Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Η Primetel, προκειμένου να αποτρέψει την συμφόρηση στο Δίκτυο και την αδυναμία παροχής ποιοτικών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στους συνδρομητές , δημιούργησε και εφάρμοσε ΠΟΧΚΤ για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν απεριόριστα τοπικά λεπτά ομιλίας ή/και τοπικά SMS ή/και Mobile Internet .

Σύμφωνα με την ΠΟΧΚΤ, η απεριόριστη χρήση τοπικών λεπτών , SMS και Mobile Internet απευθύνεται μόνο για ιδιωτική ή/και προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/και SMS ή/και Mobile Internet μέσω του τηλεφωνικού συστήματος PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής ή συσκευής που συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή με σκοπό την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου μηνυμάτων (SMS) ή/και δεδομένων. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση ή/και εκμετάλλευση της Υπηρεσίας με σκοπό το κέρδος ή την μεταπώληση της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συνδρομητής παραβιάσει την Πολιτική Ορθής Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας και πραγματοποιεί αλόγιστη και υπερβολική χρήση, ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική της υπηρεσίας, η Primetel, διατηρεί το δικαίωμα, αφού δώσει σχετική προειδοποίηση προς τον συνδρομητή, να προχωρήσει σε επιβολή επιπρόσθετων χρεώσεων ή/και να μεταφέρει τον συνδρομητή σε άλλο Πακέτο Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας, ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να τερματίσει την υπηρεσία χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ΠΟΧΚΤ οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο.

Οι τροποποιήσεις της ΠΟΧΚΤ θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Primetel και θα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης τους, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Primetel. Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε διατάγματος οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η προαναφερόμενη δημοσίευση θα θεωρείται και ως κοινοποίηση προς τον πελάτη και είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερωθεί για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην ΠΟΧΚΤ.

Η ΠΟΧΚΤ πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Primetel.