ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PRIMETEL NINJA WHEELS »

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: H PRIMETEL PLC (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Πού είναι ο Ninja;» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών.

  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και δ) οι εργαζόμενοι της εταιρείας Orb Communications Ltd. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

  4. Συμμετοχή στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων από το Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδής, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από την Εταιρεία, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.

  5. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου 2014 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 26 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και τις 10.00 π.μ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

  6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: να φωτογραφήσουν ένα από τα δύο αυτοκίνητα της Primetel τα οποία θα είναι “ντυμένα” με τα αυτοκόλλητα του Ninja και να ανεβάσουν τη φωτογραφία στο σχετικό application του Facebook της σελίδας της Primetel στο Facebook (https://www.facebook.com/PrimeTel).

  7. Tα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τo «Δώρο»).
  Το δώρο είναι: ένα (1) Huawei Y300, ένα (1) HTC Desire 310, ένα (1) iphone 5C, 1 Samsung 5S. Το πιο πάνω δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  Αποδεχόμενος/η να λάβει το δώρο του Διαγωνισμού, ο/η Νικητής/ρια επιτρέπει στην Εταιρεία να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Ο/η Νικητής/ρια περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος/η για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο.

  8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού: Θα γίνουν τέσσερις (4) κληρώσεις, μία κάθε εβδομάδα. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει στις 6/10/2014, η δεύτερη στις 13/10/2014, η τρίτη στις 20/10/2014 και η τέταρτη στις 27/10/2014. Σε κάθε κλήρωση θα δίνεται ένα από τα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω (σημείο 7 – «δώρο») .

  9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου: Τα στοιχεία του νικητή του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και ο νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή μέσω τηλεφώνου ή προσωπικού μηνύματος.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει το άτομο που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τα περισσότερα likes/μου αρέσει.

  10. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

  11. Όροι συμμετοχής: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και στον Διαδικτυακό τόπο της εταιρείας Primetel.

  12. Προσωπικά Δεδομένα: Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Μετά το τέλος του διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητά από τον νικητή περαιτέρω στοιχεία.

  13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρου και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

  14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons