Προσφορά κινητής Unlimited

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η παρούσας προσφορά (η «Προσφορά») της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  2. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν αυτή την Προσφορά θα επωφεληθούν ως εξής:

  Α) Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο μέχρι και 75% για τους πρώτους έξι (6) μήνες του συμβολαίου τους ανάλογα με το Unlimited πρόγραμμα της επιλογής τους και για την υπόλοιπη διάρκεια του συμβολαίου τους, δηλαδή δεκαοκτώ (18) μήνες, με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο μέχρι και 50% ανάλογα με το Unlimited πρόγραμμα τους.

  3. Με τη λήξη της διάρκειας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, οι μηνιαίες πάγιες σταθερές χρεώσεις θα ισχύουν, με βάση τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel.

  4. Η PrimeTel δικαιούται να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο των συνδρομητών πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική όπως αρνηθεί την παροχή της Προσφοράς.

  5. Η Προσφορά ισχύει από 09/02/2018 μέχρι 30/04/2018 και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  6. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  7. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  8. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons