Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

TV2GO - Όροι Χρήσης για συνδρομητές Πακέτου τηλεόρασης Primetel

1. Οι παρόντες όροι καθορίζουν τους όρους με τους οποίους η Primetel PLC (στο εξής «Primetel»), παρέχει την υπηρεσία Primetel TV2GO (στο εξής «Υπηρεσία» ή «υπηρεσία Primetel TV2GO»). Η Υπηρεσία αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία των πακέτων τηλεόρασης Primetel και επιτρέπει την μετάδοση ορισμένων προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω των πακέτων τηλεόρασης Primetel με τη χρήση δικτυακής εφαρμογής (εφεξής η «Εφαρμογή»), σε συνδρομητή πακέτου τηλεόρασης Primetel (εφεξής ο «Συνδρομητής»), ανάλογα με το αντίστοιχο πακέτο τηλεόρασης που διαθέτει ο Συνδρομητής, για θέαση σε tablet ή κινητό τηλέφωνο smartphone. Με την Υπηρεσία παρέχεται πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος των πακέτων τηλεόρασης Primetel καθώς και πληροφορίες και συναφείς διαδραστικές λειτουργίες. Η εγκατάσταση της Εφαρμογής (download) με χρήση δεδομένων από τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας οποιουδήποτε παρόχου χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

2. Η υπηρεσία Primetel TV2GO παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της Primetel.

3. H Primetel διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί προγράμματα και εν γένει να διαμορφώνει κατά την κρίση της, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της, το μεταδιδόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τις εφαρμογές και λοιπές υπηρεσίες της Υπηρεσίας.

4. Η χρήση της Υπηρεσίας και των διαδραστικών λειτουργιών μπορεί να γίνει εντός και εκτός του μόνιμου χώρου διαμονής του Συνδρομητή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά, ΕΕ 2017/1128.

5. Συνδρομητής της Υπηρεσίας είναι το πρόσωπο που διαθέτει ενεργή υπηρεσία σε ένα από τα πακέτα τηλεόρασης Primetel, έχει εγκαταστήσει την Εφαρμογή (σε κινητό smartphone ή tablet) , έχει πρόσβαση στο Internet και επιπλέον έχει συνδεθεί με τα στοιχεία (όνομα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης) που του έχουν παρασχεθεί από την Primetel κατά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας.

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις για παροχή της υπηρεσίας της Primetel TV2GO είναι η ενεργή οικιακή συνδρομή σε οποιοδήποτε από τα πακέτα τηλεόρασης της Primetel και η εγκατάσταση της Εφαρμογής σε tablet ή κινητό τηλέφωνο smartphone.

7. Η μίσθωση ταινιών μέσω της υπηρεσίας Primetel Tv2Go δεν είναι δυνατή.

8. Προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας πακέτου Τηλεόρασης Primetel συνεπάγεται την προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας Primetel TV2GO από οποιαδήποτε συσκευή. Νοείται ότι σε περίπτωση τερματισμού της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης της Primetel συνεπάγεται την κατάργηση της υπηρεσίας Primetel TV2GO από οποιαδήποτε συσκευή.

9. Χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

9.1. Για tablet και smartphone μέσω της πρόσβασης στο Internet που παρέχεται από ADSL/VDSL σύνδεση οποιουδήποτε παρόχου.

9.2. Για tablet και smartphone μέσω της/ων σύνδεσης/ων κινητής τηλεφωνίας οποιουδήποτε παρόχου, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (internet) και η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη στην αντίστοιχη συσκευή.

9.3. Για τη χρήση της Υπηρεσίας ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου δικτύου ή παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

9.4. Ο Συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μέχρι και σε τρεις (3) συσκευές (smartphone, tablet) .

Η θέαση των αθλητικών καναλιών μέσω του Primetel TV2GO, διατίθεται μόνο σε μία από τις τρείς συσκευές την ίδια χρονική (ένα κανάλι θέασης). Τρία (3) κανάλια θέασης, διατίθενται για την ταυτόχρονη παρακολούθηση των υπολοίπων καναλιών.

9.5. O Συνδρομητής δικαιούται να πραγματοποιήσει αλλαγή συσκευής ανα πάσα στιγμή.

9.6. Μεταβίβαση της υπηρεσίας τηλεόρασης της Primetel σε τρίτον επιφέρει την κατάργηση της υπηρεσίας Primetel TV2GO.

10. Οπτικοακουστικό περιεχόμενο – Ορθή χρήση

10.1. Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, γραφικά, λογότυπα, σήματα, λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες και εφαρμογές που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ανήκουν στην Primetel ή/και σε τρίτους και προστατεύονται ως προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δε πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων της Υπηρεσίας.

10.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προβαίνει σε ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου της Υπηρεσίας, και εν γένει η παρουσίαση σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, η αναπαραγωγή/διανομή μέσω διαδικτύου των προγραμμάτων της Υπηρεσίας, ή/και «κλειδιών» αποκωδικοποίησης, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση της Υπηρεσίας, ή /και του οπτικοακουστικού περιεχομένου της σε τρίτους και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως για την ίδια, την παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Primetel TV ή /και Πρόσθετη υπηρεσία τυχόν διαθέτει ο Συνδρομητής και να ζητήσει αποκατάσταση για κάθε ζημία, σύμφωνα και με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Primetel TV, που δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους .

10.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, τις εφαρμογές και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και τους όρους άδειας χρήσης προγράμματος αναπαραγωγής Primetel TV2GO και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Primetel ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο την Primetel. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Primetel ή /και σε τρίτους – όπως ενδεικτικά παρόχους περιεχομένου, δικαιοπάροχο λογισμικού κλπ – από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και τους όρους άδειας χρήσης προγράμματος αναπαραγωγής Primetel TV2GO, χρήση της Υπηρεσίας και του περιεχομένου της.

10.4. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, σήματα, ήχοι και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Primetel ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Συνδρομητή/Χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, αφαίρεση ή κάλυψη γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων Primetel TV.

10.5. Η Primetel ευθύνεται μόνο για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγει η ίδια. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ορθότητα, αξιοπιστία και χρησιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό του οπτικοακουστικού περιεχομένου που μεταδίδεται ή/και αναμεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας. Η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων το οποίο ενδεχομένως θίγει την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.

10.6. Η Υπηρεσία, το οπτικοακουστικό περιεχόμενο αυτής, η Εφαρμογή και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες και λειτουργίες παρέχονται «ως έχουν». Η Primetel δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή, απώλεια ή ζημία του Συνδρομητή/Χρήστη ή/και τρίτου ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση.

10.7. Η Υπηρεσία εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Primetel δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την πρόσβαση σε αυτούς ή τη χρήση του περιεχομένου τους.

11. Οικονομικοί Όροι

Για την ενεργοποιήση της υπηρεσίας εφαρμόζεται εφ’ άπαξ τέλος πέντε ευρώ (€5), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μόνο για την πρώτη συσκευή που θα συνδεθεί στην Υπηρεσία, δεδομένου ότι ο χρήστης διαθέτει ενεργή υπηρεσία σε πακέτο τηλεόρασης της Primetel. Η χρήση και η σύνδεση της Υπηρεσίας σε άλλες συσκευές πέραν της πρώτης δεν υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση.

12. Η Primetel δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων των τελών, αν η Primetel το κρίνει σκόπιμο ή αν τούτο επιβάλλεται από την τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή μετά από διάταγμα ή οδηγίες οποιασδήποτε ρυθμιστικής, δικαστικής, κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής ή αν η Primetel κρίνει κατά την απόλυτη κρίση της ότι αυτό απαιτείται για σκοπούς διατήρησης ή βελτίωσης των Υπηρεσιών ή για την καλύτερη και/ή αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας, ή για σκοπούς ομοιόμορφης και ίσης μεταχείρισης όλων των συνδρομητών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο η Primetel κρίνει σκόπιμο.

13. Οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Primetel ή στον ημερήσιο τύπο και θα ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Primetel.

14. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την Υπηρεσία για λόγους συντήρησης ή για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στα συστήματά της.

15. Η Primetel δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία («cookies») από τη χρήση της Υπηρεσίας για την διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε ορισμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους ή εν γένει για λόγους εμπορικής ανάπτυξης της Υπηρεσίας. Εφόσον ο Συνδρομητής κατεβάσει, εγκαταστήσει και προχωρήσει σε χρήση της σχετικής Εφαρμογής, αποδέχεται και συναινεί στη χρήση των cookies ως ανωτέρω. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies”.

16. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση της, ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία.

17. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της Primetel για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του.

18. Η Primetel δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα λειτουργία της Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, ζημία ή βλάβη υποστεί ο Συνδρομητής/Χρήστης ή/και τρίτοι από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, σφάλματα στη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας.

19. Η λειτουργία «Διαγνωστικά» του Primetel TV2GO επιτρέπει στην Υπηρεσία να στέλνει στοιχεία για προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της για λόγους βελτιστοποίησης της και επίλυσης σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες του Συνδρομητή/Χρήστη. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνουν, ημερομηνία και ώρα σφάλματος, πληροφορίες για το λειτουργικό της συσκευής κ.α. Ο Συνδρομητής/Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα.

20. Πέραν των παρόντων όρων, ισχύουν οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που απορρέουν από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Primetel και αφορούν τόσο στις υπηρεσίες, όσο και στις αντίστοιχες συνδέσεις του Συνδρομητή.

21. Η παρούσα Υπηρεσία, εφόσον ενεργοποιηθεί, ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης της Primetel.

22. Πέραν του όρου 21, η παρούσα Υπηρεσία καταργείται :

22.1. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης Primetel.

22.2. Η Primetel δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα, αζημίως για την ίδια, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά: α) σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων όρων, ή /και της κείμενης νομοθεσίας, β) σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή/Χρήστη με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της παρούσας.

23. Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπου η υποχρέωση παροχής της υπηρεσίας τηλεόρασης Primetel καθίσταται αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής για την Primetel, αντίστοιχα αναστέλλεται και η Υπηρεσία, έως τη λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναμία. Εάν οι συνθήκες ανωτέρας βίας διαρκούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενό του. Στα γεγονότα ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται εχθροπραξίες, εξέγερση, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες (σαμποτάζ), καταστροφές δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, από ενέργειες τρίτων, πυρκαγιά, πλημμύρα, φυσικές καταστροφές ή φυσικά φαινόμενα, εν γένει γεγονότα μη οφειλόμενα σε υπαιτιότητα της Primetel , περιορισμοί και δυσκολίες παροχής του δικτύου, απεργία, ανταπεργία, πράξεις/αποφάσεις εθνικών ή/και Κοινοτικών ή άλλων αρχών και γενικά κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί από τα μέρη.

24. Εκχώρηση

24.1. Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από την παρούσα σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Primetel.

24.2. Η Primetel δύναται να εκχωρεί οποτεδήποτε τις απαιτήσεις της που απορρέουν από την παρούσα.

25. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του για την παροχή των Υπηρεσιών της Primetel, ο Συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί από το σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο https://Primetel.com.cy/privacy-policy/  .

Διάφορα

26. Η εκ μέρους της Primetel μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.

27. Αν κάποιος όρος της παρούσας κριθεί άκυρος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι αυτής παραμένουν ισχυροί και η Primetel δικαιούται να αντικαθιστά ή τροποποιεί τον άκυρο όρο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τον επιδιωκόμενο σκοπό του άκυρου όρου.

28. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφαρμοστέο είναι το Κυπριακό Δίκαιο.

29. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.