Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

(Λεπτομέρειες για τη συγκατάθεση)

Αγαπητέ/ή, δίνοντάς μας τους μοναδικούς κωδικούς (OTP) που σου παρέχονται μέσω SMS,

δηλώνεις ότι έχεις διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο του παρόντος

και ελευθέρα και με πλήρη επίγνωση αποδέχεσαι και δίδεις τη ρητή

συγκατάθεσή σου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο κάτω.

ΣΚΟΠΟΣ 1

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για την ολοκλήρωση της αίτησης και/ή του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων από την Primetel, η οποία συμπεριλαμβάνει τυχόν επικοινωνία της Primetel μαζί μου για την ολοκλήρωση της αίτησης και/ή του συμβολαίου.

Δηλώνω ότι έχω πληροφορηθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Primetel, καθώς επίσης έχω λάβει γνώση σχετικά της πολιτικής της Primetel όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων μου με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679).

Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμα μου να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Primetel. (για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@prime-tel.com.

ΣΚΟΠΟΣ 2

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για να γίνει συνδυασμένη χρήση των δεδομένων μου μέσω συστήματος, ώστε να γίνει αναζήτηση στα πιο κάτω αρχεία για αυτόματη κατάρτιση του οικονομικού μου προφίλ:

1. Αρχείο κακοπληρωτών της Primetel

2. Δεδομένα και έγγραφα που παρείχα στην Primetel.

Επιπρόσθετα συμφωνώ ότι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μου με την Primetel, η Primetel θα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει χρήση των δεδομένων μου για επανεξέταση της συναλλακτικής μου συμπεριφοράς στα πιο πάνω Αρχεία.

Δηλώνω ότι έχω πληροφορηθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου που είναι καταχωρημένα σε όλα τα πιο πάνω αρχεία, καθώς επίσης έχω λάβει γνώση σχετικά της πολιτικής της Primetel όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων μου με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679).

Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμα μου να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Primetel. (για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@prime-tel.com.