Βασικό, Premium & Premium Plus Πακέτο Τηλεόρασης

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  – Νέους συνδρομητές που θα συνδυάσουν την υπηρεσία Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet τουλάχιστον 8 Mbps της PrimeTel με ένα από τα πακέτα τηλεόρασης της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  – Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel που διαθέτουν υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet τουλάχιστον 8 Mbps και δεν επωφελούνται οποιασδήποτε προσφοράς σχετικά με πακέτα τηλεόρασης της PrimeTel και οι οποίοι θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους για ακόμη 24 μήνες.

  – Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel με υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας, Internet και Τηλεόρασης της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel, και οι οποίοι θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους και επιθυμούν να επωφεληθούν της παρούσας προσφοράς με ένα από τα πακέτα τηλεόρασης της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με πενήντα τοις εκατό (50%) έκπτωση για δώδεκα (12) μήνες στο μηνιαίο πάγιο στο πακέτο τηλεόρασης της PrimeTel που θα επιλέξουν. Τα τρία (3) πακέτα τηλεόρασης της PrimeTel περιλαμβάνουν το TV Basic, TV Premium και TV Premium+, με τις αντίστοιχες μηνιαίες πάγιες χρεώσεις. Η εν λόγω προσφορά προϋποθέτει ταχύτητα Internet του συνδρομητή ίση ή/και μεγαλύτερη από οκτώ (8) Mbps και 24μηνη δέσμευση συμβολαίου.

  3. Στη λήξη των δώδεκα (12) μηνών της έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο, εφαρμόζεται η κανονική χρέωση μηνιαίου παγίου του πακέτου τηλεόρασης που έχει επιλέξει ο συνδρομητής.

  4. Η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων.

  5. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις στις υπηρεσίες Internet και Τηλεόρασης και οι μηνιαίες χρεώσεις θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα επιλέξει ο συνδρομητής και σύμφωνα με το δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel.

  6. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  7. Η Προσφορά ισχύει από 30/06/2017 μέχρι 30/4/2018 και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  8. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel καθώς και οι τυχόν Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τις προσφορές και τις υπηρεσίες της PrimeTel. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων.

  9. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την PrimeTel. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.
  10. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  11. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons