Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Πολιτική Δίκαιης Χρήσης

Η Primetel PLC (“Primetel”), βασισμένη στην εμπειρία και γνώση που απέκτησε μέχρι τώρα και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις πελατών της, εφάρμοσε από την 1η Μαΐου 2007 αυτή την Πολιτική Δίκαιης Χρήσης («ΠΔΧ») ούτως ώστε να συνεχίσει να προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ευρυζωνική υπηρεσία σε όλους τους πελάτες της. Η ΠΔΧ πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις και με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης («ΠΑΧ») της Primetel.

Η ΠΔΧ προβλέπει ότι η Primetel παρακολουθεί την απόδοση του δικτύου της και μπορεί να περιορίσει το διαθέσιμο εύρος ζώνης προς τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε χρήστη του δικτύου της Primetel) με υπερβολική χρήση κατά τη διάρκεια περιόδων μεγάλης ζήτησης για να διασφαλίσει ότι όλοι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των πελατών της απολαμβάνουν το μέγιστο της υπηρεσίας.

Περαιτέρω, η Primetel θα επικοινωνεί με πελάτες που χρησιμοποιούν συχνά υπερβολικό εύρος ζώνης σε βάρος άλλων πελατών για να τους πληροφορεί για αυτό και να τους ζητά να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους προς όφελος των υπόλοιπων πελατών και αν είναι δυνατό να τους προσφέρει εναλλακτικές λύσεις. Σε περίπτωση που η χρήση ενός πελάτη παραμένει υψηλή σε βάρος των άλλων πελατών κατά παράβαση της ΠΔΧ, η Primetel μπορεί να διακόψει ή αναστείλει ή να τροποποιήσει την ταχύτητα ή τερματίσει τις υπηρεσίες του πελάτη αυτού. Αυτό θα δώσει στην Primetel τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερη υπηρεσία και πιο δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών της στους υπόλοιπους πελάτες της.

Στην περίπτωση όπου οι «Υπηρεσίες Διαδικτύου» παρέχονται από ασύρματο μέσο (wireless), όταν η συνολική χρήση δεδομένων σε ένα ημερολογιακό μήνα ξεπεράσει τα 500GB, η Primetel θα μειώνει την ταχύτητα σύνδεσης σε 1Mbps (download/ upload) μέχρι το τέλος του μήνα, για την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους χρήστες υπηρεσιών δεδομένων της Primetel.

Οποιαδήποτε τέτοια διακοπή, αναστολή, τροποποίηση ή τερματισμός θα είναι χωρίς επηρεασμό και δεν θα αναιρεί ή ακυρώνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών υποχρεώσεων, προς την Primetel δυνάμει της μεταξύ τους συμφωνίας.

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ΠΔΧ οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Οι τροποποιήσεις της ΠΔΧ θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Primetel και θα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης τους, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Primetel. Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε διατάγματος οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η προαναφερόμενη δημοσίευση θα θεωρείται και ως κοινοποίηση προς τον πελάτη και είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερωθεί για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην ΠΔΧ.