Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Δεν δουλεύει το τηλεχειριστήριο μου


-  Αντικατέστησε τις μπαταρίες με καινούργιες.  

-  Βεβαιώσου ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή.

-
  Επανεκκίνησε τον αποκωδικοποιητή σου, αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Περίμενε περίπου 20 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε το.

-  Αν το θέμα παραμένει, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel για αντικατάσταση.