Φοιτητικές Προσφορές / Προσφορές Εθνοφρουρών 2019

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Οι “Φοιτητικές Προσφορές / Προσφορές Εθνοφρουρών 2019” της Primetel PLC (στο εξής «PrimeTel») ισχύoυν από 04/09/2019 έως τις 02/02/2020 και οι συνδρομητές μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή αθροιστικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα (στο εξής οι «Προσφορές»):
  α. Πρόγραμμα Κινητής Unlimited 3 με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας
  β. Πρόγραμμα Internet 20Mbps με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση συμβολαίου Home Internet
  γ. Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου

  2. Οι “Φοιτητικές Προσφορές / Προσφορές Εθνοφρουρών 2019”, απευθύνονται αποκλειστικά σε συνδρομητές με ενεργή φοιτητική ιδιότητα που αποδεικνύεται με επίδειξη της Φοιτητικής τους ταυτότητας ή βεβαίωσης σπουδών από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε Εθνοφρουρούς με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και οι έφεδροι, δεν μπορούν να επωφεληθούν της προσφοράς. Το όνομα του συνδρομητή πρέπει να είναι το ίδιο που αναγράφεται στο αποδεικτικό της φοιτητικής ή στρατιωτικής ιδιότητας που επιδυκνείεται κατά την εγγραφή. Κάθε συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί της φοιτητικής προσφοράς / προσφοράς Εθνοφρουρών, μία φορά για κάθε προϊόν-πρόγραμμα. Επιπλέον, για κάθε επιμέρους προϊόν, ισχύουν οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3, 4 και 5.

  3. Η Προσφορά της PrimeTel για το Πρόγραμμα Κινητής Unlimited 3, απευθύνεται αποκλειστικά σε:
  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου) στο Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel Unlimited 3 με 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Public (έως 13/11/2019) ή Telefone.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel Unlimited 3 με 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Public (έως 13/11/2019) ή Telefone.
  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές Κινητής της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση στο Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel Unlimited 3, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με περισσότερα MB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.
  4. Η Προσφορά της PrimeTel για το Πρόγραμμα Internet 20Mbps, απευθύνεται αποκλειστικά σε:
  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Home Internet 20Mbps με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Public (έως 13/11/2019) ή Telefone.
  β. Υφιστάμενους συνδρομητές Home Internet της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση στο Πρόγραμμα Home Internet 20Mbps, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.
  5. Η Προσφορά της PrimeTel για το Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps, απευθύνεται αποκλειστικά σε:
  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps με 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Public (έως 13/11/2019) ή Telefone.
  β. Υφιστάμενους συνδρομητές Plug n Play Broadband της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση στο Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας και μεγαλύτερη ταχύτητα, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.
  6. Κάθε συνδρομητής δικαιούται να επωφεληθεί της Προσφοράς μόνο μια φορά ανά προϊόν-πρόγραμμα και να λάβει μέγιστο μία (1) Συσκευή ανεξάρτητα από το αν ανανεώσει ή συνδεθεί σε παραπάνω από ένα συμβόλαια όπως προνοείται στους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel.

  7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

  9. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών των προγραμμάτων Unlimited 3, Plug n Play Broadband 60/6 Mbps και Internet 20Mbps ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel.

  10. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες της PrimeTel, παρά μόνο με τη «Συνδυαστική προσφορά Home Internet και Κινητής Τηλεφωνίας με δώρο Ultimate Ears Wonderboom 2019», στην περίπτωση που ο συνδρομητής με φοιτητική ή στρατιωτική ιδιότητα συνδυάσει υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας και Home Internet από την PrimeTel. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/tos/special/doro-speaker-fixed-mobile-combo-oroi

  11. Με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου δώδεκα (12) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, Home Internet και Plug n Play Broadband που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel..

  12. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων») και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Προγράμματα Plug n Play Broadband. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και/ή των ΕΟΠ Plug n Play Broadband και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  13. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των δώδεκα (12) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  14. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons