συνδυαστικά με την παρούσα Προσφορά και λοιπές ισχύουσες προσφορές και υπηρεσίες της PrimeTel, που δεν περιέχουν Κινητή τηλεφωνία. Η παρούσα Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε προσφορά υπερ-επιδότησης συσκευής μέσω των Unlimited Προγραμμάτων.

  9. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου.

  10. Η Προσφορά ισχύει από 24/03/2017.

  11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons