Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Όροι Και Προϋποθέσεις Προκράτησης Αριθμού

  1. Επιλέγοντας την υπηρεσία προκράτησης αριθμού της PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») μπορείτε να προκρατήσετε αριθμό για την Υπηρεσία Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel κάτω από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της Primetel για την παροχή υπηρεσιών.

  2. Οι αριθμοί που μπορούν να επιλεχθούν είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.primetel.com.cy/mobile) και η προκράτηση τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τους.

  3. Η προκράτηση αριθμού υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας και στην λήψη της πληρωμής του σχετικού τέλους.

  4. Η προκράτηση αριθμού μπορεί να γίνει μόνο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

  5. Μπορούν να επιλεχθούν μόνο μέχρι 3 αριθμοί ανά κάρτα. Αν για οποιοδήποτε λόγο κρατηθούν πέραν των 3 αριθμών ανά κάρτα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τους επιπλέον αριθμούς.

  6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει αμφιβολίες ή υποψίες αναφορικά με τις λεπτομέρειες της κάρτας ή την εγκυρότητα της κάρτας ή ότι τα στοιχεία της κάρτας είναι λανθασμένα ή ότι η πληρωμή είναι δόλια, δικαιούται να απορρίψει την πληρωμή και τη διαδικασία προκράτησης, κατά την απόλυτη κρίση της.

  7. Αίτηση για προκράτηση αριθμού δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την υποβολή ή πληρωμή του σχετικού τέλους. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε την ακύρωση αριθμού που προκρατήθηκε μπορείτε να το κάνετε ενημερώνοντας γραπτώς την Εταιρεία. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει όλο ή μέρος του ποσού που πληρώθηκε για κάλυψη των διοικητικών της εξόδων.

  8. Αν για οποιοδήποτε λόγο που οφείλεται στην Εταιρεία η διαδικασία προκράτησης δεν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε για την προκράτηση αριθμού θα επιστραφεί από την Εταιρεία με την προσκόμιση ικανοποιητικών αποδείξεων ότι αυτό οφείλεται σε λάθος της Εταιρείας.

  9. Ο επιλεγμένος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προκράτησης, την πληρωμή του τέλους προκράτησης και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία μέχρι την ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων. Προκρατημένοι αριθμοί υπόκεινται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως όλοι οι υπόλοιποι συνδρομητές και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον αριθμό σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας.

  10. Προκρατημένοι αριθμοί δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο παροχέα εκτός εάν παρέλθουν τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης τους (ημερομηνία που έγινε η πρώτη κλήση). Με την προκράτηση αριθμού αποδέχεστε ότι δεν θα προβείτε σε οποιοδήποτε αίτημα για μεταφορά του αριθμού αυτού και αποποιείστε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα σας για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης του (ημερομηνία που έγινε η πρώτη κλήση).

  11. Προκρατημένος αριθμός είναι και παραμένει σε όλους του χρόνους ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν δικαιούστε να τον μεταπωλήσετε, μεταβιβάσετε ή άλλως πώς να τον αποξενωθείτε ή τις υπηρεσίες του προς οποιοδήποτε τρίτο.