Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Διαγωνισμός "Polaroid Snap"

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H PRIMETEL PLC (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Polaroid Snap» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Instagram (με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων από το Instagram). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδή, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από την Διοργανωτή, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου 2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 12 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 09.00 π.μ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2021, βάσει του άρθρου 9 των παρόντων όρων.

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: να ακολουθήσουν (Follow) τη σελίδα μας στο Instagram (@primetelcy) και να κάνουν tag (@) δύο φίλους τους στα σχόλια της δημοσίευσης του διαγωνισμού (https://www.instagram.com/primetelcy/).

7. Δώρο. Το δώρο του Διαγωνισμού θα κερδίσει 1 άτομο, εφεξής «ο Νικητής».

Ο Νικητής θα κερδίσει μια φωτογραφική μηχανή polaroid snap (εφεξής το «Δώρο»). Τo Δώρo είναι συγκεκριμένo, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αποδεχόμενος/η να λάβει το Δώρο του Διαγωνισμού, ο/η Νικητής/ρια επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων υπό την επιφύλαξη του άρθρου 12 των παρόντων όρων. Ο/η Νικητής/ρια περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος/η για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατόπιν εύλογης προηγούμενης ειδοποίησης, που δεν θα υπερβαίνει την διάρκεια των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Θα αναδειχτεί, ως Νικητής του Διαγωνισμού, ένα (1) άτομο κατόπιν κλήρωσης, το οποίο έχει συμπληρώσει σωστά όλα τα στάδια που αναφέρονται στο άρθρο 6. Η κλήρωση θα γίνει στις 12/4/2021.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο (https://www.instagram.com/primetelcy/) και ο Νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή μέσω τηλεφώνου ή προσωπικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Για σκοπούς αναπλήρωσης του εν λόγω Νικητή θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του βραβείου στο Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα από αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο https://primetel.com.cy/competition-polaroid-snap-el

12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ως προς την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζει τον  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή προς το Νικητή . Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και επεξεργασία των στοιχείων τους ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@prime-tel.com. Μετά το τέλος του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητήσει από τον Νικητή περαιτέρω στοιχεία.

.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, εξ αιτίας του οποίου θα έπρεπε να μη συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.

15. Πληροφορίες ή παράπονα. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prime-tel.com.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να το επιληφθούν.