Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την παραχώρηση από την PrimeTel PLC ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή Lenovo G570G σε προνομιακή επιχορηγημένη τιμή.

  1.   Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις («ΕΟΠ») είναι επιπρόσθετοι από τους ΓΟΠ και ισχύουν για όσους Συνδρομητές επιλέξουν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη προσφορά της Εταιρείας για την παραχώρηση ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προνομιακή επιχορηγημένη τιμή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας.
  2.   Σε περίπτωση αντίθεσης ή αντίφασης μεταξύ των ΕΟΠ και των ΓΟΠ τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες των ΕΟΠ.
  3.   Στους παρόντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις:

  3.1.   Οποιεσδήποτε λέξεις και φράσεις με κεφαλαία γράμματα που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
  3.2.   Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω:

  3.2.1.   «Αρχική Διάρκεια» ή «ΑΔ» σημαίνει τη διάρκεια της Συμφωνίας στην οποία ισχύουν και οι παρόντες ΕΟΠ και η οποία είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της Συμφωνίας.
  3.2.2. «Ειδική Τιμή» σημαίνει την προνομιακή επιχορηγημένη από την Εταιρεία τιμή στην οποία η Εταιρεία προσφέρει τον Υπολογιστή σε όσους Συνδρομητές επιλέξουν να επωφεληθούν από την Προσφορά και είναι 12 μηνιαίες δόσεις εκ €18,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η κάθε μια.
  3.2.3.   «Νέος Συνδρομητής» σημαίνει πρόσωπο ή υποστατικό που δεν είναι συνδρομητής της Εταιρείας και επιθυμεί να συμβληθεί με την Εταιρεία σε ένα από τα Πακέτα Προσφοράς.
  3.2.4.   «Πακέτο Προσφοράς» σημαίνει οποιοδήποτε οικιακό πακέτο υπηρεσιών της Εταιρείας ήτοι και/ή συμπεριλαμβανομένων των πακέτων «Τηλεφωνία + Διαδίκτυο», «Τηλεφωνία + Διαδίκτυο 2Mbps + Τηλεόραση», «Τηλεφωνία + Τηλεόραση», ή «Fastnet: Διαδίκτυο + Τηλέφωνο».
  3.2.5.   «Προμηθευτής» σημαίνει την εταιρεία από την οποία η Εταιρεία θα προμηθευτεί τον Υπολογιστή για τον Συνδρομητή. Εκτός αν γνωστοποιηθεί διαφορετικά από την Εταιρεία ο Προμηθευτής είναι η A.T. Multitech Corporation Limited τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρατίθενται στο τέλος των παρόντων ΕΟΠ.
  3.2.6.   «Προσφορά» σημαίνει την παρούσα προσφορά δυνάμει της οποίας ο Συνδρομητής δύναται να αποκτήσει τον Υπολογιστή στην Ειδική Τιμή υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας.
  3.2.7.   «Υπολογιστής» σημαίνει το Lenovo Laptop G570G: Intel Celeron B800, Windows 7, Screen 15,6” High Definition, 2GB Ram, 320 GB Hard Disk Drive, DVD, WiFi, Web Camera ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις ίδιες ή άλλες προδιαγραφές, όπως η Εταιρεία ήθελε επιλέξει κατά την απόλυτη κρίση της, που η Εταιρεία θα παραχωρήσει στον Συνδρομητή υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας.
  3.2.8.   «Συνδρομητής» σημαίνει Νέο Συνδρομητή.

  4.   Η Προσφορά ισχύει για Νέους Συνδρομητές οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα στην προσφορά και απόκτησης του Υπολογιστή νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  4.1.   Ο Συνδρομητής θα υπογράψει Συμφωνία με την Εταιρεία για την Αρχική Διάρκεια σε ένα από τα Πακέτα Προσφοράς.
  4.2.   Ο Συνδρομητής θα καταβάλει την Ειδική Τιμή στην Εταιρεία με δόσεις κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διάρκειας.
  4.3.   Η αποπληρωμή των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες και για την Ειδική Τιμή θα γίνεται είτε με αυτόματη τραπεζική χρέωση (direct debit/standing order) από τραπεζικό λογαριασμό του Συνδρομητή ή με αυτόματη χρέωση πιστωτικής κάρτας του Συνδρομητή.
  4.4.   Θα υπάρχει επιτυχής σύνδεση του Υποστατικού για την παροχή των Υπηρεσιών.

  5.   Η Εταιρεία δικαιούται, εάν το θεωρήσει αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει την Προσφορά σε οποιοδήποτε Συνδρομητή και/ή να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή χρηματικής ή άλλης εγγύησης (deposit) για την παραχώρηση της Προσφοράς. Η Εταιρεία μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει διαφορετικό ποσό ή είδος εγγύησης για κάποια κατηγορία Συνδρομητών και/ή να ζητήσει αύξηση του ποσού της εγγύησης από τον Συνδρομητή.
  6.   H Προσφορά δεν ισχύει για παλαιούς ή προσωρινά αποσυνδεδεμένους Συνδρομητές που έχουν εκκρεμή υπόλοιπα ή για Συνδρομητές που έχουν ζητήσει ακύρωση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν η ακύρωση ολοκληρώθηκε ή όχι, εκτός εάν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.
  7.   Η Προφορά δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε Υπηρεσίες, ούτε μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, εκτός όπως προνοείται στους ΕΟΠ.
  8.   Η παραλαβή του Υπολογιστή μπορεί να γίνει μόνο από τον Συνδρομητή από τις διευθύνσεις που αναγράφονται στο κουπόνι που θα δοθεί στο Συνδρομητή κατά την υπογραφή της Συμφωνίας ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο παραλαβής που η Εταιρεία θα υποδείξει στον Συνδρομητή κατά την υπογραφή της Συμφωνίας. Για την παραλαβή του Υπολογιστή ο Συνδρομητής θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας, όπως π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης και το σχετικό κουπόνι που θα του εκδώσει η Εταιρεία. Ο Υπολογιστής μπορεί να παραληφθεί δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες μετά την ημερομηνία επιτυχούς εγκατάστασης του Εξοπλισμού και σύνδεση και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών.
  9.   Εκτός όπως προνοείται στη Συμφωνία, η Συμφωνία δε δύναται να τερματιστεί πριν από τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας. Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διάρκειας ο Συνδρομητής οφείλει, πέραν της εξόφλησης όλων των οφειλόμενων προς την Εταιρεία ποσών δυνάμει της Συμφωνίας και την επιστροφή του Εξοπλισμού, να καταβάλει στην Εταιρεία τη διαφορά (εάν υπάρχει) μεταξύ των ποσών που έχει ήδη καταβάλει για τον Υπολογιστή και της Ειδικής Τιμής.
  10.   Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας, όπως πιο πάνω, ο Συνδρομητής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα εξουσιοδοτεί την Εταιρεία, όπως προβεί άμεσα σε απευθείας χρέωση είτε του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας του Συνδρομητή για την πληρωμή προς την Εταιρεία οποιωνδήποτε ποσών που πρέπει να πληρωθούν δυνάμει της Συμφωνίας.
  11.   H Εταιρεία δεν είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο πωλητής ή ο μεταπωλητής ή ο προμηθευτής του Υπολογιστή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει και ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή να παρέχει ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή να κάνει ούτε κάνει οποιαδήποτε παράσταση σε σχέση και/ή αναφορικά με τον Υπολογιστή.
  12.   Οποιαδήποτε ευθύνη για παροχή εγγύησης και/ή επιδιόρθωση και/ή αντικατάσταση για τον Υπολογιστή βαρύνει αποκλειστικά τον Προμηθευτή. Η Εταιρεία δεν κάνει οποιαδήποτε παράσταση αναφορικά με τον Υπολογιστή και ουδεμία ευθύνη έχει για οποιοδήποτε ελάττωμα ή δυσλειτουργία ή άλλο πρόβλημα του Υπολογιστή.
  13.   Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού στον Υπολογιστή. Αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.
  14.   Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Υπολογιστής θα είναι συμβατός με οπτικοακουστικές, ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές ή άλλες συσκευές που μπορεί να είναι συνδεδεμένες σε αυτό και αντίστροφα.
  15.   Το κόστος εγκατάστασης είτε του Υπολογιστή ή λογισμικού σε αυτόν, συντήρησης ή επισκευής του Υπολογιστή και οποιοδήποτε άλλο κόστος προκύψει σε σχέση με τον Υπολογιστή είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.
  16.   Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεσα, έμμεσα ή συμπτωματικά ανεπιθύμητα αποτελέσματα προκύψουν από την εγκατάσταση και/ή χρήση του Υπολογιστή.
  17.   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Προσφορά ή να τροποποιήσει τους όρους και κανονισμούς της χωρίς ειδοποίηση.
  18.   Η Εταιρεία δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο να αλλάξει τον Προμηθευτή κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή τα πλήρη στοιχεία του θα κοινοποιηθούν στον Συνδρομητή κατά την παράδοση του Υπολογιστή

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons