Όροι και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικού Καταστήματος

1. Γενικά

1.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι» ) εφαρμόζονται σε σχέση με την σύναψη σύμβασης αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Primetel PLC, εταιρείας με αριθμό εγγραφής ΗΕ139104, με έδρα στην Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Center, 3045, Λεμεσός και αριθμό τηλεφώνου 25867000 (εφεξής η «Primetel»). Η αγορά προϊόντων και/ή υπηρεσιών (εφεξής «Σύναψη Σύμβασης») από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Primetel μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά είτε από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της Primetel: https://primetel.com.cy/, είτε από την εφαρμογή της Primetel MyPrimetel App

1.2. Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να είναι μόνο άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για Σύναψη Σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από άτομα κάτω των 18.

1.3. Διευκρινίζεται ότι η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Primetel και η παράδοση προϊόντων και/ή υπηρεσιών γίνεται μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1.4. Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής οι «Πελάτες») οφείλουν να διαβάσουν τους παρόντες Όρους οι οποίοι εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την πολιτική απορρήτου της Primetel, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις όπου αυτοί εφαρμόζονται. Η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και/ή με την Σύναψη Σύμβασης συνεπάγεται ότι ο πελάτης, έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Πελάτης καλείται να μην προχωρήσει σε παραγγελία ή/και Σύναψη Σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.5. Σημειώνεται ότι η Primetel δύναται να μεταβάλλει και/ή τροποποιεί και/ή ανανεώνει τους παρόντες Όρους όποτε το κρίνει απαραίτητο χωρίς την εκ των προτέρων προειδοποίηση.

2. Διαδικασία Παραγγελιών
2.1. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόντα ή/και υπηρεσίες της επιλογής του. Για να προχωρήσει σε παραγγελία ο Πελάτης οφείλει να συμπληρώσει ορισμένες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση χρέωσης ή/και παράδοσης, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Νοείται ότι ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώσει αληθή, ακριβή, και πλήρη στοιχεία.

2.2. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση μερικής ή ελλιπούς εγγραφής του, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα, να επικοινωνήσει με αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος ή/και τηλεφώνου και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της τελευταίας ενέργειας του. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το Πελάτη σε περίπτωση που χρειάζονται επιπλέον έγγραφα ή/και πληροφορίες.

2.3. Επιβεβαίωση Παραγγελίας
Με τη λήψη της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η Primetel θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει συμπληρώσει ο Πελάτης) και/ή μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

2.4. Η Σύναψη της Σύμβασης για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών μεταξύ της Primetel και του Πελάτη ολοκληρώνεται με την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων από το Πελάτη είτε: α) στο κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει, είτε β) κατά την παράδοση της παραγγελίας, στην διεύθυνση της επιλογής του οπότε ο Πελάτης οφείλει να υπογράψει τυπωμένο αντίγραφο της αίτησης του και να το παραδώσει στον Courier, που θα το επιστρέψει στη Εταιρεία, είτε γ) μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υπογραφής που εφαρμόζει η Primetel και αφού ολοκληρωθούν οι οποιοιδήποτε έλεγχοι από πλευράς της Primetel. Η Σύναψη της Σύμβασης που αφορά την αγορά προϊόντων ολοκληρώνεται αφού γίνει η πληρωμή των προϊόντων από τον Πελάτη και μετά την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από μέρους της Primetel ότι έχει λάβει την ηλεκτρονική παραγγελία του Πελάτη.

3. Τρόποι Πληρωμής
3.1. Οι πληρωμές παραγγελίας ή/και αγοράς των οποιωνδήποτε υπηρεσιών και/ή προϊόντων μπορούν να γίνουν με τη χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών (στο εξής η «Καταχωρημένη Κάρτα»), οι οποίες παρέχουν ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της Καταχωρημένης Κάρτας. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Καταχωρημένη Κάρτα θα χρησιμοποιείται εφεξής από την Primetel και για την αποπληρωμή του μηνιαίου παγίου σε περίπτωση που αφορά παροχή Υπηρεσιών.

3.2. Ο Πελάτης με την υποβολή των στοιχείων της Καταχωρημένης Κάρτας, δηλώνει και συμφωνεί ότι η Primetel σε συνεργασία με την JCC ή την Stripe θα προβεί σε χρέωση της Καταχωρημένης Κάρτας που καταχώρησε ο Πελάτης για το ποσό της συναλλαγής. Όσον αφορά τα δεδομένα της Καταχωρημένης Κάρτας, η JCC ή η Stripe τα συλλέγουν απευθείας χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από την Primetel και η Primetel δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας και το cvv2. Ως εκ τούτου η Primetel δεν έχει καμία ευθύνη για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν την Καταχωρημένη Κάρτα.

3.3. Η Primetel λαμβάνει διάφορα μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος. Τα στοιχεία της συναλλαγής τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Primetel χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση της συναλλαγής, σύμφωνα πάντα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Όσο αφορά τα εν λόγω στοιχεία η Primetel δεν τα μεταδίδει σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την JCC ή την Stripe με την οποία συνεργάζεται για την εκπλήρωση της Συναλλαγής, και αφού επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους συλλέγονται, διαγράφονται. Ο Πελάτης εφόσον προχωρήσει σε πληρωμή αναγνωρίζει, αποδέχεται και συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από την Primetel όσο και από την JCC ή την Stripe. Νοουμένου ότι επιτύχει η συναλλαγή, και αφού ληφθεί η συγκεκριμένη πληροφορία από την JCC ή την Stripe μέσω σχετικού αρχείου, ενημερώνεται σχετικά το σύστημα της Primetel. Η ενημέρωση του συστήματος της Primetel εξαρτάται αποκλειστικά από την ενημέρωση που θα λάβει η Primetel από την JCC ή την Stripe.

4. Πληροφορίες Παράδοσης Προϊόντων
4.1. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του, είτε από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει είτε να του παραδοθούν απευθείας στη διεύθυνση αποστολής του μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με εταιρεία ταχυμεταφορών. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι ώρες παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel ορίζονται από την Primetel ενώ η ώρα παράδοσης ορίζονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

4.2. Το κόστος παράδοσης προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών ή το κόστος της παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει ο Πελάτης εμφανίζεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας πριν από την πληρωμή.

4.3. Τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel σε 1 - 4 εργάσιμες μέρες από την Σύναψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η παραγγελία προϊόντων συμπεριλαμβάνει και την αγορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών, τότε τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel σε 1 - 4 εργάσιμες μέρες από την ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών.

4.4. Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες περιστάσεις και/ή καταστάσεις πέραν του ελέγχου της Primetel και/ή γεγονότα ανωτέρας βίας, τότε είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. Η Primetel θα ενημερώσει το Πελάτη το συντομότερο δυνατό και σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργάζεται, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των παραγγελιών το συντομότερο δυνατό.

4.5. Ρητά διευκρινίζεται ότι η παράδοση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο στον Πελάτη/ αγοραστή με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του.

4.6. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη υποχρέωση να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις αλλαγές με αναθεώρηση των παρόντων πληροφοριών.

5. Ακύρωση Παραγγελίας
Η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα πιο κάτω στάδια:
i. Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

ii. Όταν η παράδοση/παροχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και ο Πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

iii. Όταν ο Πελάτης δεν αποδέχεται το προϊόν κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους:
A. Ο Πελάτης έχει αλλάξει γνώμη (σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης θα επωμιστεί τα έξοδα αποστολής).
B. Το προϊόν είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί
Διευκρινίζεται ότι στους δύο πιο πάνω λόγους, το προϊόν πρέπει να είναι άθικτο και σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας της Primetel και συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά.

iv. Ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης/παραλαβής των προϊόντων που επέλεξε ο Πελάτης, όταν ο Πελάτης δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του για παραλαβή της παραγγελίας του από κατάστημα της Primetel ή από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας παράδοσης από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

6. Τροποποίηση της Παραγγελίας
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν είναι δυνατό να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί όπως τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της, νοουμένου όμως ότι η παραγγελία του βρίσκεται σε ένα από τα στάδια που περιγράφονται πιο πάνω, και επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που επιθυμεί.

7. Διαθεσιμότητα προϊόντων
7.1. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

7.2. Η Primetel επιδιώκει να διατηρεί πάντα το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερωμένο με τις διαθέσιμες υπηρεσίες ή /και προϊόντα. Εντούτοις ενδέχεται κάποια από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που εμφανίζονται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα, όποτε και θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παράδοσής και/ή παροχής τους. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος και/ή υπηρεσίας. Η τυχόν λοιπή παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά, εκτός και αν ο Πελάτης προχωρήσει σε ακύρωση της.

8. Επιστροφές ή Αλλαγές Προϊόντων
Η Primetel αποδέχεται επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων προς τον Πελάτη, νοουμένου ότι:
i. Το προϊόν είναι άθικτο και σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας της Primetel και συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά, και
ii. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή ή αλλαγή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Ρητά διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν αποδέχεται την επιστροφή και/ή αλλαγή οποιωνδήποτε προϊόντων που έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί εκτός και αν αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης ως περιγράφεται πιο κάτω.

9. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων
9.1. Η επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος που θεωρεί ο Πελάτης ως ελαττωματικό, θα πρέπει να γίνει στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα εξαρτήματα που υπήρχαν μαζί με το προϊόν, οδηγούς χρήσης κλπ., σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel.

9.2. Η επιστροφή του εν λόγω προϊόντος θα πρέπει να γίνει από τον Πελάτη σε ένα από τα καταστήματα της Primetel, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετικό έντυπο αναφοράς βλάβης για να σταλεί για τεχνικό έλεγχο, όπου θα διαπιστωθεί κατά πόσο το εν λόγω προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι.

9.3. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί πως το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε ο Πελάτης δικαιούται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
(i) Επιδιόρθωση του προϊόντος.
(ii) Αντικατάσταση του προϊόντος.
(iii) Μείωση της τιμής.
(iv) Ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.

9.4. Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτης.

9.5. Διευκρινίζεται ότι επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων αφορά μόνο προϊόντα τα οποία βρίσκονται εντός της περιόδου εγγύησης.

10. Εγγύηση
10.1. Όλες οι συσκευές που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο εγχειρίδιο της συσκευής και την εγγύηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εγγύηση για τις συσκευές που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Primetel έχουν 2 χρόνια ισχύ από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον Πελάτη για ελαττώματα στη συσκευή κατά την παράδοση της. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα μιας συσκευής (π.χ. φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά), καλύπτονται από έως και 6μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Εάν αντικατασταθεί το προϊόν, η εγγύηση θα συνεχίζεται για το υπόλοιπο της σχετικής περιόδου. Με βάση το περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021 (Ν. 112(I)/2021), η Primetel ευθύνεται για ελλείψεις συμμόρφωσης (πχ. ελαττώματα συσκευής) που υπάρχουν κατά την παράδοση της συσκευής και οι οποίες γνωστοποιούνται στη Primetel εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης.

10.2. Οι απαιτήσεις εγγύησης πρέπει να κοινοποιούνται στη Primetel το αργότερο εντός 12 μηνών από την παράδοση της συσκευής. Μετά την πάροδο της 12μηνίας, η ευθύνη της απόδειξης ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση βαρύνει τον αγοραστή. Διευκρινίζεται ότι οι όποιες απαιτήσεις εγγύησης γίνονται δεκτές με την παρουσίαση πρωτότυπων εντύπων αγοράς και παράδοση του προϊόντος σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel.

10.3. Σε σχέση με τα προϊόντα Apple, διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης επωφελείται από την εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία στην περίπτωση της Apple έχει διάρκεια 1 έτους, καθώς και από τη διετή εγγύηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζει η ίδια η Apple και εφαρμόζονται από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο της στην Κύπρο. Όσο αφορά την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο υπάρχει σχετική χρέωση.

10.4. Εγγύηση κατασκευαστή
Η εγγύηση που καλύπτει τη συσκευή παύει να ισχύει όταν (οι πιο κάτω λόγοι αναφέρονται ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά):
i. Παρέλθει η περίοδος εγγύησης από την ημερομηνία παραλαβής της.
ii. Η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του Πελάτη/χρήστη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό τη διάβρωση λόγω εισροής υγρού ή υγρασίας στη συσκευή, πυρκαγία, σεισμό, εξωτερικό κτύπημα, μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση/άνοιγμα/επισκευή στη συσκευή ή επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, άλλες εξωτερικές αιτίες κ.λ.π.
iii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ατύχημα, φυσική φθορά ή
iv. ο σειριακός αριθμός, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,
v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,
vi. το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα , που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη του προϊόντος,
vii. το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Primetel ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα του προϊόντος.

10.5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν κατά την κρίση της. Σε περίπτωση επισκευής, το ελαττωματικό εξάρτημα θα αντικαθίσταται, ενώ εξαρτήματα θεωρούνται όλα τα μέρη του προϊόντος. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει επιστραφεί και αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία της Primetel.

10.6. Στην περίπτωση όπου η επισκευή τυχόν προβλημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση, η Primetel θα ενημερώσει τον Πελάτη για το κόστος επιδιόρθωσης. Διευκρινίζεται ότι εάν το ελαττωματικό προϊόν βρίσκεται ημερολογιακά εκτός εγγύησης και το κόστος επιδιόρθωσής δεν υπερβαίνει τα €60 (συμπ. Φ.Π.Α), δεν θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την επισκευή, ανεξαρτήτως της σημερινής αξίας του προϊόντος.

10.7. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση για επιδιορθώσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από υγρασία, πυρκαγιά, εισροή υγρού κτλ και η επιδιόρθωση έχει γίνει κατόπιν εντολής του Πελάτη.

10.8. Η ελάχιστη περίοδος επισκευής και/ή επιδιόρθωσης οποιουδήποτε ελαττωματικού προϊόντος είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το προϊόν θα πρέπει να κρατηθεί από το κέντρο επισκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Primetel θα ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη.

10.9. Σε περίπτωση παράληψης παραλαβής του προϊόντος για περίοδο πέραν των τριών (3) μηνών από την ειδοποίηση ότι είναι έτοιμο για παραλαβή, τότε η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξή του. Εάν το προϊόν δεν παραληφθεί εντός της προαναφερθείσας καθορισμένης προθεσμίας, το προϊόν γίνεται ιδιοκτησία της Primetel και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί, όπως η Primetel επιλέξει κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την αποστολή του προϊόντος τότε θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής.

10.10. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων (προσωπικών ή άλλων) κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης ή απώλεια που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (οπόταν είναι εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (οπόταν είναι εκτός εγγύησης). Ο Πελάτης οφείλει όπως τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και να βεβαιωθεί ότι η κάρτα SIM και η κάρτα δεδομένων έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν, ενώ οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα έχουν διαγραφεί.

11. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
11.1. Οι Πελάτες των οποίων η Σύναψη Σύμβασης δεν ολοκληρώθηκε σε κατάστημα της Primetel, σύμφωνα με τον Νόμο 112(Ι)/2021, έχουν το δικαίωμα μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας και/ή σε περίπτωση πώλησης προϊόντος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος) να υπαναχωρήσουν από την Σύμβαση χωρίς να αναφέρουν τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέραν από το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος, ως περιγράφεται πιο κάτω.

11.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει όπως ενημερώσει γραπτώς την Primetel για την απόφαση του/της να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω επιστολής ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ και την οποία δήλωση του/της θα πρέπει να αποστείλει στην Primetel, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: The Maritime Centre, Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@prime-tel.com

11.3. Ρητά διευκρινίζεται ότι το βάρος απόδειξης αναφορικά με την ημερομηνία αποστολής της επιστολής / εντύπου υπαναχώρησης βαραίνει τον Πελάτη.

11.4. Αφού ασκηθεί επιτυχώς το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Primetel θα επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα χρήματα που έλαβε για την εν λόγω Συμφωνία (εκτός οποιωνδήποτε ποσών που αναλογούν στην χρήση της υπηρεσίας από τον Πελάτη, σε εργατικά και/ή οποιαδήποτε τέλη εγκατάστασης υπηρεσιών, και οποιαδήποτε αναλώσιμα προϊόντα τα οποία έχουν αλλοιωθεί), χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών διαφορετικά.

11.5. Όσο αφορά την επιστροφή προϊόντος στην Primetel, κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σημειώνεται ότι ο Πελάτης επιβαρύνεται αποκλειστικά με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο Πελάτης δύναται να επιστρέψει το προϊόν, άμεσα με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης και εντός των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Primetel την απόφαση του να υπαναχωρήσει, δια χειρός σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel, ενημερώνοντας εκ των προτέρων την Primetel στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prime-tel.com

11.6. Διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης φέρει προσωπική ευθύνη να βεβαιωθεί ότι με την παράδοση της συσκευής και/ή προϊόντος στην Primetel, όλα τα προσωπικά του δεδομένα και/ή τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή και/ή προϊον έχουν διαγραφεί. Ρητά σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και/ή αρχείων από την συσκευή. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος όπως αφαιρέσει από την συσκευή και/ή το προϊόν όλους του κωδικούς πρόσβασης, κάρτες SIM, κάρτες μνήμης κτλ, καθώς η Primetel δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια αυτών. Παράλληλα σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει την συσκευή, οφείλει να απενεργοποιήσει την υπηρεσία "Find My iPhone" (αν πρόκειται για συσκευή της Apple), και/ή να καταργήσει/διαγράψει τον λογαριασμό Google για όλες τις συσκευές Android ή Apple και να επαναφέρει την συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν επιστρέψει το προϊόν στην Primetel.

11.7. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εξετάσει τα προϊόντα για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων, χειρίζοντας τα και ελέγχοντάς τα με τον ίδιο τρόπο όπως θα έκανε σε ένα κατάστημα της Primetel. Η Primetel θεωρεί ότι η εξέταση του προϊόντος για προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργία του δεν θα πρέπει υπό κανονικές περιστάσεις να ξεπερνά το σύνολο των 30 (τριάντα) λεπτών λειτουργίας του προϊόντος. Σε περίπτωση όμως που ο Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν με τέτοιο τρόπο που υπερβαίνει την αρχική εξέταση ενός προϊόντος και/ή έχει προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, η Primetel έχει το δικαίωμα όπως ζητήσει αποζημίωση για τη μειωμένη αξία του προϊόντος που προκύπτει από τέτοια χρήση και μπορεί να αφαιρέσει τέτοια αποζημίωση από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται προς τον πελάτη ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Σημειώνεται ότι με την παραλαβή του προϊόντος, η Primetel θα προχωρήσει σε έλεγχο και επιθεώρηση του προϊόντος και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη για τυχόν μειωμένη αξία που θα αφαιρεθεί από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που ενδέχεται να δικαιούται ο πελάτης.

11.8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί όπως εξασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του και να μεταφέρει τον αριθμό του σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα, θα πρέπει επιπρόσθετα της πιο πάνω διαδικασίας να προχωρήσει με καταχώρηση αίτηση φορητότητας στον εν λόγω παροχέα πριν τον τερματισμό της Σύμβασης του με την Primetel. Σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του αριθμού ή υπηρεσίας αν ο Πελάτης παραλείψει να καταχωρήσει σχετική αίτηση σε άλλο παροχέα.

12. Προσωπικά Δεδομένα
Η Primetel λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. Η Primetel δικαιούται να αποκαλύπτει πληροφορίες ή δεδομένα που σχετίζονται με Συνδρομητή ή τη χρήση της Υπηρεσίας από Συνδρομητή αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή διάταγμα Δικαστηρίου ή απόφαση αρμόδιας Αρχής. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Primetel, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων Όρων.

13. Χρήση cookies
Η Primetel μπορεί να χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του Πελάτη και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης στην Εφαρμογή, ή για στατιστικούς ή για σκοπούς εμπορικής ανάπτυξης, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της ηλεκτρονικής συσκευής του Πελάτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies”.

14. Πνευματικά Δικαιώματα
Εκτός όπου αναφέρονται ρητά εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμούς, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών της Primetel και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν δύναται να αποτελέσει όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί και/ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου. Σε περίπτωση που πράξει οτιδήποτε από τα πιο πάνω, ο Πελάτης αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για την οποιαδήποτε αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων.

15. Διαθεσιμότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος
15.1. Η Primetel καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα σύνολο ή τμήμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους Πελάτες.

15.2. Η Primetel καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ηλεκτρονικού καταστήματος από ψηφιακούς ιούς. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ποτέ δεν θα προσβληθεί από ιούς και γι’ αυτό τον λόγο κάθε πελάτης οφείλει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus, virus scanners κλπ) πριν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.
15.3. Η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για οιωνδήποτε είδους ζημιάς συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων ζημιών, είτε σε αδικοπραξία, είτε σε σύμβαση είτε σε άλλη προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

15.4. Η Primetel δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή ή εξυπακουόμενη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένής χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε εξυπακουόμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για χρήση. Ειδικότερα, η Primetel δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής, χωρίς λάθη ή ότι θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο.

16. Ευθύνη Πελατών
Οι Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με νόμιμο και αρμόζον τρόπο. Συνεπώς, οι Πελάτες, ενδεικτικά, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
(α) Τη μετάδοση ή/και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, υβριστικά, βλαβερά, ενοχλητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, δόλια, πορνογραφικά, απρεπή, τα οποία παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλα ή/και παραβιάζουν οποιοδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμό ή/και διάταξη.
(β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
(γ) Πρόκληση βλάβης ανηλίκων με οιονδήποτε τρόπο.
(δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένων ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
(ε) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά ή/και εμπορικά ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.
(στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
(ζ) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε Νόμου ή Διεθνούς Σύμβασης ισχύουσας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(η) Διάπραξη παραβίασης προγραμμάτων (hacking) ή διενέργεια επιθέσεων (attacks) που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Primetel.
(θ) να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις και/ή ενέργειες.

Ο Πελάτης θα αποζημιώνει και θα κρατά την Primetel, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους μετόχους, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ανέπαφους και ανεπηρέαστους από οποιαδήποτε και όλες τις αγωγές, ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, που δυνατό να εγερθούν εναντίον της Primetel από τρίτους συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας, πράξης ή παράλειψης σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου των πληροφοριών ή των διαφημίσεων από τον Πελάτη κατά παραβίαση των παρόντων Όρων.

17. Περιορισμός Ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Primetel παρέχει το περιεχόμενο του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστόπου «όπως ακριβώς είναι». Η Primetel δεν θα ευθύνεται για :
i. οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων ή κερδών ή φήμης ή άλλη ζημιά που προκύπτει από:
ii. τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος;
iii. οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που λαμβάνονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος;
iv. οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην φωτογραφία του προϊόντος και του πραγματικού προϊόντος που θα παραλάβει ο Πελάτης
v. μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια πρόσβαση στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
vi. οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με τη χρήση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος;
vii. παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης οποιουδήποτε ατόμου, που γίνεται ή επιδιώκεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος;
viii. διακοπή λειτουργίας ή αποσύνδεση ή φραγή των Πελατών από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
ix. την μη παροχή ή καθυστέρηση στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πελάτης παρείχε λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες και/ή δεδομένα στην Primetel για την ακρίβεια των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης.
x. οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ευθύνης που αναφέρεται στους παρόντες Όρους καθώς και στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

18. Ανωτέρα Βία
Η Primetel δεν θα φέρει ευθύνη και δεν θεωρείται παραβίαση των παρόντων η οποιαδήποτε διακοπή και/ή καθυστέρηση και/ή πλημμελής παροχή υπηρεσίας και/ή λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και/ή η αδυναμία παράδοσης προϊόντος ή ενεργοποίησης υπηρεσίας η οποία οφείλεται σε οποιοδήποτε γεγονός, πράξη, παράληψη ή ατύχημα πέραν του εύλογου ελέγχου της, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε ανωτέρα βία, συμμόρφωση με οποιουσδήποτε νόμους ή κυβερνητικές αποφάσεις ή πράξεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, κανόνες, κανονισμούς ή οδηγίες φυσική καταστροφή, επιδημίες και/ή πανδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες ή οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος τεχνικής ζημιάς ή διακοπής ή καταστροφής των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων ή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων τρίτων ή άλλα γεγονότα πέραν του λογικού ελέγχου της.

19. Παράπονα
Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο, θα πρέπει να αναφέρει πρώτα το εν λόγω παράπονο στην Primetel και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση που θα λάβει τότε δικαιούται να αποταθεί στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Περισσότερες πληροφορίες για τον Επίτροπο υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο
20.1. Η Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

20.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός και/ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.