1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H PRIMETEL PLC (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός PrimeTel Corporate 5KM Race» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
  2.  

  3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών.
  4.  

  5. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.
  6.  

  7. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23-03-2019 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 12-04-2019 μέχρι και τις 12.00 μ.μ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 17-04-2019, βάσει του άρθρου 8 των παρόντων όρων.
  8.  

  9. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα συμμετοχής στον ιστότοπο: https://primetel.com.cy/primetel-5km-corporate-race-diagonismos-2019/
  10.  

  11. Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») θα κερδίσουν τρία (3) άτομα (εφεξής οι Νικητές).
    
   O τρείς Νικητές θα κερδίσουν ένα από τα πάρακατω δώρα: (1) Huawei Smartphone P20 Lite 64GB (Blue), (1) Logitech Wonderboom Black Portable Bluetooth, (1) HP Sprocket Photo Printer. Τα πιο πάνω Δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
    
   Με την αποδοχή και τη λήψη  του Δώρου του Διαγωνισμού, ο/η Νικητής/ρια επιτρέπει στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο/η Νικητής/ρια περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος/η για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατόπιν μιας εβδομάδας προηγούμενης ειδοποίησης.
  12.  

  13. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Θα αναδειχτούν, ως Νικητές του Διαγωνισμού, τρία (3) άτομα κατόπιν κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17-04-2019.
  14.  

  15. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και οι Νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή μέσω σχετικής δημοσίευσης στο Facebook (Post) και μέσω τηλεφωνήματος ή/και μηνύματος στο τηλέφωνο επικοινωνίας που παρέχεται στη φόρμας συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή του Διαγωνισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος ή/και μέσω τηλεφωνήματος,  για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Για σκοπούς αναπλήρωσης του εν λόγω Νικητή θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.
  16.  

  17. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρειά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
    
   Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του βραβείου στους Νικητές, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα από αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
  18.  

  19. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ως προς την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζει τον  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή προς το Νικητή . Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@prime-tel.com. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την κλήρωση, τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζόμενων θα καταστραφούν ή/και θα διαγραφούν. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το διοργανωτή παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα https://primetel.com.cy/privacy-policy/
  20.  

  21. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των Δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή/και τροποποίησης, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  22.  

  23. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, εξ αιτίας του οποίου θα έπρεπε να μη συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
  24.  

  25. Πληροφορίες ή παράπονα. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prime-tel.com.
  26.  

  27. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να το επιληφθούν.
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons