Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Τηλεφωνία + Internet + Κινητή

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το πακέτο «Τηλεφωνία + Διαδίκτυο + Κινητή» (το «Πακέτο»)

1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις («ΕΟΠ») είναι επιπρόσθετοι από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις («ΓΟΠ») και ισχύουν για όσους Συνδρομητές επιλέξουν το Πακέτο.

2. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αντίφασης μεταξύ των ΕΟΠ και των ΓΟΠ τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες των ΕΟΠ.

3. Το Πακέτο ισχύει μόνο με την ταυτόχρονη υπογραφή και παράλληλη ισχύ Συμφωνίας Παροχής Σταθερών Υπηρεσιών της Primetel και Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel στο βασικό πρόγραμμα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας Pay Monthly ή σε οποιοδήποτε αναβαθμισμένο πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly.

4. Η διασύνδεση των δύο Συμφωνιών γίνεται μόνο για σκοπούς οφέλους του Συνδρομητή από την προνομιακή τιμή του πακέτου. Η σχέση του Συνδρομητή αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται με την κάθε Συμφωνία θα διέπεται μόνο από την αντίστοιχη Συμφωνία. Νοείται όμως ότι σε περίπτωση τερματισμού ή αναστολής των υπηρεσιών που παρέχονται με τη μία Συμφωνία θα τερματίζονται και/ή θα αναστέλλονται αυτόματα και οι υπηρεσίες της άλλης Συμφωνίας.

5. Δικαίωμα σύνδεσης στο Πακέτο έχουν νέοι συνδρομητές που θα υπογράψουν Συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΠ και των ΕΟΠ με αρχική διάρκεια 18 μήνες καθώς και υφιστάμενοι συνδρομητές της Primetel που θα υπογράψουν νέα Συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΠ και των ΕΟΠ με αρχική διάρκεια 24 μήνες, νοουμένου ότι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια άλλη προσφορά της Primetel η οποία να περιλαμβάνει οποιαδήποτε συσκευή.

6. Η τιμή του πακέτου, περιλαμβάνει μία σταθερή τηλεφωνική γραμμή, διαδίκτυο (internet) με ταχύτητα έως 8Mbps/768kbps και το βασικό πακέτο συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας της Primetel (Mobile Basic Pay Monthly). Ο συνδρομητής θα καταβάλλει επιπλέον οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν από τηλεφωνικές κλήσεις ή/και οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις ή/και οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών του πακέτου.

7. Η σταθερή τηλεφωνική υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται μέσω διαδικτύου (Voice Over Internet Protocol – VOIP). Σε τέτοια περίπτωση πιθανόν οποιαδήποτε επικοινωνία να μην είναι αντίστοιχης ποιότητας με την αναλογική τηλεφωνία PSTN και περαιτέρω η παροχή της υπηρεσίας να μην είναι συνεχής και αδιάκοπη λόγω και της φύσεως της, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

8. Η διαθεσιμότητα του Πακέτου εξαρτάται από την δικτυακή κάλυψη της Primetel.

9. Oι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για συμφωνίες που υπογράφηκαν με αυτή την προσφορά μέχρι 31/01/2013.