Δωρεάν Tablet (Τηλεφωνία & Internet)

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps, καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps, καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη διάρκεια συμβολαίου, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, με την εξαίρεση των πακέτων 3inOne και 4inOne

  2. Η παρούσα προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ενεργή προσφορά ή έκπτωση από την PrimeTel.

  3. Ο συνδρομητής λαμβάνει επιπλέον δωρεάν μια κάρτα SIM με νέο αριθμό κινητής τηλεφωνίας με πρόγραμμα Mobile Basic και για κάθε μήνα 500 ΜΒ mobile data, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Νοείται ότι το πάγιο του προγράμματος Mobile Basic και τα 500ΜΒ mobile data θα παρέχονται δωρεάν για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και οι συνδρομητές θα πρέπει να καταβάλουν όλες τις χρεώσεις σχετικά με περαιτέρω χρήση. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις του προγράμματος Mobile Basic.

  4. Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής ο οποίος έχει ήδη επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά ως νέος συνδρομητής στις πιο πάνω Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ ή/και σε Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας όπως περιγράφονται στον όρο 1, επιθυμεί να επωφεληθεί από ακόμη μία (1) Προσφορά για ένα μέλος της οικογένειάς του, μπορεί να το πράξει εφόσον εγγραφεί σε ένα δεύτερο πρόγραμμα Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ όπως περιγράφονται ανωτέρω στον όρο 1. Ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά κατά μέγιστο δύο φορές.

  5. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν το Δωρεάν Tablet, κατόπιν διαθεσιμότητας του Δωρεάν Tablet.

  6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  7. Η Προσφορά ισχύει από 17/08/2017 μέχρι 30/09/2017 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  8. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων.

  9. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  10. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons