Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Επιδοτούμενα Πλάνα Home Fiber 200Mbps Subsidized Plans - Όροι & Προϋποθέσει

1. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, για μία μόνο σύνδεση σε συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση.

2. Η παροχή της Προσφοράς γίνεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ). Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο https://gigavoucher.dmrid.gov.cy/, (εφεξής το «Σχέδιο»)

3. Η παροχή της επιχορήγησης προϋποθέτει έγκριση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

4. Τα προσωπικά δεδομένα αυτών που επιθυμούν να επωφεληθούν από την Προσφορά θα παρέχονται στον ΤΗΕ, ΥΕΚΨΠ ή/και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή βάσει των όρων του Σχεδίου.

5. H προσφορά/επιχορήγηση ισχύει για νέους συνδρομητές και υφιστάμενους συνδρομητές που πληρούν τα κριτήρια, που αναφέρονται στη σελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών https://gigavoucher.dmrid.gov.cy/voucher/subscribers/ και εφόσον προβούν σε συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών με 24μηνη δέσμευση, ως αναφέρονται στον όρο 10.

6. Την επιχορήγηση μπορούν να επωφεληθούν νέες συνδέσεις με ταχύτητα 200Mbps και άνω στο δίκτυο Fiber και υφιστάμενες συνδέσεις με ταχύτητα μικρότερη από 100Mbps που θα αναβαθμιστούν σε ταχύτητα 200Mbps και άνω στο δίκτυο Fiber.

7. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα €120 για ένα έτος.

8. Η επιχορήγηση θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό του συνδρομητή ως έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

9. Σε περίπτωση προσωρινής αποσύνδεσης, μεταβίβασης υπηρεσίας ή πρόωρου τερματισμού, η επιχορήγηση τερματίζεται αυτόματα και ισχύουν οι μηνιαίες χρεώσεις όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Primetel και ο συνδρομητής δεν μπορεί να επωφεληθεί εκ νέου την Προσφορά.

10. Η Προσφορά ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες Home Fiber 200Mbps, 300Mbps, 500Mbps & 1Gbps της Primetel με ή χωρίς υπηρεσία Τηλεόρασης, για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός της περιόδου ισχύος του Σχεδίου ή μέχρι εξαντλήσεως των κουπονιών, όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από το THE.

11. Η Προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις από την Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές:

a) Για νέους Συνδρομητές με Home Fiber https://primetel.com.cy/internet-offer-with-discounted-price-for-12-months-el

b) Για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές με Home Fiber και Υπηρεσία Τηλεόρασης https://primetel.com.cy/basic-or-sports-tv-offer-2021-el

12. Ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης οποιασδήποτε επιπρόσθετης υπηρεσίας, το κόστος της οποίας θα καταβάλλεται χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση λόγω του Σχεδίου επιχορήγησης.

13. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

14. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

15. Όλοι οι νέοι Συνδρομητές που θα συμμετέχουν στο σχέδιο επιχορήγησης, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 100% στα εφάπαξ τελη εγγραφής και εγκατάστασης της υπηρεσίας, ενώ οι υφιστάμενοι θα λάβουν έκπτωση 100% στο τέλος μετεγκατάστασης της σύνδεσής τους στο δίκτυο Fiber

16. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την οποιαδήποτε αίτηση κατά τη διακριτική της ευχαίρεια.

17. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.