Συνδυαστική προσφορά Home Internet και Κινητής Τηλεφωνίας με δώρο Ultimate Ears Wonderboom 2019

  Όροι και Προϋποθέσεις

   

  1.       H συνδυαστική προσφορά Home Internet και Κινητής Τηλεφωνίας με δώρο Ultimate Ears Wonderboom 2019 της Primetel PLC (στο εξής «PrimeTel») ισχύει από 06/08/2019 έως τις 30/09/2019, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας και Home Internet (στο εξής η «Προσφορά»).

  2.       Η Προσφορά της PrimeTel, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου) σε ένα από τα πιο κάτω Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel: Unlimited 2, Unlimited 3 New, Unlimited SE, Unlimited 4, Unlimited 5 ή Unlimited 6 με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου και εγγραφούν συνδυαστικά σε ένα από τα πακέτα Home Internet της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, εφόσον οι συνδρομητές υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή  Public ή Telefone.

  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε ένα από τα πιο κάτω Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel: Unlimited 2, Unlimited 3 New, Unlimited SE, Unlimited 4, Unlimited 5, ή Unlimited 6 με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου και εγγραφούν συνδυαστικά σε ένα από τα πακέτα Home Internet της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, εφόσον οι συνδρομητές υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel, Public ή Telefone

  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές Home Internet της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel, θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση  και θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου) ή εγγραφούν σε ένα από τα πιο κάτω Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel: Unlimited 2, Unlimited 3 New, Unlimited SE, Unlimited 4, Unlimited 5 ή Unlimited 6 με 24μηνη δέσμευση εφόσον οι συνδρομητές υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel, Public ή Telefone .

  3.       Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με ένα Ultimate Ears Wonderboom Black Portable αξίας €99 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel (στο εξής η «Συσκευή») υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη Συσκευή κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας ,

  i)                    Aπό κατάστημα PrimeTel αν το συμβόλαιο υπογραφεί σε κατάστημα Primetel ή Public.

  ii)                   Aπό κατάστημα Telefone αν το συμβόλαιο υπογραφεί σε κατάστημα Telefone.

  Η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Συνδρομητή για να περάσει να παραλάβει την Συσκευή μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής κατά την σύναψη του συμβολαίου του. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία  της σχετικής ειδοποίησης προς τον συνδρομητή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη  Συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

  4.       Για να ισχύει η Προσφορά θα πρέπει για το σύνολο της διάρκειας του συμβολαίου ο Συνδρομητής να διατηρεί ενεργό και το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας Unlimited που επέλεξε ο συνδρομητής καθώς και την υπηρεσία Home Internet που επέλεξε.

   

  5.       Κάθε συνδρομητής δικαιούται να επωφεληθεί της Προσφοράς μόνο μια φορά και να λάβει μέγιστο μία (1) Συσκευή ανεξάρτητα από το αν ανανεώσει ή συνδεθεί σε παραπάνω από ένα συμβόλαια.

   

  6.       Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

   

  7.       Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

   

  8.       Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με την τρέχουσα προσφορά  ‘’Alcatel 1s 32GB Basic Promo’’ της Primetel.

   

  9.       Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας και Home Internet που έχει ο πελάτης σύμφωνα με τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel εκείνη την ημερομηνία.

   

  10.   Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

   

  11.   Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία της συσκευής. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

   

  12.   Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons