Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Όροι και Προϋποθέσεις My Primetel

1.    Εισαγωγή

1.1.    My Primetel (η «Υπηρεσία») είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Primetel PLC (η «Εταιρεία») σε όλους τους συνδρομητές της (οι «Συνδρομητές») δίνοντας τους τη δυνατότητα να βλέπουν και/ή να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου και ειδικότερα μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
1.2.    Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται στη χρήση της Υπηρεσίας από τους Συνδρομητές.
1.3.    Οποιοιδήποτε όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους δίδεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το περιεχόμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2.       Η Υπηρεσία

2.1.    Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους Συνδρομητές οι οποίοι:

2.1.1.    τουλάχιστων 18 ετών; και
2.2.2.    έχουν συμβόλαιο με την Εταιρεία ή, αν δεν έχουν, έχουν εγγραφεί δεόντως με την Εταιρεία, ώστε να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

2.2.    Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Συνδρομητές για να δουν το(υς) λογαριασμό(ούς) τους και/ή τις υπηρεσίες τους με την Εταιρεία, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να ζητήσουν επιπρόσθετες υπηρεσίες από την Εταιρεία, να αναβαθμίσουν ή υποβαθμίσουν υπηρεσίες, να ανανεώσουν τον χρόνο ομιλίας τους (top-up), κτλ.
2.3.    Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, κάποιες από τις υπηρεσίες της Εταιρείας δυνατό να υπόκεινται σε περιορισμούς πρόσβασης και/ή διαχείρισης μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας και κάποιοι Συνδρομητές ή κατηγορίες συνδρομητών (π.χ. μη εγγεγραμμένοι συνδρομητές προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας), δυνατό να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία ανάλογα με τεχνικούς ή άλλους περιορισμούς και την εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας.

3.       Πρόσβαση στην Υπηρεσία

3.1.    Η πρόσβαση στην Υπηρεσία θα γίνεται μέσω της χρήσης ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password) που θα δίδεται από την Εταιρεία στο Συνδρομητή. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password) θα αποστέλλεται από την Εταιρεία στο Συνδρομητή με επιστολή ή σύντομο γραπτό μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3.2.    Κατά την πρώτη χρήση της Υπηρεσίας ο Συνδρομητής θα κληθεί να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί αλλάξει τον κωδικό που του δόθηκε. Η Εταιρεία παροτρύνει και συμβουλεύει όπως ο Συνδρομητής αλλάξει τον κωδικό.
3.3.    Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη και εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη (username) και/ή του κωδικού (password) και θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν και/ή ενέργειες που έγινα μέσω της χρήσης του ονόματος χρήστη (username) και/ή του κωδικού (password).
3.4.    Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή υποψίας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ονόματος χρήστη (username) και/ή του κωδικού αριθμού (password) ο Συνδρομητής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία.
3.5.    Το όνομα χρήστη (username) και/ή ο κωδικός (password) είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

4.       Χρήση της Υπηρεσίας και Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

4.1.    Ο Συνδρομητής θα είναι συνεχώς υπεύθυνος για οτιδήποτε πράξει μέσω της Υπηρεσίας.
4.2.    Ο Συνδρομητής υποχρεούται και δια του παρόντος δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι:

4.2.1.    θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο μη επιζήμιο και/ή βλαβερό για την Εταιρεία και/ή του άλλους Συνδρομητές; και
4.2.2.    θα παρέχει συνεχωώς στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, πλήσεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες όταν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία; Αν η Εταιρεία λογικά υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληροφορία είναι λανθασμένη, ανακριβής, μη επικαιροποιημένη ή ελλειπής, θα έχει το δικάιωμα να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση; και
4.2.3.    θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τον περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και με του αντίστοιχους Κανονισμούς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

4.3.    Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω και/ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ο Συνδρομητής υποχρεούται να απέχει από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας:

4.3.1.    οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει τους νόμους ή τα αχρηστά ήθη ή παραλέιπει οτιδήποτε που προνοείται από νόμο;
4.3.2.    τη χρήση των τηλεπικοινωνιών ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τρόπο ασυμβίβαστο με το σκοπό τους;
4.3.3.    οποιαδήποτε πράξη η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα ή υποκινεί τη διάπραξη ποινικού αδικήματος;
4.3.4.    οποιαδήπτε πράξη που συνιστά αδίκημα έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή υποκινεί τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος έναντι οποιουδήποτε προσώπου;
4.3.5.    οτιδήποτε περιέχει ανήθικο περιεχόμενο ή συνιστά ανήθικη συμπεριφορά ή περιέχει σεξουαλικό περιεχόμενο;
4.3.6.    οτιδήποτε προσβάλει την πίστη και/ή τις αρχές και/ή τη θρησκεία ατόμου;
4.3.7.    οτιδήποτε που προσβάλλει τα συνταγματικά δικαιώματα ατόμου;
4.3.8.    οτιδήποτε που βλάπτει το καλό όνομα της Εταιρεία
4.3.9.    οτιδήποτε που είναι ρατσιστικό, αποτελεί διάκριση, παρενόχληση, δυσφήμιση, λίβελλο ή δόλο;
4.3.10.    πρόκληση ζημιάς σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο;
4.3.11.    παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα, πατέντες, επαγγελματικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου;
4.3.12.    Συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει ή ελέγχει προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου.

5.    Υποβολή Παραγγελιών

5.1.    Σε περίπτωση που Συνδρομητής υποβάλει οποιαδήποτε παραγγελία στην Εταιρεία μέσω της υπηρεσίας, ο Συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς που δίδεται από την Εταιρεία στο Συνδρομητή.
5.2.    Παραγγελία θα είναι έγκυρη και δεσμευτική προς την Εταιρεία μόνο όταν η Εταιρεία επιβεβαιώσει:

5.2.1.    λήψη της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να γίνει μέσω της Υπηρεσίας ή διαφορετικά; και
5.2.2.    λήψη οποιουδήποτε ποσού που πρέπει να πληρωθεί από το Συνδρομητή για την παραγγελία.

6.       Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

6.1.    Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται μέσω της Υπηρεσίας και θα συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.
6.2.    Η Εταιρεία διακιούται να αποκαλύπτει πληροφορίες ή δεδομένα που σχετίζονται με Συνδρομητή ή τη χρήση της Υπηρεσίας από Συνδρομητή αν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή διάταγμα Δικαστηρίου, ή απόφαση αρμόδιας Αρχής.

7.       Περιορισμός Ευθύνης

7.1.    Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, υπηρεσίας ή αγαθά ή οποιοδήποτε υλικό που παραχωρείται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με την Υπηρεσία ή τη χρήση της Υπηρεσίας.
7.2.    Η Εταιρεάι δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων ή κερδών ή φήμης ή άλλη ζημιά που προκύπτει από:

7.2.1.    τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας;
7.2.2.    οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που λαμβάνονται ή είναι προσβάσιμες μέσω της Υπηρεσίας;
7.2.3.    μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια πρόσβαση στην Υπηρεσία
7.2.4.    οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με τη χρήση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την Υπηρεσία;
7.2.5.    παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης οποιουδήπτε ατόμου, που γίνεται ή προσπαθεί να γίνει μέσω της Υπηρεσίας;
7.2.6.    διακοπή της Υπηρεσίας ή αποσύνδεση ή φραγή Συνδρομητών από την Υπηρεσία.

7.3.    Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την μη παροχή ή καθυστέρηση στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών η οποάι οφείλεται στο γεγονός ότι ο Συνδρομητής παρείχε λανθασμένες ή ελλειπείς πληροφορίες και/ή δεδομένα στην Εταιρεία για την ακρίβεια των οποίων αποκλειστικά υπέυθυνος είναι ο Συνδρομητής.

8.       Αποζημίωση

8.1.    Ο Συνδρομητής θα αποζημιώνει και θα κρατά την Εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους μετόχους, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ανέπαφους και ανεπηρέαστους από οποιαδήποτε και όλες τις αγωγές, ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, που δυνατό να εγερθούν εναντίον της Εταιρείας από τρίτους συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας, πράξης ή παράλειψης σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας ή των υπηρεσιών ή τη χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου των πληροφοριών ή των διαφημίσεων ή παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
8.2.    Νοείται ότι σε οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση η Εταιρεία θα ειδοποιεί το Συνδρομητή για την αγωγή ή απαίτηση και θα δώσει στο Συνδρομητή την ευκαιρεία και βοήθεια να υπερασπιστεί τέτοια αγωγή ή απαίτηση και δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δυνατό να επηρεάσει τέτοια υπεράσπιση χωρίς την έγκριση του Συνδρομητή εκτός εάν ο Συνδρομητής δεν προβάλει υπεράσπιση σε οποιαδήποε τέτοια αγωγή ή απαίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που ειδοποιείται για την ύπαρξη της αγωγής ή της απαίτησης.

9.       Εγγυήσεις

9.1.    Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή ή εξυπακουόμενη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένής χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε εξυπακουόμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για χρήση. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής, χωρίς λάθη ή ότι ηΥπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο.

10.       Πνευματικά Δικαιώματα

10.1.    Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας περιέχουν πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται ή δυνατό να προστατεύονται από τη νομοθεσία για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλω δικαιώματα.
10.2.    Οι Συνδρομητές δεν δικαιούνται να αντιγράψουν, αναπαράγουν ή διανέμουτν με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή να δημιουργήσουν οποιαδήποτε προϊόντα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση της Εταιρείας ή του ιδιοκτήτη οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου.

11.       Τροποποίηση / Τερματισμός

11.1.    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει, τροποποιήσει ή αναστείλει (προσωρινά ή μόνιμα) την Υπηρεσία και/ή τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας.
11.2.    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαιώμα να διακόψει την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Υπηρεσίας.

12.       Εφαρμοστέο Δίκαιο

12.1.    Η χρήση της Υπηρεσίας και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
12.2.    Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Υπηρεσία και/ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.