Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Ρυθμίσεις email


Primetel email

Email: username@primehome.com
Username username@primehome.com 
Incoming mail server
mail.primehome.com Port 110
Outgoing mail server
 mail.primehome.com Port 25

Spidernet email

Email: username@spidernet.com.cy
Username username (μόνο το username) 
Incoming mail server
nautilus.spidernet.net Port 110
Outgoing mail server
 nautilus.spidernet.net Port 587
Επίλεξε τη ρύθμιση "My outgoing server requires authentication"

Netway email

Email: username@netmail.com.cy
Username username (μόνο το username) 
Incoming mail
server (POP3): mail.netmail.com.cy – Port 995 (Encrypted SSL/TLS)
Outgoing mail
server (SMTP): mail.netmail.com.cy – Port 587 with authentication (STARTTLS)