Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel

1.    Ορισμοί

«Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας» και «Ανανέωση» σημαίνει την επιπρόσθετη χρηματική πίστωση του Λογαριασμού Pay as you Go με οποιαδήποτε μέσα παρέχονται κάθε φορά από εμάς.

«Ανενεργός» σημαίνει μη Ενεργοποίηση ή ουδεμία Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας του Λογαριασμού Pay as you Go για περίοδο 7 ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Χρόνου Ομιλίας που ισχύει στην τελευταία Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας.

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει οποιουσδήποτε υπεργολάβους, διανομείς, παροχείς, εμπόρους ή αντιπροσώπους διορισμένους από εμάς για την υλοποίηση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων μας κατώ από τη Συμφωνία.

«Δίκτυο» σημαίνει την υποδομή, εξοπλισμό και το δίκυο μας και/ή το δίκτυο οποιουδήποτε Παροχέα Δικτύου μέσω του οποίου προσφέρουμε τις Υπηρεσίες προς εσάς.

«εμείς» ή«Primetel» σημαίνει την εταιρεία Primetel PLC, με αρ. εγγραφής 139104 που είναι αδειοδοτημένη από τον Επίτροπο να παρέχει τις Υπηρεσίες και «εμάς» ή «μας» έχει την αντίστοιχη έννοια

«εσείς» σημαίνει τον πελάτη κάτω από αυτή τη Συμφωνία, ο οποίος είναι οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που αγοράζει και ενεργοποιεί Πακέτο Σύνδεσης και «σας» έχει την αντίστοιχη έννοια.

«Ενεργοποίηση» και «ενεργοποιώ» σημαίνει τη χρήση των Υπηρεσιών και τη συνεπακόλουθη μείωση στο χρόνο ομιλίας του Λογαριασμού Pay as you Go ή της Ανανέωσης Χρόνου Ομιλίας.

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Ημερομηνία Ενεργοποίησης» σημαίνει την ημερομηνία που πραγματοποιείται η πρώτη τηλεφωνική κλήση.

«Κάρτα SIM» σημαίνει το τμήμα ταυτότητας συνδρομητή που χρειάζεται για να λειτουργήσει το Κινητό σας Τηλέφωνο μέσω του οποίου συνδέεστε στο Δίκτυο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε Κάρτα SIM που εκδίδεται από εμάς προς εσάς.

«Κινητό Τηλέφωνο» σημαίνει τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή άλλη συσκευή κινητών τηλεπικοινωνιών μέσω της οποίας λαμβάνετε τις Υπηρεσίες.

«Λογαριασμός Pay as you Go» σημαίνει το λογαριασμό όπου αποθηκεύεται η πίστωσή σας και από τον οποίο αφαιρείται το κόστος των κλήσεων και των άλλων Υπηρεσιών.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, όπως εκάστοτε ισχύει και τροποποιείται.

«Πακέτο Σύνδεσης» σημαίνει μια Κάρτα SIM με ή χωρίς αρχικό χρόνο ομιλίας και με την οποία συνδέεστε στο Δίκτυο.

«Παροχέας Δικτύου» σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα με την οποία έχουμε συνάψει ή θα συνάψουμε συμφωνία ή έχουμε κάνει διευθέτηση διασύνδεσης (άμεσα ή έμμεσα), η οποία προνοεί τη μεταφορά επικοινωνιών, που προέρχονται από ή απευθύνονται σε πελάτη, μεταξύ εμάς και της οντότητας αυτής.

«Περίοδος Χρόνου Ομιλίας» σημαίνει, σε σχέση με τον αρχικό χρόνο ομιλίας που παρέχεται με το Πακέτο Σύνδεσης, 30 ημέρες, και σε σχέση με την Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας, την περίοδο ισχύος που αναγράφεται πάνω σε κάθε κάρτα ανανέωσης από την Ημερομηνία Ενεργοποίησής της.

«Προσωπικός Αριθμός PIN» σημαίνει το μυστικό τετραψήφιο προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που σας παραχωρείται, ή που δημιουργείται από εσάς για τον σκοπό πρόσβασης σε ορισμένες Υπηρεσίες.

«Συμφωνία» σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μεταξύ εμάς και εσάς.

«Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες δικτύου κινητής τηλεποικινωνίας και συναφή προϊόντα, συμπεριλμβανομένων Φωνής, Μυνημάτων, SMS, Data, κλπ, που παραχωρούνται από εμάς προς εσάς, είτε απευθείας είτε μέσω Αντιπροσώπων, από καιρού εις καιρόν.

«Φραγή» σημαίνει την αναστολή πρόσβασης στις Υπηρεσίες η οποία μπορεί να είναι είτε εξωτερική φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση του Κινητού Τηλεφώνου για τη διεξαγωγή κλήσεων και για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή εσωτερική φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση του Κινητού Τηλεφώνου για τη λήψη κλήσεων και για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή και οι δύο περιπτώσεις.

«Pay as you Go» σημαίνει την προπληρωμένη υπηρεσία που σας παρέχεται από εμάς μέσω του Πακέτου Σύνδεσης.

2.    Αποδοχή και Περίοδος Ισχύος

2.1.    Με την αγορά και ενεργοποίηση του Πακέτου Σύνδεσης γίνεστε πελάτης της προπληρωμένης υπηρεσίας Pay as you Go της Primetel σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2.2.    Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την αγορά και ενεργοποίηση του Πακέτου Σύνδεσης από εσάς και συνεχίζει μέχρι να τερματιστεί με βάση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.    Κάλυψη, Συντήρηση και Υπηρεσίες

3.1.    Θα καταβάλουμε λογικές προσπάθειες για να παρέχουμε ποιοτικές Υπηρεσίες. Όμως, λόγω της φύσης των κινητών τηλεπικοινωνιών, είναι αδύνατο να παρέχονται πλήρως απρόσκοπτες και αλάνθαστες Υπηρεσίες και η ποιότητα και η κάλυψη των Υπηρεσιών εξαρτάται εν μέρει από το Κινητό Τηλέφωνο, εν μέρει από το Δίκτυο και εν μέρει από άλλους παροχείς και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένο ή συνδέεται το Δίκτυο.

3.2.    Η κάλυψη και οι Υπηρεσίες δύναται να επηρεαστούν δυσμενώς από παρεμβολές, ατμοσφαιρικές καταστάσεις, γεωγραφικούς παράγοντες, δικτυακή συμφόρηση ή συντήρηση, διακοπές από άλλα δίκτυα ή χώρους παροχέων, ή άλλες λειτουργικές ή τεχνικές δυσκολίες που σημαίνει ότι πιθανό να μην λαμβάνετε μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες σε μερικές περιοχές ή κατά μερικά χρονικά διαστήματα.

3.3.    Η κάλυψη και οι Υπηρεσίες μπορούν να αλλάξουν με επέκταση ή αναπροσαρμογή του Δικτύου.

3.4.    Λόγω αλλαγών και εξελίξεων στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, οι Υπηρεσίες μπορούν να αλλάξουν, να διαφοροποιηθούν, να βελτιωθούν ή να αφαιρεθούν. Θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε πριν την εισαγωγή νέων Υπηρεσιών. Αν οποιεσδήποτε από τις νέες Υπηρεσίες απαιτούν νέα ή αναβαθμισμένα Κινητά Τηλέφωνα ή εξοπλισμό, είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά των νέων ή αναβαθμισμένων Κινητών Τηλεφώνων ή του εξοπλισμού.

3.5.    Τα φωνητικά μηνύματα αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών που παρέχουμε. Όταν η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλαγή του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης PIN («PIN φωνητικών μηνυμάτων») από τον προκαθορισμένο αριθμό για την Υπηρεσία φωνοκιβωτίου και να διατηρείτε αυτή την πληροφορία εμπιστευτική. Αναγνωρίζετε πλήρως την ευθύνη για την πρόσβαση προς την και από την Υπηρεσία φωνοκιβωτίου και για οποιαδήποτε τέλη που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα, είτε θέσατε σε λειτουργία το PIN φωνητικών μηνημάτων είτε όχι. Προς όφελος των υπολοίπων και ως αποτέλεσμα της πολιτικής αποδεκτής χρήσης που εφαρμόζουμε, ενδέχεται να είμαστε υπόχρεοι και έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό και τη διάρκεια των μηνυμάτων που δύναται να μένουν στην Υπηρεσία φωνοκιβωτίου. Είσαστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος να θέσετε τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι διαθέσιμες μέσω των Υπηρεσιών και για να διατηρείτε αυτή την πληροφορία εμπιστευτική.

3.6.    Μπορείτε να κάνετε τοπικές, εθνικές και διεθνείς κλήσεις και να στείλετε γραπτά μηνύματα και να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιείται άλλες Υπηρεσίες. Οι κλήσεις χρεώνονται σύμφωνα με τον όρο 4.

3.7.    Οι Υπηρεσίες παρέχονται σε άλλες χώρες, νοουμένου ότι πληρείτε ικανοποιητικά τα πιστωτικά μας κριτήρια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση δικτύων του εξωτερικού εξαρτώνται από τη χώρα που επισκέπτεστε και τα δίκτυα του εξωτερικού και αναλαμβάνετε και διαβεβαιώνετε ότι θα συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους όρους και προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια. Αποδέχεστε ότι κάποια κινητά τηλέφωνα πιθανόν να μην λειτουργούν με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε άλλες χώρες.

3.8.    Δε δικαιούστε να κάνετε κλήσεις με τη βοήθεια τηλεφωνικού κέντρου, κλήσεις με χρέωση του παραλήπτη, κλήσεις σε ειδικούς αριθμούς, ή κλήσεις για τις οποίες δεν γίνεται άμεση χρέωση. Σε περίπτωση που θα σας επιτραπεί να κάνετε κλήσεις για τις οποίες δεν γίνεται άμεση χρέωση θα χρεωθείτε με τις ανάλογες χρεώσεις όταν αυτές ληφθούν από εμάς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετό υπόλοιπο στον Λογαριασμό Pay as you Go αυτές οι χρεώσεις θα αφαιρεθούν από την επομενη Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας.

3.9.    Δυνατό να σταματήσουμε ή να αναστείλουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη Υπηρεσία. Σε τέτοια περίπτωση θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε προηγουμένως. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε επίσης για οποιαδήποτε υποκατάστατη Υπηρεσία προσφέρουμε.

3.10.    Συμφωνείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες μας αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και να διασφαλίζετε ότι όλοι για όσους έχετε ευθύνη τηρούν και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία όταν χρησιμοποιούν το Κινητό Τηλέφωνό. Συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μας διατηρείτε ανεπηρέαστους από οποιαδήποτε απαίτηση ή αγωγή που εγείρεται εναντίον μας και αναλαμβάνετε να καλύψετε οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που πιθανό να υποστούμε ως αποτέλεσμα τέτοιας χρήσης των Υπηρεσιών. Είσαστε αποκλειστικά και απόλυτα υπέυθυνος αν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είτε εξουσιοδοτημένο από εσάς ή όχι, χρησιμοποιεί ή κάνει κακή χρήση του Κινητού Τηλεφώνου ή των Υπηρεσιών.

3.11.    Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το Κινητό Τηλέφωνό ή τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε καταχρηστικό, ανήθικο, παράνομο ή δόλιο σκοπό. Σε περίπτωση που πράξετε ή αποπειραθείτε να πράξετε κάτι τέτοιο ή αν έχουμε οποιοδήποτε λόγο να υποψιαστούμε ή να πιστέψουμε ότι έχετε προβεί ή αποπειραθείκατε να προβείτε σε τέτοια πράξη είτε σε βάρος μας είτε σε βάρος οποιουδήποτε τρίτου, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε και/ή να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

3.12.    Έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Κινητό Τηλέφωνο ή την Κάρτα SIM αμέσως και/ή μπορούμε να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες: (i) αν πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε παρεμβολή, (ii) αν έχετε, ή αν πιστεύουμε ότι τα έχετε χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή ανήθικο, ή για να στείλετε μαζικό ενοχλητικό μήνυμα (spam) σε άλλους χρήστες ή για να στείλετε υπερβολικό αριθμό γραπτών ή άλλων μηνυμάτων, ή (iii) αν αυτά δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή σύμφωνα με τη Συμφωνία.

3.13.    Η χρήση ή η συμφωνία για χρήση των Υπηρεσιών δεν σας δίνει οποιαδήποτε δικαιώματα σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών.

3.14.    Συμφωνείτε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αν δεν χρησιμοποιείτε το Κινητό Τηλέφωνο ή τις Υπηρεσίες σύφωνα με αυτούς τους όρους και πρϋποθέσεις δικαιούμαστε να περιορίσουμε ή να αναστείλουμε την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, χωρίς να έχετε οποιαδήποτε απαίτηση ή δικαίωμα να απαιτήσετε εναντίον μας.

3.15.    Εάν το Κινητό Τηλέφωνο κλαπεί ή χαθεί, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως ώστε να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε τη διενέργεια περαιτέρω κλήσεων από το Κινητό Τηλέφωνο. Θα εξακολουθείτε να φέρετε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλες τις γενόμενες κλήσεις ή για τις Υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το Κινητό Τηλέφωνο μέχρι το χρόνο ειδοποίησης μας για την απώλεια ή κλοπή του και την αναγνώριση από εμάς λήψης τέτοιας ειδοποίησης και επιβεβαίωση της αποσύνδεσης, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε όριο προπληρωμένης κάρτας.

3.16.    Ορισμένες Υπηρεσίες διατίθεται μέσω του διαδικτύου και, παρόλο που θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε ή αποστέλλετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες θα είναι ασφαλείς πάντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είναι αδύνατο για εμάς να εξασκήσουμε έλεγχο στην, και να δώσουμε οποιαδήποτε εγγύηση ή παράσταση αναφορικά με, την ασφάλεια ή το περιεχόμενο των δεδομένων ή των πληροφοριών που διακινούνται μέσα από το Δίκτυο και το διαδίκτυο.

3.17.    Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις Υπηρεσίες πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε πιθανό θέμα συντήρησης και να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.

4.       Τέλη & Πληρωμή

4.1.    Τα τέλη κλήσεων και άλλων Υπηρεσιών αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy. Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τα τέλη από καιρό σε καιρό δίνοντας ένα μήνα προειδοποίηση ή όπως προνοείται στο Νόμο ή απαιτείται από αρμόδια αρχή. Είναι πιθανόν να υπάρχουν επιπρόσθετα τέλη για δεδομένα και για άλλες Υπηρεσίες. Επισυλάσσουμε το δικαίωμα χρέωσης λογικού τέλους αν ζητήσετε πληροφορίες για τις κλήσεις σας ή άλλες Υπηρεσίες.

4.2.    Κανένας λογαριασμός ή τιμολόγιο δεν θα εκδίδεται για τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.3.    Κάθε κλήση χρεώνεται σύμφωνα με το ισχύον τέλος στην αρχή της κλήσης. Κλήση που επιφέρει χρέωση μπορεί να γίνει μόνο αν έχετε πιστωτικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό Pay as you Go και σε περίπτωση που υπάρχει ελάχιστη χρέωση το πιστωτικό υπόλοιπο πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο ποσό χρέωσης.

4.4.    Τοπικές κλήσεις προς σταθερά ή κινητά τηλέφωνα ενώ βρίσκεσται στην Κύπρο χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο και δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση κλήσης. Οποιεσδήποτε άλλες κλήσεις δυνατό να χρεώνονται με διαφορετικό τρόπο (π.χ. ανά λεπτό) και δυνατό να υπάρχει ελάχιστη χρεώση, όπως αυτά θα δημοσιοποιούνται και κοινοποιούνται από καιρό σε καιρό στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy.

4.5.    Σε περίπτωση που το Πακέτο Σύνδεσης ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας περιλαμβάνει αρχικό μπόνους χρόνου ομιλίας ή πιστωτικό μπόνους (το «Bonus»), το Bonus (i) θα χρησιμοποιηθεί πρώτα, (ii) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κλήσεις σε εθνικά δίκτυα (σταθερά και κινητά), για SMS προς εθνικά και διεθνή δίκτυα και Mobile Internet ενώ βρίσκεστε στην Κύπρο. Εξαιρούνται διεθνής κλήσεις, κλήσεις/SMS προς ειδικές και υπερτιμημένες υπηρεσίες καθώς και χρήση περιαγωγής, (iii) δεν μεταφέρεται, (iv) θα λήξει 30 ημέρες μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης ή Ανανέωσης Χρόνου Ομιλίας και (v) δυνατό να υπόκειται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο Πακέτο Σύνδεσης ή στην κάρτα Ανανέωσης Χρόνου Ομιλίας, ανάλογα με την περίπτωση.

4.6.    Ο χρόνος ομιλίας στο Λογαριασμό Pay as you Go μπορεί και πρέπει να ανανεώνεται με επιλεγμένα προπληρωτέα ποσά. Η ευχέρεια σας να διενεργείτε κλήσεις (εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης) παύει όταν το υπόλοιπό στο Λογαριασμό Pay as you Go είναι μηδενικό ή έχει λήξει, έστω και αν βρίσκεστε σε κλήση. Δεν ευθυνόμαστε για τη διακοπή οποιωνδήποτε κλήσεων λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή υπολοίπου που έχει λήξει.

4.7.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να σταματήσουμε τη μέθοδο προπληρωμής των Υπηρεσιών.

4.8.    Οι Κλήσεις για πρόσβαση στην Υπηρεσία φωνοκιβωτίου χρεώνονται.

4.9.    Σε περίπτωση που αγοράσετε Κινητό Τηλέφωνο με το Πακέτο Σύνδεσης, το εν λόγω Κινητό Τηλέφωνο δύναται να κλειδωθεί στην Κάρτα SIM που αποτελεί μέρος του δικτύου μας ή το Δίκτυο. Δυνατό να επιβληθεί τέλος ξεκλειδώματος αν επιθυμείτε να το ξεκλειδώσετε.

4.10.    Αποτελεί πλήρη και αποκλειστικά δική σας ευθύνη να έχετε συνεχώς τον έλεγχο της Κάρτας SIM. Ακόμα και όταν η Κάρτα SIM δεν βρίσκεται στην κατοχή σας, όλα τα τέλη για κλήσεις που γίνονται χρησιμοποιώντας την εν λόγω Κάρτα SIM ή την Υπηρεσία φωνοκιβωτίου που συνδέεται με την Κάρτα SIM θα αφαιρούνται από το Λογαριασμό Pay as you Go. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν χαθεί ή κλαπεί η Κάρτα SIM έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί.

4.11.    Οποιαδήποτε ανανέωση χρόνου ομιλίας του Λογαριασμού Pay as you Go είναι συγκεκριμένη για την Κάρτα SIM. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά υπολοίπου, νοουμένου ότι αυτό δεν είναι Bonus, μόνο σε άλλους Λογαριασμούς Pay as you Go της Primetel ή Κάρτες SIM, τηρουμένης της αποδοχής από το παραλήπτη και σύμφωνα με τα όρια ασφαλείας. Τα όρια αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy και μπορούν να αλλάζουν από καιρό σε καιρό.

5.       Κάρτα SIM και Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN)

5.1.    Εάν η Κάρτα SIM χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί θα πρέπει να αγοράσετε νέα Κάρτα SIM ή Πακέτο Σύνδεσης. Σε τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο υπόλοιπο στο Λογαριασμό Pay as you Go είναι δυνατό να μεταφερθεί στη νέα Κάρτα SIM ή στο Πακέτο Σύνδεσης κατά την κρίση μας.

5.2.    Για δική σας προστασία η Κάρτα SIM και η πρόσβαση στην Υπηρεσία φωνοκιβωτίου μπορεί και πρέπει να προστατεύεται με δικό σας Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) ο οποίος πρέπει να διατηρείται εμπιστευτικός. Ο Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN) δεν πρέπει να αποκαλύπτεται ή να αποθηκεύεται πάνω ή κοντά στην Κάρτα SIM ή στο Κινητό Τηλέφωνο.

6.       Παροχή Συσκευών (Hardware) και Επιπρόσθετων Υπηρεσιών

6.1.    Εάν αποκτήσατε Κινητό Τηλέφωνο ή άλλα αξεσουάρ, όπως μπαταρία ή φορτιστή από εμάς ή από μεταπωλητή ή αντιπρόσωπο μας, όλες οι απαιτήσεις σχετικά με αυτά τα προϊόντα καλύπτονται από τη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή μόνο, εάν υπάρχει.

6.2.    Εάν το Κινητό Τηλέφωνο δεν υποστηρίζει όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό, δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να έχετε πρόσβαση σε τέτοιες Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά και πρόσβαση σε περιεχόμενο και Υπηρεσίες, μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών Κινητών Τηλεφώνων.

6.3.    Δε δίνουμε καμιά εγγύηση ή διαβεβαίωση, ούτε κάνουμε οποιαδήποτε παράσταση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή συχνότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού στο οποίο πιθανό να έχετε πρόσβαση ή σας παρέχουμε με τη χρήση των Υπηρεσιών, και δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για την ποιότητα ή φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτο μέρος.

6.4.    Περιεχόμενο ή υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ή σας παρέχουμε με τη χρήση των Υπηρεσιών είναι μόνο για χρήση από εσάς. Δεν δικαιούστε να διαβιβάσετε/προωθήσετε αυτό το περιεχόμενο ή υλικό σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να επεμβείτε σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

6.5.    Συμφωνείτε και αναλαμβάνετε ότι είσαστε πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να στέλνετε τα δεδομένα και πληροφορίες που στέλνετε με τη χρήση των Υπηρεσιών. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορεί να αλλάξουμε οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που στέλνετε χρησιμποποιώντας τις Υπηρεσίες ώστε να επιτραπεί η παράδοση εκείνων των δεδομένων ή πληροφοριών στον παραλήπτη.

6.6.    Αν πάρετε Κινητό Τηλέφωνο συνδεδεμένο με τις Υπηρεσίες ή από εμάς σε μειωμένη τιμή ή δωρεάν σαν μέρος Ειδικής Προσφοράς ή Σχεδίου Τιμών επιφυλάσουμε το δικάιωμα, σε περίπτωση τερματισμού των Υπηρεσιών λόγω παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή των όρων και προϋποθέσεων που έχουν διαφημιστεί ή ανακοινωθεί ή δημοσιευτεί και εφαρμόζονται σην Ειδική Προσφορά ή στο Σχέδιο Τιμών ή στο Κινητό Τηλέφωνο, να χρεώσουμε ποσό ως αποζημιώση και/ή ως χρέωση εξόδου και/ή να ζητήσουμε την επιστροφή του Κινητού Τηλεφώνου, και/ή οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

7.       Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων και Μεταφορά Αριθμών

7.1.    Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων που κατανέμονται σε εσάς από εμάς αποτελούν ιδιοκτησία της Primetel.

7.2.    Σε περίπτωση που θα υποχρεωθούμε από το νόμο ή από συμβατικές υποχρεώσεις με άλλους Παροχείς Δικτύων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να αλλάξουμε τον αριθμό του Κινητού Τηλεφώνου θα καταβάλουμε προσπάθεια να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή που πιθανόν να απαιτείται . Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα που εσείς, ή οποιοσδήποτε άλλος, θα υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιας αλλαγής.

7.3.    Εάν οι Υπηρεσίες αποσυνδεθούν ή τερματιστούν για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση τη φορητότητα αριθμού), δυνατό να εκχωρήσουμε τον αριθμό Κινητού Τηλεφώνου σε άλλο πελάτη.

7.4.    Σε περίπτωση που έχετε προκρατήσει ή επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό από εμάς, πιθανό να υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την μεταφορά αυτού του αριθμού σε άλλο παροχέα, όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις Προκράτησης Αριθμού.

7.5.    Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε αίτημα για μεταφορά αριθμού σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλόμενα ποσά προς εμάς μέχρι να εξοφληθούν.

8.       Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

8.1.    Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι εμείς και οι Αντιπρόσωποί μας μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από εσάς ή από το αρχείο μας. Δικαιούστε να ζητήσετε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία.

8.2.    Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι εμείς και οποιοιδήποτε Αντιπροσώποι μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κρατήσουμε τις πληροφορίες αυτές και να τις ανταλλάσουμε μεταξύ μας για μια σειρά νόμιμων σκοπών που συνδέονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

8.3.    Κάποιες προσωπικές πληροφορίες πιθανόν να μοιράζονται ή να επιβάλλεται να μοιράζονται με άλλους Παροχείς Δικτύου, ώστε να διενεργείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, να μεταφέρουμε αριθμούς από το ένα δίκτυο στο άλλο και να ελέγχουμε ή να ερευνούμε απάτη. Πιθανό να απαιτηθεί να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης ή σε άλλες υπηρεσίες, όπως απαιτείται από το νόμο.

8.4.    Εάν προσφέρουμε και επιλέξετε την Απόκρυψη Ταυτότητας Καλούντος (ΑΤΚ), θα εμποδίσουμε την εμφάνιση του αριθμού σας πάνω σε οποιανδήποτε συσκευή του παραλήπτη. Ο αριθμός σας δύναται να εμφανίζεται όμως στα αρχεία μας ή σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης ή άλλες υπηρεσίες, όταν αποστέλλει γραπτό μήνυμα. Εάν δεν επιλέξετε την ΑΤΚ, ο αριθμός σας θα εμφανίζεται στον παραλήπη.

8.5.    Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που έχετε ή να έχετε με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, δε θα έχουμε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι σας, ή έναντι οποιουδήποτε άλλου, για το περιεχόμενο ή την έλλειψη εμπιστευτικότητας οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή για οποιαδήποτε αποκάλυψη στην οποία πρέπει να προβούμε σύμφωνα με το νόμο ή Διάταγμα Δικαστηρίου.

9.       Περιορισμός Ευθύνης

9.1.    Δεν έχουμε καμία ευθύνη εκτός από το καθήκον να ασκήσουμε τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια ενός ικανού παροχέα κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δεν αποδεχόμαστε καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή συνεπακόλουθη ζημιά όπως απώλεια κέρδους, εργασιών, κόστων, εξόδων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής απώλειας.

9.2.    Δε έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή βλάβη των Υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από τέτοια καθυστέρηση ή βλάβη στο βαθμό που αυτή προκλήθηκε, ολικά ή μερικά, από θεομηνία, πόλεμο, τρομοκρατία, πολιτική ανυπακοή, ταραχές, απεργία, βιομηχανική παύση ή αναταραχή, πυρκαγιά, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού, υλικών, εξοπλισμού ή ενέργειας, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου μας.

9.3.    Εκτός όπως ρητά αναφέρεται στη Συμφωνία, όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και παραστάσεις που εξυπακούονται από τη νομοθεσία, το κοινό δίκαιο ή αλλιώς σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών δια του παρόντος αποκλείονται με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο που επιτρέπεται από το νόμο.

9.4.    Η μέγιστη ευθύνη που δυνατό να έχουμε έναντι σας κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις περιορίζεται στο ποσό που πληρώθηκε για το Πακέτο Σύνδεσης και/ή για την τελευταία Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο.

10.       Εκχώρηση/Μεταφορά Συμφωνίας

10.1.    Διατηρούμε το δικαίωμα και ενδέχεται να μεταφέρουμε και/ή να εκχωρήσουμε ολόκληρη τη Συμφωνία ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε συμφέρον στο Δίκτυο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

11.       Τερματισμός ή Αναστολή της Συμφωνίας

11.1.    Δικαιούστε να τερματίσετε τη Συμφωνία με τη διακοπή χρήσης της Υπηρεσίας.

11.2.    Όταν ο Λογαριασμός Pay as you Go καθίσταται Ανενεργός αλλά επιθυμείτε την επαναλειτουργία της Υπηρεσίας, θα πρέπει να αγοράσετε καινούριο Πακέτο Σύνδεσης και στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί νέα συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς με όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την Ενεργοποίηση του καινούριου Πακέτου Σύνδεσης (ή οποιουδήποτε πακέτου που περιλαμβάνει καινούρια Κάρτα SIM).

11.3.    Εάν ο λογαριασμός Pay as you Go απενεργοποιηθεί: (i) Θα χάσετε τον εκχωρημένο αριθμό Κινητού Τηλεφώνου, (ii) Θα αποκτήσουμε οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό Pay as you Go, (iii) Θα χάσετε οποιαδήποτε ονόματα ή αριθμούς αποθηκευμένους στην Κάρτα SIM, (iv) Θα χάσετε οποιοδήποτε φωνοκιβώτιο που σχετίζεται με τον αριθμό Κινητού Τηλεφώνου.

11.4.    Μπορούμε άμεσα να αναστείλουμε, φράξουμε ή περιορίσουμε τη χρήση οποιωνδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών ή να αποσυνδέσουμε τη σύνδεση σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν: (i) οποιαδήποτε από τις άδειές μας για λειτουργία του Δικτύου τερματιστεί ή ανασταλεί, ή (ii) οποιαδήποτε συμφωνία διασύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο Παροχέα Δικτύου λήξει ή τερματιστεί, ή (iii) έχετε παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, ή (iv) προβείτε σε καταχρηστικές, προσβλητικές, κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις ή επικοινωνίες, ή κάνετε χρήση των Υπηρεσιών με προσβλητικό τρόπο, ή (v) έχουμε υποψίες ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια δραστηριότητα, ή (vi) όλες οι Υπηρεσίες είναι μόνιμα ή προσωρινά (για οποιοδήποτε λόγο) μη διαθέσιμες προς εσάς, ή (vii) ο Λογαριασμός Pay as you Go καθίσταται ανενεργός, ή (viii) παραποιείτε ή αλλάζετε ή προσπαθείτε να παραποιήσετε ή να αλλάξετε οποιαδήποτε κάρτα SIM ή οποιανδήποτε κάρτα που εκδίδεται από εμάς για Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας του Λογαριασμού Pay as you Go αντίθετα προς οποιεσδήποτε οδηγίες που εκδίδονται από εμάς, ή (ix) για οποιοδήποτε άλλο λόγο που πιστεύουμε ότι είναι πρέπον να πράξουμε κάτι τέτοιο.

11.5.    Η Υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων δύναται να ανασταλεί από το Λογαριασμό Pay as you Go αν τη χρησιμοποιείτε με ανεπαρκές υπόλοιπο ή αν δεν συμμορφώνεστε με τη Συμφωνία.

12.       Συνεχείς Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

12.1.    Ο τερματισμός της Συμφωνίας δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα οποία υπάρχει πρόθεση να συνεχίσουν ή να τεθούν σε ισχύ μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) οποιασδήποτε υποχρέωσης σας για επιστροφή οποιουδήποτε εξοπλισμού της Primetel που πιθανό να κατέχετε με δικαίωμα/άδεια χρήσης από εμάς, ή πληρωμής οποιωνδήποτε ποσών μας οφείλετε.

13.       Παροχείς Δικτύου και Άλλοι Παροχείς

13.1.    Εχουμε και αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι εχουμε ή ενδέχεται να έχουμε υποχρεώσεις απέναντι σε άλλους Παροχείς Δικτύου και/ή σε Αντιπροσώπους και προμηθευτές μας. Αυτά τα άτομα (και οι αξιωματούχοι, υπαλλήλοι, εργολάβοι και αντιπρόσωποί τους) δεν φέρουν καμιά ευθύνη απέναντι σας ή οποιουδήποτε άλλου για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, έξοδα, ζημιές, απώλειες ή άλλες υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις Υπηρεσίες που παρέχουμε ή από την χρήση από εσάς αυτών των Υπηρεσιών και του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) την πρόσβαση σε και χρήση από εσάς οποιουδήποτε χώρου παροχέα ή δίκτυων Παροχέων Δικτύου.

14.       Διαφοροποιήσεις Χρεώσεων, Όρων και Σχεδίων Τιμών

14.1.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αυξήσουμε/μειώσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε από τις χρεώσεις και/ή οφέλη από καιρού εις καιρόν και/ή να εισαγάγουμε νέα τέλη. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στον Τύπο και/ή στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρήσουμε κατάλληλο δίδοντας ένα μήνα προειδοποίηση πριν την εφαρμογή τους.

14.2.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε οποιαδήποτε Σχέδια Τιμών ή άλλες προσφορές που προσφέρουμε από καιρό σε καιρό ή να τα αντικαθιστούμε με νέα Σχέδια Τιμών ή προσφορές.

14.3.    Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό δίδοντας ένα μήνα προειδοποίηση στον Τύπο και/ή στην ιστοσελίδα μας και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνουμε κατάλληλο. Οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy και θα εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες από την ημερομηνία εφαρμογής που έχει δημοσιοποιηθεί. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία εφαρμογής των δημοσιευμένων όρων αποδέχεστε τους νέους ή/και τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε από τις αλλαγές και/ή τους νέους όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να τους απορρίψετε με το να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

15.       Διοικητικά Έξοδα

15.1.    Όταν μας ζητάτε τεχνική υποστήριξη ή διοικητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, εφόσον εφαρμόζονται, αναστολή Υπηρεσίας, φραγή κλήσεων, προώθηση κλήσεων), δύναται να σας χρεώσουμε για τα έξοδα στα οποία θα υποστούμε διεκπεραιώνοντας αυτές τις υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε για τις σχετικές χρεώσεις που εφαρμόζονται πριν την διεκπεραίωση οποιωνδήποτε υπηρεσιών έχετε ζητήσει.

16.       Αντιπρόσωποι

16.1.    Δυνατό να διορίσουμε Αντιπρόσωπο να παρέχει Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών.

16.2.    Οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο που σας δόθηκε από Αντιπρόσωπο δίδεται από αυτόν ενεργώντας αυτοδικαίως και όχι ως αντιπρόσωπος μας. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για θέματα που αφορούν το κινητό τηλέφωνο που δόθηκε από Αντιπρόσωπο.

17.       Κυπριακό Δίκαιο και Διαφορές

17.1.    Η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κύπρου και τα Κυπριακά Δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για τη Συμφωνία και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει από αυτή.

18.       Αποποιήσεις

18.1.    Εάν παραλείψουμε ή καθυστερήσουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία σύμφωνα με τη Συμφωνία, αυτό δεν θα αποτελεί αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή εξουσίας. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση δεν θα μας εμποδίσει να ασκήσουμε το εν λόγω δικαίωμα ή εξουσία στο μέλλον.

19.       Διαχωρισμός

19.1.    Εάν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στη Συμφωνία είναι ή θα θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιονδήποτε τρόπο, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στη Συμφωνία δεν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο και η Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί.