Τηλεόραση δωρεάν το μηνιαίο πάγιο έως και τους πρώτους έξι (6) μήνες

  1. Η Primetel PLC (στο εξής η «PrimeTel») προσφέρει δωρεάν έως και τους πρώτους έξι (6) μήνες το μηνιαίο πάγιο για το πακέτο υπηρεσιών της Τηλεόρασης σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στα πακέτα Τηλεόρασης της PrimeΤel μέχρι τις 31 Μαϊου 2019, με 24μηνη δέσμευση, καθώς και στους υφιστάμενους συνδρομητές Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet που επιλέγουν να προσθέσουν πακέτο Τηλεόρασης με 24μηνη δέσμευση από τις 24 Οκτωβρίου 2018 και μέχρι τις 30/06/2019 (στο εξής η «Προσφορά»).

  2. Η Προσφορά αφορά τα πιο κάτω πακέτα Τηλεόρασης:
  • Βασικό πακέτο καναλιών
  • Premium Πακέτο τηλεόρασης
  • Premium Plus Πακέτο τηλεόρασης

  3. Οι συνδρομητές, που θα λάβουν την Προσφορά, θα επωφεληθούν της Προσφοράς ανάλογα του πακέτου τηλεόρασης που θα επιλέξουν ως ακολούθως:
  • Δωρεάν το μηνιαίο πάγιο των πρώτων έξι (6) μηνών της συνδρομής για το Βασικό πακέτο καναλιών
  • Δωρεάν το μηνιαίο πάγιο των πρώτων τριών (3) μηνών της συνδρομής για το Premium Πακέτο τηλεόρασης
  • Δωρεάν το μηνιαίο πάγιο των πρώτων δύο (2) μηνών της συνδρομής για το Premium Plus Πακέτο τηλεόρασης
  4. Μετά την πάροδο των ανωτέρω περιόδων ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των πακέτων Τηλεόρασης σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

  5. Το κόστος ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Τηλεόρασης είναι εικοσιτέσσερα (24) ευρώ. Ο συνδρομητής μπορεί να πληρώσει στην PrimeTel το κόστος ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Τηλεόρασης είτε εφ’άπαξ με την υπογραφή της Συμφωνίας είτε σε εικοσιτέσσερις δόσεις του ενός (1) ευρώ.

  6. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της PrimeTel.

  7. Το επιλεγόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος η Προσφορά παύει να ισχύει.

  8. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  9. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων τηλεόρασης.

  10. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons