Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Όροι Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών

Όροι Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών

Οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει τη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών που έχει συνάψει με την Primetel PLC (η «Συμφωνία») για υπηρεσίες Σταθερής τηλεφωνίας και Internet ή/και Κινητής (οι «Υπηρεσίες»), πριν τη λήξη της Συμφωνίας, μπορεί να το πράξει ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της Συμφωνίας, καταβάλλοντας στην Primetel PLC (η «Primetel») τα ακόλουθα:

(1) Οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά για παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία τερματισμού των υπηρεσιών.

(2) Το εκάστοτε Διοικητικό κόστος πρόωρου τερματισμού που βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Primetel.

(3) Ποσό ίσο με το μηνιαίο σταθερό ποσό χρέωσης των υπηρεσιών που επιθυμεί να τερματίσει. Νοείται ότι το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δώσει έγγραφη προειδοποίηση τερματισμού τριάντα (30) ημερών και ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου ο Συνδρομητής επιθυμεί τον άμεσο και χωρίς προειδοποίηση τερματισμό των υπηρεσιών.

(4) Την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού και/ή αγαθών. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αναλογικά με βάση τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας σε σχέση με την εναπομείνασα διάρκεια μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας.

(5) Οποιοδήποτε εναπομείναν οφειλόμενο υπόλοιπο (εναπομείνασες δόσεις) προς εξόφληση συσκευής που έλαβε στα πλαίσια της Συμφωνίας.

(6) Αν δεν έχει καταβληθεί και/ή εξοφληθεί κατά τη σύναψη της Συμφωνίας, το οφειλόμενο κατά την ημερομηνία τερματισμού κόστος εγκατάστασης των σταθερών υπηρεσιών.

(7) Αν δεν έχει καταβληθεί και/ή εξοφληθεί κατά τη σύναψη της Συμφωνίας, το οφειλόμενο κατά την ημερομηνία τερματισμού κόστος εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής, εάν πρόκειται για υπηρεσία για την οποία κατά το χρόνο σύναψης της Συμφωνίας δεν είχε ενεργή τηλεφωνική γραμμή.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το σύνολο των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων για τους εναπομείνασες μήνες της Συμφωνίας που πρόκειται να τερματιστεί είναι μικρότερο από το σύνολο των πιο πάνω ποσών ((1) έως (7)), η Συμφωνία θα τερματίζεται με την καταβολή του συνόλου των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων για τους εναπομείνασες μήνες της Συμφωνίας.