Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις Δωροεκπτώσεις

  (1)  H PRIMETEL PLC (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή η «PrimeTel») διοργανώνει κληρώσεις με τίτλο «Δωροεκπτώσεις» (στο εξής η «Δωροέκπτωση» ή οι «Δωροεκπτώσεις») όπου οι κληρωθέντες συμμετέχοντες (στο εξής οι «Νικητές» ή ο «Νικητής) κερδίζουν τα αναφερόμενα σε αυτές Δώρα (στο εξής τα «Δώρα» ή το «Δώρο») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι»).
  (2) Δικαίωμα συμμετοχής στις Δωροεκπτώσεις έχουν μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι συνδρομητές υπηρεσιών της PrimeΤel εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε Δωροέκπτωση. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας PrimeΤel και όλων των εταιρειών του Ομίλου Francoudi & Stephanou καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των πιο πάνω εργαζόμενων, αποκλείονται από τις Δωροεκπτώσεις.
  (3)  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις Δωροεκπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που δίνεται μέσω της ιστοσελίδας ή του περιοδικού και να συμπληρώσουν τα ζητηθέντα προσωπικά τους στοιχεία ή όπως άλλως ορίζεται σε ανακοίνωση για την εκάστοτε Δωροέκπτωση.
  (4) Η ημερομηνία έναρξης καθώς και η ημερομηνία λήξης για συμμετοχή στην εκάστοτε Δωροέκπτωση θα ορίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας και ώρας λήξης καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή από τον Διοργανωτή. 
  (5) Μετά την ημερομηνία λήξης για συμμετοχή στην εκάστοτε Δωροέκπτωση θα διεξάγεται η κλήρωση και οι Νικητές  θα κερδίζουν τα Δώρα.
  (6) Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται ή/και εξαργυρώνονται με χρήματα ή/και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  (7) Με την αποδοχή λήψης του Δώρου, ο Νικητής επιτρέπει στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη Δωροέκπτωση και/ή σχετική δημοσίευση. Ο Νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, για τους σκοπούς της Δωροέκπτωσης, καθ’ οιονδήποτε χρόνο.
  (8)  Ο Νικητής θα ενημερώνεται από τον Διοργανωτή μέσω τηλεφώνου ή SMS.
  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή της Δωροέκπτωσης εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού SMS για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
  (9) Η συμμετοχή στη Δωροέκπτωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν στη Δωροέκπτωση αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
  (10) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη της Δωροέκπτωσης ή να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας για συμμετοχή στην Δωροέκπτωση και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και των Δώρων), οποτεδήποτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
  (11) Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της Δωροέκπτωσης προκύψει οποιαδήποτε τεχνική βλάβη με ως επακόλουθο ο σύνδεσμος της Δωροέκπτωσης ή ακόμη και η ιστοσελίδα του Διοργανωτή να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την Δωροέκπτωση. Επίσης ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμετέχοντες σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με την Δωροέκπτωση.
  (12) Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με οποιαδήποτε Δωροέκπτωση, οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο θα μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email info@prime-tel.com

  (13) Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα αν ήθελε προκύψει στο μέλλον σχετικά με τη Δωροέκπτωση τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για να το επιληφθούν.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons