Προσφορά “Unlimited Family” (ισχύουν για συνδέσεις έως 20/2/19)

  1. Η προσφορά “Unlimited Family” ισχύει μόνο για λογαριασμούς family και απευθύνεται προς όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν σε τουλάχιστον 2 πακέτα Unlimited το ένα εκ των οποίων να είναι Unlimited 4 με εικοσιτετράμηνη (24μηνη) δέσμευση και προς όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές που επιλέγουν να προσθέσουν τουλάχιστον ένα πακέτο Unlimited 4 στο family λογαριασμό τους με εικοσιτετράμηνη (24μηνη) δέσμευση (εφεξής η «Προσφορά»).

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφελούνται ως ακολούθως:
  • Νέοι συνδρομητές που θα εγγραφούν σε περισσότερα από ένα (1) πακέτα Unlimited εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα είναι Unlimited 4, θα λαμβάνουν τα πακέτα Unlimited 4 στην τιμή των δεκαεννιά ευρώ και ενενήντα σεντς (€19,90). Προς διευκρίνιση εάν νέοι συνδρομητές εγγραφούν μόνο σε πακέτα Unlimited 4 η Προσφορά θα ισχύσει ως προς όλα τα πακέτα.
  • Υφιστάμενοι συνδρομητές πακέτου Unlimited που επιλέγουν να προσθέσουν τουλάχιστον ένα (1) πακέτο Unlimited 4, θα λαμβάνουν τα προστιθέμενα πακέτα Unlimited 4 στην τιμή των δεκαεννιά ευρώ και ενενήντα σεντς (€19,90). Προς διευκρίνιση εάν το υφιστάμενο πακέτο του συνδρομητή, είναι Unlimited 4, το υφιστάμενο πακέτο θα παραμείνει στην υφιστάμενη τιμή και ο συνδρομητής θα επωφεληθεί από την Προσφορά μόνο για τα νέα προστιθέμενα πακέτα Unlimited 4.

  3. Δεν υφίσταται περιορισμός στα πακέτα Unlimited 4 που μπορούν να περιληφθούν στην Προσφορά.
  4. Τα πακέτα Unlimited 4 που ευνοούνται από την Προσφορά δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της PrimeTel.

  5. Η Προσφορά θα ισχύει από 7 Νοεμβρίου 2018 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019.

  6. Η Προσφορά ισχύει μόνο ή και αφορά στο πακέτο Family. Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής διακόψει το πακέτο Family, η προσφορά παύει να ισχυεί και τα πακέτα Unlimited 4 επιστρέφουν στη κανονική τους τιμή.

  7. Με τη λήξη της διάρκειας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, οι μηνιαίες πάγιες σταθερές χρεώσεις θα ισχύουν, με βάση τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel.

  8. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  9. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της προσφοράς.

  10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  11. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons