Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Primetel

Παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης («ΠΑΧ») προσεκτικά. Η ΠΑΧ σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών («Ο&Π») και με την Πολιτική Δίκαιης Χρήσης («ΠΔΧ») της Primetel PLC («Primetel») διέπουν την πρόσβασή σας στις και τη χρήση των υπηρεσιών της Primetel. Ερμηνεία «Δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο της Primetel ή οποιοδήποτε που χρησιμοποιείται από την Primetel για την παροχή των Υπηρεσιών. «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες» σημαίνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) ή τη χρήση εφαρμογών που χρησιμοποιούν Διαδικτυακά Πρωτόκολλα (IP). «Χρήστης» σημαίνει τον πελάτη ή συνδρομητή της Primetel ή οποιοδήποτε χρησιμοποιεί ή έχει πρόσβαση στο Δίκτυο ή στην Υπηρεσία. Αντικείμενο Η ΠΑΧ ορίζει και διέπει τη χρήση της Υπηρεσίας και ο Χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτή ακολουθώντας και κάθε ειδική υπόδειξη της Primetel που δύναται αυτή κατά την κρίση της να θέσει υπόψη του Χρήστη από καιρό σε καιρό. Παράνομη Χρήση Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ο Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες συγκεκριμένου περιεχομένου ή και σε ειδικές υπηρεσίες μέσω αυτών και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, όπως ορίζεται από το νόμο. Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς. Διαβίβαση, διανομή ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε εν ισχύ νόμου ή κανονισμού απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό που προστατεύεται από δικαίωμα δημιουργού (copyright), εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, βιομηχανικό μυστικό (trade secret) ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που χρησιμοποιείται χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση και υλικό που είναι αισχρό, άσεμνο, δυσφημιστικό, αποτελεί παράνομη απειλή ή παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό.

1.    Το Δίκτυο

1.1.    Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Primetel δεν είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο επί του περιεχομένου των πληροφοριών που διέρχονται από το Δίκτυο και επομένως δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος είτε η αποστολή του μηνύματος έγινε από το Χρήστη ή όχι.
1.2.    Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε άλλα δίκτυα ανα το παγκόσμιο και ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις πολιτικές αποδεκτής χρήσης αυτών των δικτύων.
1.3.    Ο Χρήστης αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα και επίπεδα του Διαδικτύου.
1.4.    Ο Χρήστης δεν δύναται να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια οποιουδήποτε κεντρικού υπολογιστή, δικτύου ή λογαριασμού (που αναφέρονται και ως “cracking” ή “hacking”), και ούτε θα παρεμβαίνει στην Υπηρεσία προς οποιοδήποτε χρήστη, κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο (που αναφέρονται και ως «επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης»).
1.5.    Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, οποιαδήποτε εφαρμογή που υπερφορτώνει το Δίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο θα θεωρείται ότι κάνει αλόγιστη χρήση του Δικτύου και ως τέτοια δεν θα επιτρέπεται. Χρήση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP multicast) εκτός όπως καθορίζεται ή συντονίζεται από την Primetel επίσης απαγορεύεται.
1.6.    Ο Χρήστης αναγνωρίζει επίσης ότι η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών εξαρτάται από τη λελογισμένη χρήση του Δικτύου. Ο Χρήστης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διευθύνει την κίνηση δεδομένων των Χρηστών τους οποίους τη χρήση η Primetel θεωρεί ότι είναι είτε ασυμβίβαστη με ή ακατάλληλη για τις Υπηρεσίες ή επιβλαβής προς του άλλους Χρήστες που μοιράζονται το Δίκτυο.
1.7.    Χρήστες που στέλνουν ή λαμβάνουν κακόβουλο ή παράνομο υλικό ή προβάλλουν υπερβολικές απαιτήσεις κίνησης δεδομένων θα αναστέλλονται ή αποσυνδέονται μόλις εντοπιστούν από την Primetel. Η Primetel αντιλαμβάνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο Χρήστης μπορεί να μην γνωρίζει ή να μην ευθύνεται για τη δημιουργία τέτοιου υλικού ή για την υπερβολική απαίτηση κίνησης δεδομένων, οπόταν σε τέτοια περίπτωση η Primetel θα εργαστεί με το Χρήστη για να επιλύσει το θέμα και να επαναφέρει την Υπηρεσία όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά.
1.8.    Χρήστης που παραβιάζει συστήματα ή το Δίκτυο δυνατό να υπέχει ποινική ή αστική ευθύνη. Η Primetel θα συνεργαστεί πλήρως σε έρευνες υποπτευόμενων ποινικών παραβιάσεων, παραβιάσεων ασφάλειας των συστημάτων ή του Δικτύου κάτω από την αιγίδα των αρμόδιων αρχών.

2.    Ασφάλεια Συστήματος και Δικτύου

2.1.    Παραβιάσεις ασφάλειας του συστήματος ή του Δικτύου απαγορεύονται και μπορεί να καταλήξουν σε ποινική ή αστική ευθύνη.
2.2.    Η Primetel θα διερευνήσει περιστατικά που ενέχουν τέτοιες παραβιάσεις και θα αναμίξει και θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές αν υπάρχει υπόνοια ποινικής παράβασης. Παραδείγματα παραβίασης της ασφάλειας συστήματος ή δικτύου περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα:

2.2.1.    Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή χρήση δεδομένων, συστημάτων ή δικτύων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας να διερευνηθεί, σαρωθεί ή εξεταστεί η τρωτότητα συστήματος ή δικτύου ή να παραβιαστεί η ασφάλεια ή τα μέτρα πιστοποίησης/εξουσιοδότησης χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του συστήματος ή του δικτύου.
2.2.2.    Μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση δεδομένων ή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του συστήματος ή του δικτύου,
2.2.3.    Επέμβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία Χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, mail bombing, flooding, εσκεμμένης προσπάθειας υπερφόρτωσης του συστήματος και επιθέσεις προς τη διαδικασία αναμετάδοσης.
2.2.4.    Η πλαστογράφηση οποιασδήποτε TCP-IP επικεφαλίδας πακέτου ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών της επικεφαλίδας σε μια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή newsgroup posting.

2.3.    Αν η Primetel λάβει οποιαδήποτε παράπονα αναφορικά με οποιεσδήποτε παραβιάσεις συστήματος ή δικτύου θα συνεργαστεί και θα βοηθήσει την Αστυνομία και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή με τις έρευνες τους ούτως ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε τέτοια κατάχρηση και παραβιάσεις.

3.    Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

3.1.    Απαγορεύεται ρητά η αποστολή κάθε είδους ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (“junk mail” ή “spam”) συμπεριλαμβανομένων εμπορικών διαφημιστικών μηνυμάτων, πολιτικών προκηρύξεων, ανακοινώσεων κτλ.
3.2.    Η παραχώρηση άδειας σε τρίτους για αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ιών είτε άμεσα είτε μέσω αναμετάδοσης από το σύστημα του Χρήστη ή χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία απαγορεύεται.
3.3.    Ο Χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα συστήματά του δεν μπορούν να προσβληθούν από διαδικασίες αναμετάδοσης και δεν πρέπει να προωθεί ή να αναμεταδίδει αλυσιδωτές επιστολές (chain letters) ή κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα.
3.4.    Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα με οποιαδήποτε διεύθυνση αποστολέα διαφορετική από αυτή του Χρήστη, εκτός αν έχει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

4.       Ιστοχώρος (Web space)

4.1.    Είναι ευθύνη του Χρήστη να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του ιστοχώρου του. Κατά τη διακοπή, αναστολή ή τερματισμό των Υπηρεσιών το περιεχόμενο του ιστοχώρου του Χρήστη μπορεί να αφαιρεθεί από την Primetel χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση.
4.2.    Η Primetel μπορεί να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή αναστείλει περιεχόμενο ιστοχώρου χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση αν παραβιάζεται η ΠΑΧ με οποιοδήποτε τρόπο.
4.3.    Η χρησιμοποίηση ιστοχώρου πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την ΠΑΧ.
4.4.    Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστόχωρο ενός Χρήστη και το οποίο ενδέχεται να προσβάλει άλλους χρήστες του Διαδικτύου, έστω και αν είναι εντός των προνοιών του νόμου ή των Ο&Π, πρέπει να περιέχει προηγουμένως κατάλληλη προειδοποίηση που να προειδοποιεί τον θεατή ότι αν προχωρήσει μπορεί να βρει τις εικόνες που ακολουθούν προσβλητικές.
4.5.    Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στον ιστοχώρο του και πρέπει να διασφαλίσει ώστε να ληφθούν όλες οι κατάλληλες άδειες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες άδειες και ότι οι προαναφερόμενες άδειες θα προσκομίζονται όταν ζητηθούν από την Primetel. Μη προσκόμιση τέτοιων αδειών μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση του περιεχομένου.
4.6.    Οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση ασυνήθιστα μεγάλου όγκου δεδομένων ο οποίος θα έχει αρνητική επίδραση στο Δίκτυο ή στις Υπηρεσίες δυνατό να αφαιρεθεί χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση. Η Primetel δεν ευθύνεται για το

5.       Περιεχόμενο

5.1.    Η Primetel δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Newsgroup posting, είτε αυτό έγινε ή όχι από το Χρήστη.
5.2.    Η Primetel δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο υλικού και πληροφοριών που δημοσιεύονται από άλλους (περιλαμβανομένου του Χρήστη) που είναι προσιτά μέσω των Υπηρεσιών ή του Δικτύου και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση.
5.3.    H Primetel διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, κατά την απόλυτη και αποκλειστική της ευχέρεια, οποιοδήποτε υλικό από οποιοδήποτε υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου κάτω από τον έλεγχο της χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της σύμφωνα με την ΠΑΧ, τους Ο&Π ή οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό. Κάλυψη και Αποζημίωση από Χρήστη Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος και συμφωνεί, αναλαμβάνει και δεσμεύεται να κρατά πλήρως καλυμμένη και να αποζημιώνει πλήρως τη Primetel για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί εναντίον της από οποιοδήποτε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από το Χρήστη και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν είτε άμεσα είτε έμμεσα στη Primetel ως αποτέλεσμα τέτοιας χρήσης της Υπηρεσίας ή της παραβίασης ή της μη τήρησης της ΠΑΧ από το Χρήστη και να καταβάλλει κάθε δαπάνη, αποζημίωση, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων και δαπανών) που θα επιβληθεί στη Primetel ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχει στη Primetel πλήρη ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις και πλήρη εξουσιοδότηση και την απαραίτητη υποστήριξη να υπερασπιστεί, να συμβιβάσει ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις.

6.       Παρακολούθηση / καταγραφή των επικοινωνιών

6.1.    H Primetel δεν παρακολουθεί και δεν ελέγχει το περιεχόμενο που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας. Ωστόσο, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, να παρακολουθεί, ελέγχει, επιθεωρεί και αποκαλύπτει κάθε απαραίτητη πληροφορία που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, νομική ή δικαστική διαδικασία, κανονισμό ή διάταγμα οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ενημερώνοντας παράλληλα το Χρήστη για αυτές τις ενέργειες.
6.2.    Οποιαδήποτε παράπονα σε σχέση με παράνομη χρήση ή θέματα ασφάλειας συστήματος ή Δικτύου, εκμετάλλευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκμετάλλευση Newsgroup ή spamming, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με την ΠΑΧ θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση abuse@prime-tel.com.

7.       Τροποποίηση

7.1.    Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ΠΑΧ οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο.
7.2.    Οι τροποποιήσεις της ΠΑΧ θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Primetel και θα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης τους, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Primetel.
7.3.    Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε διατάγματος οποιαδήποτε αρμόδιας αρχής, η προαναφερόμενη δημοσίευση θα θεωρείται και ως κοινοποίηση προς το Χρήστη και είναι ευθύνη του Χρήστη να ενημερωθεί για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην ΠΑΧ.

8.       Παραβίαση / Τερματισμός

8.1.    Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή αναστείλει ή τερματίσει την Υπηρεσία και/ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχει στο Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση αν ο Χρήστης παραβιάζει οποιοδήποτε μέρος της ΠΑΧ.
8.2.    Σε περίπτωση διακοπής, αναστολής ή τερματισμού της Υπηρεσίας συνεπεία παραβίασης από το Χρήστη της ΠΑΧ η Primetel δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το Χρήστη και δικαιούται να κατακρατήσει όλο ή μέρος της εγγύησης του Χρήστη για την παροχή της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών από την Primetel.
8.3.    Οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμός θα είναι χωρίς επηρεασμό και δεν θα αναιρεί ή ακυρώνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών υποχρεώσεων, προς την Primetel δυνάμει της μεταξύ τους συμφωνίας.
8.4.    Πραγματική, έμμεση ή επιχειρούμενη παραβίαση της ΠΑΧ από οποιοδήποτε εκ μέρους του Χρήστη ή χρησιμοποιώντας το σύστημα ή υπηρεσίες του Χρήστη ή τελικού χρήστη του Χρήστη (με η χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεση του Χρήστη) θα θεωρείται παραβίαση της ΠΑΧ από το Χρήστη.