Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Συμπληρωματικοί Όροι

Συμπληρωματικοί όροι & προϋποθέσεις σύμφωνα με το Περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 και το Περί Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα του 2017

Οι παρόντες συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών ισχύουν από τις 05/05/2017 συμπληρωματικά των γενικών όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Primetel PLC («Primetel»), των ειδικών όρων και προϋποθέσεων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών όρων και προϋποθέσεων.
1. H Primetel θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να παρέχει τα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας & Internet (στο εξής οι «Υπηρεσίες) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 και το Περί Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα του 2017 ως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ανάλογα από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Ταχυδρομείων (στο εξής ο «Επίτροπος»). Νοείται ότι εξαιτίας της φύσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν είναι πάντοτε δυνατή η παροχή των Υπηρεσιών απρόσκοπτα, και η ποιότητα και η κάλυψη των Υπηρεσιών εξαρτάται μεταξύ άλλων από τον τερματικό εξοπλισμό του Συνδρομητή, από το δίκτυο της Primetel και ενδεχομένως από άλλους παροχείς και/ή άλλα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία συνδέονται με ή με τα οποία συνδέεται το δίκτυο της Primetel.

2. Τόσο οι Υπηρεσίες όσο και η κάλυψη μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από διάφορους παράγοντες όπως μεταξύ άλλων από παρεμβολές, ατμοσφαιρικές καταστάσεις, γεωγραφικούς παράγοντες, δικτυακή συμφόρηση, συντήρηση, διακοπές από άλλα δίκτυα ή χώρους Παροχέων, ή άλλες λειτουργικές ή τεχνικές δυσκολίες ή από ενέργειες του Συνδρομητή, με ενδεχόμενο ο Συνδρομητής να αδυνατεί να λάβει μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες σε κάποιες περιοχές ή κατά μερικά χρονικά διαστήματα. Πέραν των πιο πάνω οι ταχύτητες καθώς και η ποιότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο που λαμβάνει ο Συνδρομητής μπορεί να επηρεαστεί μεταξύ άλλων και από τους ακόλουθους παράγοντες:
– Σε περίπτωση που η εσωτερική καλωδίωση του υποστατικού του Συνδρομητής είναι κακή ή ελλαττωματική.
– Αν το modem είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικό σημείο από το πρώτο σημείο του υποστατικού.
– Από κάποιο άλλο εξοπλισμό που παρεμβαίνει με αποτέλεσμα να προκαλεί καθυστερήσεις στον τερματικό εξοπλισμό του Συνδρομητή.
– Έλεγχος ταχύτητας πάνω από ένα VPN όπου θα δοθεί τυπικά χαμηλότερη ταχύτητα λόγω της ασφάλειας και της κρυπτογράφησης.
– Τα είδη των εφαρμογών που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής με τις Υπηρεσίες.
– Το επίπεδο συμφόρησης του δικτύου την στιγμή που ο Συνδρομητής διεξάγει έλεγχο της ταχύτητας. Οι ταχύτητες πρόσβασης δύναται να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της ημέρας αντίστοιχα με το πόσο απασχολημένο είναι το διαδίκτυο συνολικά και ο κόμβος στον οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα την οποία ο Συνδρομητής επιθυμεί να επισκεφθεί.
– Η ασύρματη διασύνδεση του τερματικού εξοπλισμού του Συνδρομητή με τον modem/ router (χρήση wifi) και όχι διασύνδεση με καλώδιο Ethernet.
– Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τερματικού εξοπλισμού καθώς και η τυχόν κατάσταση του τερματικού εξοπλισμού κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.
– Στον τερματικό εξοπλισμό του Συνδρομητή λειτουργούν άλλα προγράμματα.
– Στο υποστατικό του Συνδρομητή λειτουργούν και άλλες συσκευές που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα των Υπηρεσιών που λαμβάνει.
– Η σύνδεση του Συνδρομητή χρησιμοποιείται και από άλλους χρήστες στον ίδιο χώρο ή/και από άλλους χρήστες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Συνδρομητή.
– Ο τερματικός εξοπλισμός του Συνδρομητή έχει πληγεί από ιούς, spyware.

3. Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις πιο κάτω ταχύτητες νοούμενου ότι δεν εφαρμόζονται οποιεσδήποτε εξαιρέσεις σύμφωνα με τους παρόντες όρους:
3.1. Η διαφημιζόμενη ταχύτητα αποτελεί την ταχύτητα με την οποία διαφημίζεται η κάθε Υπηρεσία.
3.2. Η Μέγιστη ταχύτητα μιας Υπηρεσίας είναι η ίδια με την διαφημιζόμενη ταχύτητα της Υπηρεσίας.
3.3. Η Συνηθής ταχύτητα μιας Υπηρεσίας είναι ως το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη καθ’όλο το 24ωρο.
3.4. Η Ελάχιστη ταχύτητα μιας Υπηρεσίας είναι στο 70% της μέγιστης ταχύτητας.

4. Σημειώνεται ότι η Primetel δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο Συνδρομητής και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας και/ή άλλως πως, ως περιγράφεται στους παρόντες όρους αλλά και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της Primetel και οποιωνδήποτε ειδικών και/ή άλλων όρων.

5. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την παροχή των Υπηρεσιών του αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις ταχύτητες ή την ποιότητα των Υπηρεσιών, δύναται να επικοινωνεί με οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel ή ηλεκτρονικά στο info@prime-tel.com, ή το κέντρο εξυπηρέτησης της Primetel στο 133. Ο Συνδρομητής προτού υποβάλει το παράπονο του, θα πρέπει να προβεί σε σχετικές μετρήσεις με την χρήση του εργαλείου CyNettest το οποίο αναπτύχθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω οποιουδήποτε άλλου εργαλείου δεν θα γίνονται αποδεκτές. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η απευθείας σύνδεση του τερματικού εξοπλισμού με καλώδιο και η αποσύνδεση των επιπλέον συσκευών από το ασύρματο δίκτυο. Οι μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τρεις συνεχόμενες ημερολογιακές μέρες σε διάφορες ώρες της μέρας.

6. Έγκυρο θα θεωρείται το παράπονο όπου, ο Συνδρομητής θα έχει λάβει ταχύτητες μικρότερες των ταχυτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 εκτός αν οι μετρήσεις έχουν επηρεαστεί από παράγοντες που αναφέρονται πιο πάνω και/ή εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις των παραγράφων 2 και/ή 4. Κατά την αναφορά του παραπόνου, ο Συνδρομητής οφείλει όπως παρέχει τις εν λόγω μετρήσεις στην Primetel. Η Primetel έχει το δικαίωμα να κρίνει ως μη αποδεχτές τις μετρήσεις του Συνδρομητή και να προβεί σε δικές της μετρήσεις.

7. Συγκεκριμένα η διαδικασία με την οποία γίνεται η διαχείριση του παραπόνου του Συνδρομητή είναι η ακόλουθη:
7.1. Ο Συνδρομητής αναφέρει το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει σχετικά με τις ταχύτητες ή την ποιότητα των Υπηρεσιών, είτε επισκέπτοντας οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel ή ηλεκτρονικά στο info@prime-tel.com, ή το κέντρο εξυπηρέτησης της Primetel στο 133, προσκομίζοντας παράλληλα τα αναγκαία στοιχεία. Νοείται ότι για να καταχωρηθεί το παράπονο του Συνδρομητή, θα πρέπει ο ίδιος να προβεί σε σχετικές μετρήσεις μέσω του εργαλείου CyNettest και ελέγχους με την βοήθεια των λειτουργών εξυπηρέτησης της Primetel.
7.2. Το αρμόδιο τμήμα της Primetel αναλαμβάνει την διερεύνηση του παραπόνου. Αν κριθεί αναγκαίο επιπλέον τεχνικές ενέργειες και/ή έλεγχος, μπορεί να χρειαστεί η επίσκεψη τεχνικού της Primetel στο υποστατικό του Συνδρομητή με σκοπό να διαπιστωθεί αν το ζήτημα αφορά εσωτερική ή εξωτερική καλωδίωση.
7.3. Ακολούθως το ανάλογο τμήμα υποστήριξης της Primetel ενημερώνει σχετικά τον Συνδρομητής.