Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της 2ης Κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά και Πλανητικές Μεταβολές: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» (JPI–CH). Η Πρόσκληση προκηρύσσεται με συμπληρωματική […]

    Read more