Δωρεάν Smartphone ή Tablet 2018

  ΔΩΡΕΑΝ TABLET / ΔΩΡΕΑΝ SMARTPHONE

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.
  β. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.
  γ.Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με τα εξής:

  Α) Την αντίστοιχη Δωροεπιταγή των Unlimited Προγραμμάτων που οι συνδρομητές θα επιλέξουν, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Public/Telefone ή μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής τους. Νοείται ότι η εν λόγω Δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών. Η εν λόγω Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί και σε καταστήματα PrimeTel αποκλειστικά για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Νοείται ότι η Δωροεπιταγή είναι δυνατό να δοθεί σε νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση καθώς και σε υφιστάμενους που θα ανανεώσουν το συμβόλαιό τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω στo 1.γ.

  Β) Δωρεάν Tablet MLS BRACE 2018 αξίας €99.00 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή του Public ή της Telefone (στο εξής “ Tablet”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων, ή Δωρεάν Smartphone Αlcatel U5 HD αξίας €99.00 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή του Public ή της Telefone (στο εξής “Smartphone”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  Γ) Δωρεάν δεύτερη κάρτα sim με νέο αριθμό κινητής τηλεφωνίας με πρόγραμμα Mobile Basic και για κάθε μήνα 500 ΜΒ mobile data, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Νοείται ότι το πάγιο του προγράμματος Mobile Basic και τα 500ΜΒ mobile data θα παρέχονται δωρεάν για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και οι συνδρομητές θα πρέπει να καταβάλουν όλες τις χρεώσεις σχετικά με περαιτέρω χρήση.

  3. Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής ο οποίος έχει ήδη επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά ως νέος συνδρομητής στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, επιθυμεί να επωφεληθεί από ακόμη μία (1) Προσφορά μπορεί να το πράξει εφόσον εγγραφεί σε ένα δεύτερο Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας. Ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά κατά μέγιστο δύο φορές.

  4. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη εγγραφή στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση έως 50% στο μηναίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει, χωρίς την επιλογή της Δωροεπιταγής, εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από τη Δωροεπιταγή κατά την πρώτη συνδρομή.

  5. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν το Tablet ή το Smartphone, κατόπιν διαθεσιμότητας του Tablet ή του Smartphone. Διευκρινίζεται ότι τη Δωροεπιταγή θα τη λάβουν οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του συμβολαίου, οι συνδρομητές δεν θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με το Tablet και/ή το Smartphone, και/ή τη Δωροεπιταγή που έχουν επιλέξει κατά την υπογραφή του συμβολαίου τους με την PrimeTel. Με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του, οι συνδρομητές θα μπορούν να προχωρούν σε οποιαδήποτε αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

  6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  7. Η Προσφορά ισχύει από 25/05/2018 μέχρι και 30/09/2018 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές σταθερής τηλεφωνίας της PrimeTel.

  8. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  9. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  10. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  11. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close