Διαγωνισμός «Έρευνα Ικανοποίησης 11800»

  1. Αντικείμενο τουΔιαγωνισμού. H PRIMETEL PLC (στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει Διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός – Έρευνα Ικανοποίησης 11800» (στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Διαγωνισμός»).
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών.
  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του Δώρου.
  4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους στη σελίδα του διαγωνισμού. Εάν αποδειχθεί πως τα στοιχεία είναι ψευδή και επομένως ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δεν είναι δυνατός, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από τον Διοργανωτή, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για το Δώρο του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.
  5. Διάρκεια του Διαγωνισμού.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/08/2019 (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 31/01/2020 μέχρι και τις 23.59 μ.μ (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) κληρώσεις και η ανακοίνωση των νικητών πραγματοποιηθεί στις 07/10/2019, 04/11/2019, 04/12/2019,07/01/2019 και 04/02/2020 βάσει του άρθρου 9 των παρόντων όρων.
  6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που έλαβαν μέσω SMS, μετά από επικοινωνία που είχαν με την υπηρεσία του 11800 από το κινητό τους τηλέφωνο
  7. Δώρo. Ένα (1) άτομο ανά κλήρωση (εφεξής ο «Νικητής» ή οι «Νικητές») θα κερδίσει το Δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δώρο»).
  8. Ο Νικητής θα κερδίσει ένα Αδιάβροχο Bluetooth ηχείο (Ultimate Ears Wonderboom) αξίας €99.  Το πιο πάνω Δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

   Με την αποδοχή και τη λήψη  του Δώρου του Διαγωνισμού, ο Νικητής επιτρέπει στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Ο Νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατόπιν μιας εβδομάδας προηγούμενης ειδοποίησης .

  9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.Οι (5) Νικητές θα ανακοινωθούν κατόπιν κλήρωσης που θα λάβει χώρα στις 07/10/2019, 04/11/2019, 04/12/2019,07/01/2019 και 04/02/2020.
  10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και ο Νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος στο αριθμό τηλεφώνου που υπέβαλε. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Για σκοπούς αναπλήρωσης του Νικητή θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.
  11. Ευθύνη.Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του βραβείου του Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα από αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
  12. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο https://primetel.com.cy/tos/special/
  13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ως προς την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους ως άνω και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της PrimeTel. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@prime-tel.com. Μετά το τέλος του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν, εκτός εάν οι συμμετέχοντες έδωσαν συγκατάθεση για να λαμβάνουν ενημέρωση για τις προσφορές της PrimeTel . Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητήσει από το Νικητή περαιτέρω στοιχεία.
  14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κληρώσης και το Δώρο), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή/και τροποποίησης, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, εξ αιτίας του οποίου θα έπρεπε να μη συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
  16. Πληροφορίες ή παράπονα. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prime-tel.com.
  17. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να το επιληφθούν.
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons