Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

RoamLike at Home: Όροι και προϋποθέσεις

Η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») εφαρμόζοντας πλήρως τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάργηση των τελών περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραθέτει τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εφαρμογή του Roam Like at Home:

1. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υφιστάμενους Πελάτες και/ή μελλοντικούς Πελάτες της να προσκομίσουν αποδεικτικό συνήθους διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλου σταθερού δεσμού που συνεπάγεται συχνή και ουσιαστική παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους υφιστάμενους Πελάτες και/ή μελλοντικούς Πελάτες της Primetel, αρνηθεί να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή περιαγωγής ως Roam Like at Home.

2. Η Primetel, προκειμένου να αποτρέπεται η καταχρηστική ή πέραν του φυσιολογικού χρήση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, μπορεί να εφαρμόζει δίκαιους, εύλογους και αναλογικούς μηχανισμούς ελέγχου βάσει αντικειμενικών δεικτών που συνδέονται με τον κίνδυνο καταχρηστικής ή πέραν του φυσιολογικού χρήσης κατά τα διαστήματα των ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντικειμενικοί δείκτες μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα με τα οποία θα διαπιστώνεται αν οι Πελάτες έχουν επικρατούσα εγχώρια κατανάλωση έναντι κατανάλωσης περιαγωγής ή επικρατούσα εγχώρια παρουσία του Πελάτη έναντι παρουσίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω δείκτες παρουσίας και κατανάλωσης θα τηρούνται σωρευτικά και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

3. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κίνδυνος καταχρηστικής ή πέραν του φυσιολογικού χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής, τότε η Primetel θα ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τον τύπο συμπεριφοράς επισημαίνοντας την ύπαρξη τέτοιου κινδύνου, δίνοντας του παράλληλα την δυνατότητα εντός 2 εβδομάδων να συμμορφωθεί με την μεταβολή στον τύπο χρήσης που να αποδεικνύει πραγματική εγχώρια κατανάλωση ή παρουσία. Η Primetel δύναται να προχωρήσει σε επιβολή πρόσθετου τέλους.

4. Η Primetel θα παύει την επιβολή του πρόσθετου τέλους μόλις κρίνει πως η χρήση του Πελάτη δεν καταδεικνύει πλέον κίνδυνο καταχρηστικής ή πέραν του φυσιολογικού χρήσης σε περιαγωγή.

5. Νοείται ότι η Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας την οποία εφαρμόζει η Primetel και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.primetel.com.cy, θα εφαρμόζεται και στο Roam Like at Home, ενώ μεταξύ άλλων η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή/και να τερματίσει την υπηρεσία του Πελάτη σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική της υπηρεσίας και δημιουργηθεί υπόνοια για οποιαδήποτε απάτη σύμφωνα με τα κριτήρια του GSM Association.

6. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Primetel και θα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης τους, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Primetel. Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε διατάγματος οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η προαναφερόμενη δημοσίευση θα θεωρείται και ως κοινοποίηση προς τον Πελάτη και είναι ευθύνη του Πελάτη να ενημερωθεί για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

7. Νοείται ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά των γενικών όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Primetel, των ειδικών όρων και προϋποθέσεων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων της Primetel.

8. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.