Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Προσυμβατικές Πληροφορίες για Αγορές Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών εκτός Εμπορικού Καταστήματος και/ή εξ αποστάσεως συμβάσεις

1. Πληρωμή Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών

1.1. Η πληρωμή παραγγελίας ή/και αγοράς των οποιωνδήποτε προϊόντων μπορεί να γίνει με τη χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών (στο εξής η «Καταχωρημένη Κάρτα»), οι οποίες παρέχουν ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της Καταχωρημένης Κάρτας. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Καταχωρημένη Κάρτα θα χρησιμοποιείται εφεξής από την Primetel και για την αποπληρωμή του μηνιαίου παγίου σε περίπτωση που αφορά παροχή Υπηρεσιών.

1.2. Ο Πελάτης οφείλει, κατά την Σύναψη της Σύμβασης και πριν την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, να καταβάλει στην Primetel όλα τα αρχικά ποσά (π.χ. Τέλος Εγγραφής, Τέλος Εγκατάστασης, Εγγύηση, κτλ) που πρέπει να καταβληθούν στην Primetel σύμφωνα με τη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών.

1.3. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από την παροχή των Υπηρεσιών και/ή την εγκατάσταση του οποιουδήποτε εξοπλισμού κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στο Τιμολόγιο, πλέον το ανάλογο ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο ή τέλος επιβάλλεται ή μπορεί να επιβληθεί στο μέλλον.

1.4. Οποιεσδήποτε σταθερές μηνιαίες χρεώσεις (π.χ. μηναία χρέωση συνδρομής, μηνιαία πληρωμή εξοπλισμού, κινητού τηλεφώνου, tablet, κτλ) χρεώνονται στην αρχή κάθε μήνα ενώ οποιεσδήποτε μη σταθερές μηνιαίες χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις) χρεώνονται στο τέλος κάθε μήνα.

1.5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του τιμολογίου για την παροχή Υπηρεσιών από τον Πελάτη δεν γίνεται με οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο τρόπο (π.χ. πάγια τραπεζική εντολή, κτλ) αλλά ο Πελάτης επιλέγει να πληρώσει το τιμολόγιο σε οποιοδήποτε γραφείο της Primetel ή να αποστείλει ταχυδρομικώς επιταγή στην Primetel, τότε η Primetel δικαιούται να χρεώνει τον Πελάτη με επιπλέον διοικητικό τέλος μέχρι €2,00 ανά τιμολόγιο για κάλυψη των διοικητικών εξόδων της.

2. Παράδοση Προϊόντων

2.1. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του, είτε από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει είτε να του παραδοθούν απευθείας στη διεύθυνση αποστολής του μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με εταιρεία ταχυμεταφορών. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι ώρες παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel ορίζονται από την Primetel ενώ η ώρα παράδοσης ορίζονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

2.2. Το κόστος παράδοσης προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών ή το κόστος της παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει ο Πελάτης εμφανίζεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας πριν από την πληρωμή.

2.3. Τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel σε 1 - 4 εργάσιμες μέρες από την Σύναψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η παραγγελία προϊόντων συμπεριλαμβάνει και την αγορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών, τότε τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel σε 1 - 4 εργάσιμες μέρες από την ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών.

2.4. Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες περιστάσεις και/ή καταστάσεις πέραν του ελέγχου της Primetel και/ή γεγονότα ανωτέρας βίας, τότε είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. Η Primetel θα ενημερώσει το Πελάτη το συντομότερο δυνατό και σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργάζεται, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των παραγγελιών το συντομότερο δυνατό.

2.5. Ρητά διευκρινίζεται ότι η παράδοση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο στον Πελάτη/ αγοραστή με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του.

2.6. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη υποχρέωση να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις αλλαγές με αναθεώρηση των παρόντων πληροφοριών.

3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

3.1. Οι Πελάτες των οποίων η Σύναψη Σύμβασης δεν ολοκληρώθηκε σε κατάστημα της Primetel, σύμφωνα με τον Νόμο 112(Ι)/2021, έχουν το δικαίωμα μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας και/ή σε περίπτωση πώλησης προϊόντος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος) να υπαναχωρήσουν από την Σύμβαση χωρίς να αναφέρουν τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέραν από το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος, ως περιγράφεται πιο κάτω.

3.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει όπως ενημερώσει γραπτώς την Primetel για την απόφαση του/της να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω επιστολής ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ και την οποία δήλωση του/της θα πρέπει να αποστείλει στην Primetel, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: The Maritime Centre, Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@prime-tel.com

3.3. Ρητά διευκρινίζεται ότι το βάρος απόδειξης αναφορικά με την ημερομηνία αποστολής της επιστολής / εντύπου υπαναχώρησης βαραίνει τον Πελάτη.

3.4. Αφού ασκηθεί επιτυχώς το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Primetel θα επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα χρήματα που έλαβε για την εν λόγω Συμφωνία (εκτός οποιωνδήποτε ποσών που αναλογούν στην χρήση της υπηρεσίας από τον Πελάτη, σε εργατικά και/ή οποιαδήποτε τέλη εγκατάστασης υπηρεσιών, κάρτες χρόνου ομιλίας και οποιαδήποτε αναλώσιμα προϊόντα), χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών διαφορετικά.

3.5. Όσο αφορά την επιστροφή προϊόντος στην Primetel, κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σημειώνεται ότι ο Πελάτης επιβαρύνεται αποκλειστικά με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο Πελάτης δύναται να επιστρέψει το προϊόν, άμεσα με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Primetel την απόφαση του να υπαναχωρήσει, δια χειρός σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel, ενημερώνοντας εκ των προτέρων την Primetel στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prime-tel.com

3.6. Διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης φέρει προσωπική ευθύνη να βεβαιωθεί ότι με την παράδοση της συσκευής και/ή προϊόντος στην Primetel, όλα τα προσωπικά του δεδομένα και/ή τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή και/ή προϊον έχουν διαγραφεί. Ρητά σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και/ή αρχείων από την συσκευή. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος όπως αφαιρέσει από την συσκευή και/ή το προϊόν όλους του κωδικούς πρόσβασης, κάρτες SIM, κάρτες μνήμης κτλ, καθώς η Primetel δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια αυτών. Παράλληλα σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει την συσκευή, οφείλει να απενεργοποιήσει την υπηρεσία "Find My iPhone" (αν πρόκειται για συσκευή της Apple), και/ή να καταργήσει/διαγράψει τον λογαριασμό Google για όλες τις συσκευές Android ή Apple και να επαναφέρει την συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν επιστρέψει το προϊόν στην Primetel.

3.7. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εξετάσει τα προϊόντα για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων, χειρίζοντας τα και ελέγχοντάς τα με τον ίδιο τρόπο όπως θα έκανε σε ένα κατάστημα της Primetel. Η Primetel θεωρεί ότι η εξέταση του προϊόντος για προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργία του δεν θα πρέπει υπό κανονικές περιστάσεις να ξεπερνά το σύνολο των 30 (τριάντα) λεπτών λειτουργίας του προϊόντος. Σε περίπτωση όμως που ο Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν με τέτοιο τρόπο που υπερβαίνει την αρχική εξέταση ενός προϊόντος και/ή έχει προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, η Primetel έχει το δικαίωμα όπως ζητήσει αποζημίωση για τη μειωμένη αξία του προϊόντος που προκύπτει από τέτοια χρήση και μπορεί να αφαιρέσει τέτοια αποζημίωση από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται προς τον πελάτη ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Σημειώνεται ότι με την παραλαβή του προϊόντος, η Primetel θα προχωρήσει σε έλεγχο και επιθεώρηση του προϊόντος και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη για τυχόν μειωμένη αξία που θα αφαιρεθεί από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που ενδέχεται να δικαιούται ο πελάτης.

3.8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί όπως εξασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του και να μεταφέρει τον αριθμό του σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα, θα πρέπει επιπρόσθετα της πιο πάνω διαδικασίας να προχωρήσει με καταχώρηση αίτηση φορητότητας στον εν λόγω παροχέα πριν τον τερματισμό της Σύμβασης του με την Primetel. Σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του αριθμού ή υπηρεσίας αν ο Πελάτης παραλείψει να καταχωρήσει σχετική αίτηση σε άλλο παροχέα.

4. Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων

Η Primetel αποδέχεται επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων προς τον Πελάτη, νοουμένου ότι:

i. Το προϊόν είναι άθικτο και σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας της Primetel και συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά, και

ii. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή ή αλλαγή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν αποδέχεται την επιστροφή και/ή αλλαγή οποιωνδήποτε προϊόντων που έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί εκτός και αν αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης ως περιγράφεται πιο κάτω.

5. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

5.1. Η επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος που θεωρεί ο Πελάτης ως ελαττωματικό, θα πρέπει να γίνει στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα εξαρτήματα που υπήρχαν μαζί με το προϊόν, οδηγούς χρήσης κλπ., σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel.

5.2. Η επιστροφή του εν λόγω προϊόντος θα πρέπει να γίνει από τον Πελάτη σε ένα από τα καταστήματα της Primetel, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετικό έντυπο αναφοράς βλάβης για να σταλεί για τεχνικό έλεγχο, όπου θα διαπιστωθεί κατά πόσο το εν λόγω προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι.

5.3. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί πως το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε ο Πελάτης δικαιούται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(i) Επιδιόρθωση του προϊόντος.

(ii) Αντικατάσταση του προϊόντος.

(iii) Μείωση της τιμής.

(iv) Ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.

5.4. Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτης.

5.5. Διευκρινίζεται ότι επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων αφορά μόνο προϊόντα τα οποία βρίσκονται εντός της περιόδου εγγύησης.

6. Εγγύηση Προϊόντων

6.1. Όλες οι συσκευές που πωλούνται από την Primetel καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο εγχειρίδιο της συσκευής και την εγγύηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εγγύηση για τις συσκευές που πωλούνται από την Primetel έχουν 2 χρόνια ισχύ από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον Πελάτη για ελαττώματα στη συσκευή κατά την παράδοση της. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα μιας συσκευής (π.χ. φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά), καλύπτονται από έως και 6μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Εάν αντικατασταθεί το προϊόν, η εγγύηση θα συνεχίζεται για το υπόλοιπο της σχετικής περιόδου. Με βάση το περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021 (Ν. 112(I)/2021), η Primetel ευθύνεται για ελλείψεις συμμόρφωσης (πχ. ελαττώματα συσκευής) που υπάρχουν κατά την παράδοση της συσκευής και οι οποίες γνωστοποιούνται στη Primetel εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης.

6.2. Οι απαιτήσεις εγγύησης πρέπει να κοινοποιούνται στη Primetel το αργότερο εντός 12 μηνών από την παράδοση της συσκευής. Μετά την πάροδο της 12μηνίας, η ευθύνη της απόδειξης ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση βαρύνει τον αγοραστή. Διευκρινίζεται ότι οι όποιες απαιτήσεις εγγύησης γίνονται δεκτές με την παρουσίαση πρωτότυπων εντύπων αγοράς και παράδοση του προϊόντος σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel.

6.3. Σε σχέση με τα προϊόντα Apple, διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης επωφελείται από την εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία στην περίπτωση της Apple έχει διάρκεια 1 έτους, καθώς και από τη διετή εγγύηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζει η ίδια η Apple και εφαρμόζονται από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο της στην Κύπρο. Όσο αφορά την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο υπάρχει σχετική χρέωση.

6.4. Εγγύηση κατασκευαστή

Η εγγύηση που καλύπτει τη συσκευή παύει να ισχύει όταν (οι πιο κάτω λόγοι αναφέρονται ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά):

i. Παρέλθει η περίοδος εγγύησης από την ημερομηνία παραλαβής της.

ii. Η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του Πελάτη/χρήστη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό τη διάβρωση λόγω εισροής υγρού ή υγρασίας στη συσκευή, πυρκαγία, σεισμό, εξωτερικό κτύπημα, μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση/άνοιγμα/επισκευή στη συσκευή ή επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, άλλες εξωτερικές αιτίες κ.λ.π.

iii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ατύχημα, φυσική φθορά ή

iv. ο σειριακός αριθμός, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,

vi. το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα , που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη του προϊόντος,

vii. το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Primetel ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα του προϊόντος.

6.5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης, η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν κατά την κρίση της. Σε περίπτωση επισκευής, το ελαττωματικό εξάρτημα θα αντικαθίσταται, ενώ εξαρτήματα θεωρούνται όλα τα μέρη του προϊόντος. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει επιστραφεί και αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία της Primetel.

6.6. Στην περίπτωση όπου η επισκευή τυχόν προβλημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση, η Primetel θα ενημερώσει τον Πελάτη για το κόστος επιδιόρθωσης. Διευκρινίζεται ότι εάν το ελαττωματικό προϊόν βρίσκεται ημερολογιακά εκτός εγγύησης και το κόστος επιδιόρθωσής δεν υπερβαίνει τα €60 (συμπ. Φ.Π.Α), δεν θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την επισκευή, ανεξαρτήτως της σημερινής αξίας του προϊόντος.

6.7. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση για επιδιορθώσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από υγρασία, πυρκαγιά, εισροή υγρού κτλ και η επιδιόρθωση έχει γίνει κατόπιν εντολής του Πελάτη.

6.8. Η ελάχιστη περίοδος επισκευής και/ή επιδιόρθωσης οποιουδήποτε ελαττωματικού προϊόντος είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το προϊόν θα πρέπει να κρατηθεί από το κέντρο επισκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Primetel θα ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη.

6.9. Σε περίπτωση παράληψης παραλαβής του προϊόντος για περίοδο πέραν των τριών (3) μηνών από την ειδοποίηση ότι είναι έτοιμο για παραλαβή, τότε η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξή του. Εάν το προϊόν δεν παραληφθεί εντός της προαναφερθείσας καθορισμένης προθεσμίας, το προϊόν γίνεται ιδιοκτησία της Primetel και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί, όπως η Primetel επιλέξει κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την αποστολή του προϊόντος τότε θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής.

6.10. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων (προσωπικών ή άλλων) κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης ή απώλεια που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (οπόταν είναι εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (οπόταν είναι εκτός εγγύησης). Ο Πελάτης οφείλει όπως τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και να βεβαιωθεί ότι η κάρτα SIM και η κάρτα δεδομένων έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν, ενώ οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα έχουν διαγραφεί.

7. Παράπονα

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο, θα πρέπει να αναφέρει πρώτα το εν λόγω παράπονο στην Primetel και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση που θα λάβει τότε δικαιούται να αποταθεί στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Περισσότερες πληροφορίες για τον Επίτροπο υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/