Προσφορές Internet για Νέους κάτω των 30, Φοιτητές και Εθνοφρουρούς 2022

1. Οι “Προσφορές για Νέους κάτω των 30, Φοιτητές και Εθνοφρουρούς 2022” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») διατίθεται από 21/09/2022 έως τις 31/10/2022 και οι συνδρομητές μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή αθροιστικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα (στο εξής οι «Προσφορές»):

α. Πρόγραμμα Internet 30Mbps με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση συμβολαίου Home Internet

β. Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου

2. Οι “Προσφορές για Νέους κάτω των 30, Φοιτητές και Εθνοφρουρούς 2022”, απευθύνονται αποκλειστικά σε συνδρομητές με ενεργή φοιτητική ιδιότητα που αποδεικνύεται με επίδειξη της Φοιτητικής τους ταυτότητας ή βεβαίωσης σπουδών από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε Νέους κάτω των 30 ετών (Συνδρομητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 30ο έτος της ηλικίας του) που αποδεικνύεται με επίδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας ή σε Εθνοφρουρούς με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και οι έφεδροι, δεν μπορούν να επωφεληθούν της Προσφοράς. Το όνομα του συνδρομητή πρέπει να είναι το ίδιο που αναγράφεται στην Ταυτότητα ή στο αποδεικτικό της φοιτητικής ή στρατιωτικής ιδιότητας που επιδυκνείεται κατά την εγγραφή. Κάθε συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί της Προσφοράς, μία φορά για κάθε προϊόν-πρόγραμμα. Επιπλέον, για κάθε επιμέρους προϊόν, ισχύουν οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3και 4.

3. Η Προσφορά της Primetel για το Πρόγραμμα Internet 30Mbps, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Home Internet 30Mbps με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

β. Υφιστάμενους συνδρομητές Home Internet της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση στο Πρόγραμμα Home Internet 30Mbps, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν, με επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.

4. Η Προσφορά της Primetel για το Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps με 24μηνη δέσμευση, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

β. Υφιστάμενους συνδρομητές Plug n Play Broadband της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση στο Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν, με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας και μεγαλύτερη ταχύτητα, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.

5. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

6. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

7. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Plug n Play Broadband 60/6 Mbps και Internet 30Mbps ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

8. Η Προσφορά για το Πρόγραμμα Internet 30Mbps δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης. H Προσφορά για το Πρόγραμμα Plug n Play Broadband 60/6 Mbps δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρεχουσες προσφορές Plug n Play Broadband.

9. Με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου δώδεκα (12) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων, Home Internet και Plug n Play Broadband που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Προγράμματα Plug n Play Broadband. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Plug n Play Broadband και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των δώδεκα (12) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.