Το μέλλον μας διαγράφεται λαμπρό

  Οικονομικά Αποτελέσματα

  15/02/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το ετος που εληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
  15/02/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το ετος που εληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
  31/08/2016 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016
  27/04/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το ετος που εληξε στις 31 Δεκεμβριου 2015
  31/08/2015 Ενδιαμέσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015
  30/04/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το ετος που εληξε στις 31 Δεκεμβριου 2014
  26/08/2014 Ενδιαμέσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
  26/08/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το ετος που εληξε στις 31 Δεκεμβριου 2013
  29/08/2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013
  11/06/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012
  26/04/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
  20/08/2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012
  28/05/2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011
  26/04/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
  26/08/2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011
  13/05/2011 Ετήσια Έκθεση 2010
  17/08/2010 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
  07/06/2010 Ετήσια Έκθεση 2009
  29/04/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
  25/08/2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
  11/05/2009 Ετήσια Έκθεση 2008
  13/05/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
  26/02/2009 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
  20/08/2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ