Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel

1. Ορισμοί

«Αρχική Διάρκεια» ή «ΑΔ» σημαίνει τη διάρκεια της Συμφωνίας που προνοείται στον όρο 4.1 των ΓΟΠ.
«Βασικό Πακέτο» σημαίνει το αρχικό βασικό πακέτο Υπηρεσιών που η Εταιρεία προσφέρει από καιρό σε καιρό χωρίς οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή.
«Γεγονός» σημαίνει κάθε ταινία, τηλεοπτικό πρόγραμμα ή άλλο γεγονός που παρέχεται από την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια των «Τηλεοπτικών Υπηρεσιών κατά ζήτηση».
«Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» ή «ΓΟΠ» σημαίνει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών και/ή των ΥΚΤ και οποιουσδήποτε όρους που τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν.

«Δημόσια Προβολή» σημαίνει τη μετάδοση ή/και την αναμετάδοση ή/και την επαναμετάδοση του Τηλεοπτικού Περιεχομένου σε Κοινό Χώρο. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή οποιαδήποτε Δημόσιας Προβολής χωρίς την ανάλογη συνδρομή σε οποιοδήποτε Πακέτο Δημόσιας Προβολής απαγορεύεται και νομιμοποιεί την Εταιρία να προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς εξάλειψη της σχετικής παράβασης.

«Διαδραστικές Υπηρεσίες» σημαίνει τις Υπηρεσίες Διαδικτύου και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία, από καιρό σε καιρό, με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας βάση της Συμφωνίας, και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων από την Εταιρεία στον Συνδρομητή και/ή την ανταλλαγή μηνυμάτων / συνομιλίας μεταξύ των Συνδρομητών και/ή τη φόρτωση και/ή δημοσίευση δεδομένων από Συνδρομητές μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου και/ή της ΥΚΤ και/ή της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας και/ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία στο Συνδρομητή από καιρό σε καιρό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τη θέαση και/ή διαχείριση του Λογαριασμού και/ή των Τιμολογίων, αναβάθμιση και/ή υποβάθμιση και/ή αγορά και/ή διαχείριση των Υπηρεσιών.
«Διάταγμα» σημαίνει το Διάταγμα περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 2005 και το Διάταγμα περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο του 2017, ως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται από τον Επίτροπο.
«Διαχειριστής Δικτύου» σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα με την οποία η Εταιρεία έχει ή θα έχει συμφωνία ή διευθέτηση διασύνδεσης (άμεσα ή έμμεσα) για τη διακίνηση επικοινωνιών ή δεδομένων που παράγονται από ή προορίζονται για Συνδρομητή, μεταξύ της Εταιρείας και αυτής της οντότητας.
«Δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο της Εταιρείας και/ή το δίκτυο οποιουδήποτε Διαχειριστή Δικτύου μέσω των οποίων η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες στους Συνδρομητές της.
«Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις» ή «ΕΟΠ» σημαίνει οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι επιπρόσθετοι και συμπληρωματικοί των ΓΟΠ και οι οποίοι ισχύουν και εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή πακέτο υπηρεσιών ή προσφορά, όπως αναφέρεται στην ΣΠΥ. Οι ΕΟΠ δύνανται να είναι υπό την μορφή επιπρόσθετου εγγράφου ή όρων και προϋποθέσεων που δυνατό να ισχύουν, όπως προαναφέρεται, όπως θα δημοσιοποιηθούν ή διαφημιστούν από την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των ΕΟΠ θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΕΟΠ.
«Εξοπλισμός» σημαίνει οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή, συνδρομητικό εξοπλισμό (CPE και/ή STB), αποκωδικοποιητή τηλεόρασης ή άλλο εξοπλισμό ή συσκευή που παρέχεται στον Συνδρομητή ως μέρος της παροχής Υπηρεσιών από την Εταιρεία βάση της Συμφωνίας και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς με τον Συνδρομητή πώληση του Εξοπλισμού).
«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες στην Κύπρο είναι ανοικτές για εξυπηρέτηση του κοινού. Οπουδήποτε συναντάται η λέξη «ημέρα» θα σημαίνει Εργάσιμη Ημέρα.
«Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επωνυμία Primetel PLC εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και αδειοδοτημένη βάσει του Νόμου.
«Κάρτα SIM» σημαίνει το τμήμα ταυτότητας του Συνδρομητή για λειτουργία του Κινητού Τηλεφώνου μέσω της οποίας ο Συνδρομητής συνδέεται στο Δίκτυο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε Κάρτα SIM που εκδίδεται από την Εταιρεία στο Συνδρομητή.
«Κινητό Τηλέφωνο» σημαίνει κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή κινητής τηλεπικοινωνίας μέσω της οποίας ο Συνδρομητής λαμβάνει τις Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας.
«Κοινός Χώρος» σημαίνει το Υποστατικό, είτε αυτό λειτουργεί για εμπορικό κέρδος ή όχι, που είναι κοινός χώρος για τους επισκέπτες του Υποστατικού, περιλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, εστιατορίων, σωματείων, μπιραριών, καφετεριών, καφενείων, κυλικείων, πρακτορείων στοιχημάτων και παρόμοιων υποστατικών.
«Λογαριασμός» σημαίνει το λογαριασμό του Συνδρομητή με την Εταιρεία αναφορικά με την παροχή Υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Συνδρομητή με βάση τη Συμφωνία και ο οποίος θα χρεώνεται με οποιαδήποτε ποσά με τα οποία τιμολογείται ο Συνδρομητής και θα πιστώνεται με οποιαδήποτε ποσά πληρώνει ο Συνδρομητής.
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, Ν.112(Ι)/2004 όπως εκάστοτε ισχύει και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

«Πακέτο Δημόσιας Προβολής» ή «ΠΔΠ» σημαίνει το πακέτο τηλεοπτικών προγραμμάτων και/ή άλλων υπηρεσιών, όπως αυτές δυνατό να παρέχονται από την Εταιρεία από καιρό σε καιρό, που ο Συνδρομητής λαμβάνει από την Εταιρεία δυνάμει της Συμφωνίας στο Υποστατικό που είναι Κοινός Χώρος, και το οποίο ο Συνδρομητής δικαιούται να προβάλλει δημόσια στο εν λόγω Υποστατικό νοουμένου ότι καταβάλλει τις εκάστοτε σχετικές χρεώσεις για Δημόσια Προβολή.

«Πακέτο Χαμηλής Χρήσης» ή «ΠΧΧ» σημαίνει το πακέτο Υπηρεσιών αποτελούμενο από την Τηλεφωνική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Διαδικτύου (ή άλλες Υπηρεσίες αν τέτοιες αναφέρονται ότι περιλαμβάνονται στο ΠΧΧ) που αναφέρεται στη ΣΠΥ και το οποίο υπόκειται ή δυνατό να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών Διαδικτύου και/ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
«ΠΑΧ» σημαίνει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy) που η Εταιρεία εφαρμόζει αναφορικά με τις Υπηρεσίες, όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία.
«ΠΔΧ» σημαίνει την Πολιτική Δίκαιης Χρήσης (Fair Use Policy) που η Εταιρεία εφαρμόζει αναφορικά με τις Υπηρεσίες, όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία.
«Σταθερή Μηνιαία Χρέωση» σημαίνει τη σταθερή μηνιαία χρέωση των Υπηρεσιών που παρέχονται στον Συνδρομητή σύμφωνα με τη Συμφωνία.
«Συμφωνία» σημαίνει τη συμφωνία του Συνδρομητή με την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών που αποτελείται από τη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και, αν εφαρμόζονται, τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
«Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών» ή «ΣΠΥ» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ του Συνδρομητή και της Εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών ή των ΥΚΤ, όπως αναφέρεται σε αυτή, με βάση τους όρους της Συμφωνίας.
«Συνδρομητής» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρεία υπό τους όρους της Συμφωνίας.
«Τέλος Εγγραφής» σημαίνει το μη επιστρεπτέο εφάπαξ τέλος που αναφέρεται στην ΣΠΥ και που ο Συνδρομητής καταβάλλει στην Εταιρεία με την υπογραφή της Συμφωνίας αναφορικά και/ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες.
«Τέλος Σύνδεσης» σημαίνει το μη επιστρεπτέο εφάπαξ τέλος που αναφέρεται στην ΣΠΥ και που ο Συνδρομητής καταβάλλει στην Εταιρεία με την υπογραφή της Συμφωνίας αναφορικά και/ή σε σχέση με την ΥΚΤ.
«Τερματικός Εξοπλισμός» σημαίνει τον τερματικό εξοπλισμό της εκάστοτε τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
«Τηλεοπτικές Υπηρεσίες κατά ζήτηση» σημαίνει όλα τα Γεγονότα που παραγγέλλει ο Συνδρομητή και που υπόκεινται στην καταβολή ξεχωριστού τέλους ανά Γεγονός,
«Τηλεοπτική Υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία τηλεοπτικών προγραμμάτων που παρέχεται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία είτε με επιπλέον χρέωση ή χωρίς βάση της Συμφωνίας και περιλαμβάνει και τις Τηλεοπτικές Υπηρεσίες κατά ζήτηση.
«Τηλεφωνική Υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας που παρέχεται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία βάση της Συμφωνίας.
«Τιμολόγιο» σημαίνει το τιμολόγιο που εκδίδεται από την Εταιρεία προς το Συνδρομητή σε σχέση με τις Υπηρεσίες το ποσό του οποίου χρεώνεται στο Λογαριασμό.
«Το διαδίκτυο» (Internet) σημαίνει το παγκόσμιο δίκτυο δεδομένων που περιλαμβάνει διασυνδεδεμένα δίκτυα με τη χρήση TCP/IP («Πρωτόκολλο Ρύθμισης Μεταβιβάσεων/Διαδικτυακό Πρωτόκολλο»).
«Φραγή» σημαίνει την αναστολή πρόσβασης στις Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας η οποία μπορεί να είναι εξωτερική φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση του Κινητού Τηλεφώνου για τη διενέργεια κλήσεων και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, ή εσωτερική φραγή με την οποία περιορίζεται η χρήση του Κινητού Τηλεφώνου για τη λήψη κλήσεων και τη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, ή και τα δύο.
«Υποστατικό» σημαίνει το υποστατικό που βρίσκεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στη ΣΠΥ στο οποίο παρέχεται η Υπηρεσία στον Συνδρομητή από την Εταιρεία βάσει της Συμφωνίας.
«Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσία» σημαίνει την Τηλεφωνική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Διαδικτύου, τις Διαδραστικές Υπηρεσίες, την Τηλεοπτική Υπηρεσία και/ή οποιεσδήποτε από αυτές και/ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή υπηρεσίες που παρέχονται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία βάση της Συμφωνίας. Σε περίπτωση Κοινού Χώρου ο όρος «Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσία» περιλαμβάνει επίσης και το «Πακέτο Δημόσιας Προβολής».
«Υπηρεσίες Διαδικτύου» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Συνδρομητή από την Εταιρεία με τη χρήση ψηφιακής ή αναλογικής τεχνολογίας, με κάθε δυνατό μέσο (σταθερό ή ασύρματο) βάσει της διαθεσιμότητας στην περιοχή και της Συμφωνίας που επιτρέπει στον Συνδρομητή να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ορισμένες άλλες υπηρεσίες είτε μέσω τηλεόρασης ή προσωπικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ή συσκευής ή διαφορετικά. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το μέσο πρόσβασης στην υπηρεσία και/ ή την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.”

«Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας» ή «ΥΚΤ» σημαίνει τις υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων φωνής, μηνυμάτων, SMS, MMS, δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που διατίθενται ή θα διατεθούν στο Συνδρομητή από την Εταιρεία από καιρό σε καιρό.
«PIN» σημαίνει τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του Συνδρομητή ή κωδικό πρόσβασης του Συνδρομητή που η Εταιρεία δίδει στον Συνδρομητή τον οποίο ο Συνδρομητής θα χρησιμοποιεί για πρόσβαση σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες.
«PRESS RED TO SUBSCRIBE» ή «PRTS» σημαίνει την υπηρεσία δυνάμει της οποίας ο Συνδρομητή έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή να παραγγείλει επιπρόσθετες Υπηρεσίες μέσω της τηλεόρασης ακολουθώντας τις οδηγίες και αποδεχόμενος τους όρους που εμφανίζονται στην οθόνη του.
«PRIMETEL» ή «Primetel» ή «PTL» σημαίνει την Εταιρεία.

2. Παροχή Υπηρεσιών άλλων από Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

2.1 Η σύνδεση για την παροχή των Υπηρεσιών θα γίνει από την Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, δεδομένου ότι ο Συνδρομητής έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην ΣΠΥ, και δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ή άλλο πρόβλημα. Νοείται ότι μέχρι την επιτυχή σύνδεση των Υπηρεσιών ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ή να αποπειραθεί αν χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ούτε να δημοσιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα των Υπηρεσιών που αναφέρονται στη ΣΠΥ.

2.2 Ο Συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία εντός 4 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών την ακύρωση της εγκατάστασης και της παροχής των Υπηρεσιών νοουμένου ότι:

2.2.1 ο Συνδρομητής θα καταβάλει στην Εταιρεία όλα τα πραγματικά έξοδα που αυτή υπέστη ή που θα υποστεί συνεπεία της ακύρωσης αυτής, πλέον το συνολικό ποσό των εκπτώσεων που αναγράφεται στη ΣΠΥ, πλέον λογικό διοικητικό τέλος προς την Εταιρεία, που ανέρχεται στο ποσό των €28, και

2.2.2 σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έλαβε επίσης ΥΚΤ από την Εταιρεία δυνάμει της Συμφωνίας:

2.2.2.1 οι ΥΚΤ θα συνεχίσουν να ισχύουν και να παρέχονται, και

2.2.2.2 ο Συνδρομητής, σε περίπτωση που έλαβε οποιαδήποτε προσφορά ή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) από την Εταιρεία είτε δωρεάν ή με έκπτωση ή με ευκολίες πληρωμής, η συνδρομή του στο πακέτο ΥΚΤ θα τροποποιηθεί ανάλογα, όπως θα του ζητηθεί από την Εταιρεία, ώστε η συνδρομή του Συνδρομητή στην ΥΚΤ να είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν για να δικαιούται ο Συνδρομητής την προσφορά ή συσκευή που έλαβε, αν δεν επέλεγε εξ’ αρχής και τις Υπηρεσίες.

2.3 Η παροχή της Υπηρεσίας από την Εταιρεία είναι μόνο προς τον Συνδρομητή και μόνο για χρήση στο Υποστατικό. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος ή άλλως πως από τη μη ορθή χρήση της Υπηρεσίας.

2.4 Η παροχή της Υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο όπου και όταν υπάρχει καλώδιο πρόσβασης (access cable) ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Υποστατικό και είναι ευθύνη του Συνδρομητή η συνεχής και αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Υποστατικό.

2.5 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής θα παρασχεθεί από την Εταιρεία προς το Συνδρομητή μέσω καλωδίου οπτικών ινών συνδεδεμένου με το Υποστατικό (Fiber To The Building-FTTB) ο Συνδρομητής θα πρέπει πριν τη σύνδεση να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες άδειες και/ή συγκαταθέσεις διόδου προς το Υποστατικό (π.χ. συγκατάθεση διαχειριστικής επιτροπής πολυκατοικίας). Περαιτέρω, ο Συνδρομητής, σε περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής του Υποστατικού, θα πρέπει να προσκομίσει πριν τη σύνδεση την έγγραφη συγκατάθεση είτε του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του Υποστατικού (ανάλογα με την περίπτωση) για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών που πιθανόν να πρέπει να γίνουν στο Υποστατικό (π.χ. τρύπημα τοίχων ή ταβανιών) σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τέτοια εργασία για τη σύνδεση του καλωδίου οπτικών ινών στο Υποστατικό. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής είναι ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής, ο Συνδρομητής δίδει τη συγκατάθεση του αυτή με την υπογραφή της Συμφωνίας. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει κατά τη διεξαγωγή τέτοιων εργασιών και/ή σύνδεσης του καλωδίου οπτικών ινών, για τις οποίες αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος είναι ο Συνδρομητής.

2.6 Η παροχή της Υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι Δικτύου της Εταιρείας και η απόσταση και ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής του Συνδρομητή είναι η κατάλληλη. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει την Υπηρεσία στην περίπτωση που δε θα είναι σε θέση να διασφαλίσει το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας ή στην περίπτωση που η διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας για την παροχή της Υπηρεσίας δεν είναι τεχνικά εφικτή.

2.7 Στην περίπτωση που μετά την εγκατάσταση υπάρξει αλλοίωση στα χαρακτηριστικά της σύνδεσης με αποτέλεσμα την αποδεδειγμένη μόνιμη μείωση της ποιότητας της Υπηρεσίας, τότε η Εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες για επαναφορά της ποιότητας της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η επαναφορά δεν είναι τεχνικά εφικτή τόσο ο Συνδρομητής όσο και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα τερματισμού της Υπηρεσίας που δεν είναι τεχνικά εφικτό να παραχωρηθεί χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις, νοουμένου ότι:

2.7.1 οποιεσδήποτε μη επηρεαζόμενες Υπηρεσίες και η ΥΚΤ θα εξακολουθήσουν να προσφέρονται δυνάμει της Συμφωνίας, και

2.7.2 αν ο Συνδρομητής έλαβε οποιαδήποτε προσφορά ή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) από την Εταιρεία είτε δωρεάν ή με έκπτωση ή με ευκολίες πληρωμής, η συνδρομή του στο πακέτο ΥΚΤ θα τροποποιηθεί ανάλογα, όπως θα του ζητηθεί από την Εταιρεία, ώστε να είναι η συνδρομή ΥΚΤ που θα έπρεπε να ήταν για να δικαιούται ο Συνδρομητής την προσφορά ή συσκευή που έλαβε, αν δεν επέλεγε εξ’ αρχής και τις Υπηρεσίες

2.8 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η παροχή της Υπηρεσίας να είναι σύμφωνα με το επίπεδο ποιότητας που καθορίζεται στο Διάταγμα.

2.9 Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να αναβαθμίσει οποιεσδήποτε υπηρεσίες του Βασικού Πακέτου και/ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις του Βασικού Πακέτου δίνοντας στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών ή μέσω του διαδικτύου ή του PRTS. Αν η αναβάθμιση ή η υποβάθμιση Υπηρεσιών γίνει μέσω του διαδικτύου ή του PRTS η τροποποίηση στις Υπηρεσίες θα γίνει μόλις το σχετικό αίτημα του Συνδρομητή ληφθεί και διεκπεραιωθεί από την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναβάθμισης οποιωνδήποτε υπηρεσιών του Βασικού Πακέτου ο Συνδρομητής αποδέχεται και αναλαμβάνει να πληρώνει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν λόγω της αναβάθμισης. Σε περίπτωση που για την αναβάθμιση οποιωνδήποτε υπηρεσιών του Βασικού Πακέτου και/ή για την αφαίρεση υπηρεσιών από το Βασικό Πακέτο ο Συνδρομητής χρησιμοποιήσει την υπηρεσία PRTS ή το διαδίκτυο, τότε ο Συνδρομητής συμφωνεί και αποδέχεται και τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην οθόνη του χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γραπτή ειδοποίηση.

2.10 Το λογισμικό της Υπηρεσίας και/ή του Εξοπλισμού παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και/ή οποιουδήποτε τρίτου που αδειοδότησε τη χρήση του και απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή αντιγραφή του ή επέμβαση σε αυτό από τον Συνδρομητή ή από τρίτο είτε αυτό είναι σε γνώση του Συνδρομητή ή όχι.

2.11 Απαγορεύεται στον Συνδρομητή να αντιγράφει, αναπαράγει, αλλοιώνει, μεταπωλεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και/ή το λογισμικό της Υπηρεσίας ή να δημιουργεί προϊόντα ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και του ιδιοκτήτη ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

2.12 Σε περίπτωση Υποστατικού που είναι Κοινός Χώρος, ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να μεταπωλεί οποιαδήποτε Υπηρεσία ή μέρος αυτής σε επισκέπτες και/ή προσκεκλημένους του Υποστατικού και δεν μπορεί να χρεώνει δικαιώματα εισόδου σχετιζόμενα με την Υπηρεσία ή κόστος χρήσης ή παρακολούθησης οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή μέρους της.

2.13 Η Εταιρεία θα παρέχει την Υπηρεσία στο Υποστατικό. Σε περίπτωση που έχει δοθεί λανθασμένη ή διαφορετική διεύθυνση στη ΣΠΥ, είναι ευθύνη του Συνδρομητή να ακολουθήσει τις διαδικασίες μεταφοράς των υπηρεσιών σε άλλο υποστατικό όπως αυτές ορίζονται στους όρους 2.14 και 2.15.

2.14 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αλλάξει υποστατικό οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία και να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για μεταφορά της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Συμφωνία. Εάν ο Συνδρομητής παραλείψει να το πράξει θα χρεώνεται για την Υπηρεσία στο Υποστατικό μέχρι την μεταφορά ή τον τερματισμό της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Συμφωνία.

2.15 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ζητήσει όπως η παροχή της Υπηρεσίας μεταφερθεί σε υποστατικό άλλο από το Υποστατικό η μεταφορά αυτή εναπόκειται στην κρίση της Εταιρείας τηρουμένων και των όρων 2.1, 2.4 και 2.6, και σε περίπτωση μεταφοράς, ο Συνδρομητής δεσμεύεται να καταβάλει άμεσα στην Εταιρεία όλα τα έξοδα και χρεώσεις που θα προκύψουν συνεπεία τούτου. Σε περίπτωση που το νέο υποστατικό δεν καλύπτεται από το Δίκτυο της Εταιρείας η Συμφωνία τερματίζεται κατά παράκληση του Συνδρομητή, τηρουμένου του όρου

2.16. Νοείται ότι ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο προς την Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία τερματισμού και η Εταιρεία δικαιούται να κατακρατήσει την εγγύηση, αν υπάρχει, και/ή μέρος της και/ή να ζητήσει την πληρωμή οποιουδήποτε πρόσθετου ποσού για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από και/ή λόγω της αποσύνδεσης του Συνδρομητή από το Δίκτυο της Εταιρείας, ως αναφέρεται στην πολιτική πρόωρου τερματισμού της Εταιρείας (https://primetel.com.cy/fair-use-el).

2.16 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ζητήσει τον τερματισμό της Συμφωνίας δυνάμει του όρου 2.15 κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διάρκειας, η Εταιρεία:

2.16.1 δικαιούται να ζητήσει από τον Συνδρομητή να συνεχίσει να λαμβάνει από την Εταιρεία τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας μέρος των Υπηρεσιών που η Εταιρεία δύναται να παρέχει στο νέο υποστατικό (π.χ. διαδίκτυο + τηλεφωνία αντί διαδίκτυο + τηλεφωνία + τηλεόραση) νοουμένου ότι:

2.16.1.1 η τιμή που θα χρεώνεται ο Συνδρομητής θα προσαρμοστεί ανάλογα, και ο Συνδρομητής υποχρεούται να συνεχίσει να λαμβάνει τέτοιες Υπηρεσίες τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας, και

2.16.1.2 σε περίπτωση που συνεπεία διαφοροποίησης των Υπηρεσιών επηρεάζεται οποιαδήποτε προσφορά ή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) που ο Συνδρομητής έλαβε από την Εταιρεία είτε δωρεάν ή με έκπτωση ή με ευκολίες πληρωμής, η συνδρομή του στο πακέτο ΥΚΤ θα τροποποιηθεί ανάλογα, όπως θα του ζητηθεί από την Εταιρεία, ώστε να είναι η συνδρομή ΥΚΤ που θα έπρεπε να ήταν για να δικαιούται ο Συνδρομητής την προσφορά ή συσκευή που έλαβε, αν δεν επέλεγε εξ’ αρχής και τις Υπηρεσίες.

2.16.2 σε περίπτωση που το νέο υποστατικό δεν καλύπτεται καθόλου από το Δίκτυο της Εταιρείας (είτε άμεσα ή έμμεσα, ήτοι μέσω δικτύων τρίτων), να ζητήσει από τον Συνδρομητή να προσκομίσει τέτοια έγγραφα και/ή αποδείξεις προς λογική ικανοποίηση της Εταιρείας ότι πρόκειται για γνήσια καλόπιστη απαίτηση για ακύρωση από τον Συνδρομητή λόγω αλλαγής διεύθυνσης, νοουμένου ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής λαμβάνει επίσης ΥΚΤ, αυτές δεν δύνανται να τερματιστούν λόγω αλλαγής υποστατικού και θα ισχύει επίσης ο όρος 2.16.1.2, αν εφαρμόζεται. Παράλειψη από τον Συνδρομητή να συμμορφωθεί με τον όρο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση του είτε μέχρι την προσκόμιση τέτοιων στοιχείων ή μέχρι τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας, οποιοδήποτε από τα δύο επέλθει πρώτο.

2.17 Η μεταπώληση ή εκχώρηση των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε από αυτές και/ή της Συμφωνίας ή μέρους της απαγορεύεται.

3. Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

3.1. Η Κάρτα SIM ενεργοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης της από την Εταιρεία στο Συνδρομητή ή εντός μίας (1) Εργάσιμης Μέρας από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας νοουμένου ότι ο Συνδρομητής έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην ΣΠΥ, και δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Η ΥΚΤ, σε περίπτωση φορητότητας αριθμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημερομηνία που η Εταιρεία ειδοποιεί το Συνδρομητή με σύντομο γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό αριθμό της ΥΚΤ που αναφέρεται στη ΣΠΥ και σε περίπτωση νέου αριθμού άμεσα με την παράδοση και ενεργοποίηση της Κάρτας SIM στο Συνδρομητή. Οι ΥΚΤ χρεώνονται από την Εταιρεία από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Κάρτας SIM.

3.2. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των ΥΚΤ από την Εταιρεία εντός της καθορισμένης περιόδου και/ή ελαττωματικής Κάρτας SIM ο Συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 2 ημερών από την περίοδο προκαθορισμένης ενεργοποίησης ώστε να αντικατασταθεί η Κάρτα SIM.

3.3. Ο αριθμός Καρτών SIM και/ή MSISDNs που ο κάθε Συνδρομητής μπορεί να λάβει δύναται να περιοριστεί από την Εταιρεία από καιρό σε καιρό. Ο Συνδρομητής θα είναι καθ’ όλους τους χρόνους υπεύθυνος και υπόλογος για όλες τις Κάρτες SIM και MSISDNs που εκδίδονται στο όνομα του Συνδρομητή.

3.4. Η μεταπώληση ή εκχώρηση των ΥΚΤ και/ή της Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε από αυτές απαγορεύεται.

4. Διάρκεια

4.1 Η Συμφωνία και η παροχή της Υπηρεσίας θα είναι για την περίοδο που αναφέρεται στη ΣΠΥ από την ημερομηνία της αρχικής σύνδεσης και ενεργοποίησης της Υπηρεσίας με μέγιστη διάρκεια 24 μήνες, εκτός εάν προνοείται διαφορετική περίοδος στους ΕΟΠ ή σε οποιαδήποτε προσφορά της Εταιρείας από την οποία ο Συνδρομητής επιλέγει να επωφεληθεί.

4.2 Μετά τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας η Συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα  από μήνα σε μήνα εκτός εάν ο Συνδρομητής ή η Εταιρεία ζητήσουν εγγράφως τη μη ανανέωση της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας. Μετά τη λήξη της ΑΔ και νοουμένου ότι η Συμφωνία δεν έχει τερματιστεί σύμφωνα με τους όρους της, η Εταιρεία ή ο Συνδρομητής δικαιούνται να τερματίσουν τη Συμφωνία ή τις Υπηρεσίες ή την ΥΚΤ με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, όπως αυτή θα καθορίζεται από καιρού εις καιρό με βάση τις σχετικές προς τούτο διαδικασίες της Εταιρείας, του μέρους που επιθυμεί να τερματίσει προς το άλλο μέρος.

4.3 Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διάρκειας ο Συνδρομητής οφείλει, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας και επιπρόσθετα της εξόφλησης όλων των οφειλόμενων προς την Εταιρεία ποσών και την επιστροφή του Εξοπλισμού, να καταβάλει στην Εταιρεία:

4.3.1. όλα τα ποσά που θα καταβάλλονταν δυνάμει της Συμφωνίας μέχρι τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ως αναφέρονται στην πολιτική πρόωρου τερματισμού της Εταιρείας (https://primetel.com.cy/fair-use-el), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των μη σταθερών χρεώσεων που προκύπτουν ανάλογα με τη χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις), και

4.3.2. την αξία του Εξοπλισμού που αναγράφεται στη ΣΠΥ, εάν ο Συνδρομητής δεν παραδώσει τον Εξοπλισμό σύμφωνα με το όρο 18.5, και

4.3.3. το αναλογικό ποσό των εκπτώσεων και/ή επιδοτήσεων που αναγράφεται στη ΣΠΥ.

4.4 Πληρωμή από τον Συνδρομητή οποιωνδήποτε ποσών δυνάμει του όρου 4.3 δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσει οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά δυνάμει οποιωνδήποτε ΕΟΠ που εφαρμόζονται για οποιοδήποτε όφελος που ο Συνδρομητής απεκόμισε από οποιαδήποτε προσφορά της Εταιρείας ή για οποιαδήποτε συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) που ο Συνδρομητής έλαβε δωρεάν ή με έκπτωση ή με ευκολίες πληρωμής, τα οποία ο Συνδρομητής οφείλει να καταβάλει αναλογικά στην Εταιρεία.

5. Χρεώσεις

5.1 Ο Συνδρομητής οφείλει, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας και πριν την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ή της ΥΚΤ, να καταβάλει στην Εταιρεία όλα τα αρχικά ποσά (π.χ. Τέλος Εγγραφής, Τέλος Εγκατάστασης, Εγγύηση, κτλ) που πρέπει να καταβληθούν στην Εταιρεία σύμφωνα με τη ΣΠΥ.

5.2 Ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από την παροχή των Υπηρεσιών και/ή των ΥΚΤ και/ή την εγκατάσταση του Εξοπλισμού κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στο Τιμολόγιο, πλέον το ανάλογο ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο ή τέλος επιβάλλεται ή μπορεί να επιβληθεί στο μέλλον.

5.3 Οποιεσδήποτε σταθερές μηνιαίες χρεώσεις (π.χ. μηναία χρέωση συνδρομής, μηνιαία πληρωμή εξοπλισμού, κινητού τηλεφώνου, tablet, κτλ) χρεώνονται στην αρχή κάθε μήνα ενώ οποιεσδήποτε μη σταθερές μηνιαίες χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις) χρεώνονται στο τέλος κάθε μήνα.

5.4 Οι χρεώσεις για το Πακέτο Δημόσιας Προβολής δυνατό να κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει το Υποστατικό και ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος να δηλώσει τον αριθμό αυτό κατά την υπογραφή της Συμφωνίας. Ο Συνδρομητής είναι επίσης υπεύθυνος να ενημερώσει την Εταιρεία άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό των ατόμων αυτών. Η Εταιρεία δικαιούται να διενεργεί ελέγχους από καιρό σε καιρό κατά την κρίση της για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει το Υποστατικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι ο αριθμός που έχει δοθεί από τον Συνδρομητή έχει αλλάξει τότε η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τη χρέωση του ΠΔΠ αμέσως και επίσης να αξιώσει από το Συνδρομητή την καταβολή οποιωνδήποτε ποσών που θα έπρεπε να πληρωθούν από το Συνδρομητή με βάση το σωστό αριθμό που ο Συνδρομητής όφειλε να δηλώσει.

5.5 Ο Συνδρομητής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των συστημάτων, του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των συσκευών του Συνδρομητή και/ή του Εξοπλισμού και/ή του Κινητού Τηλεφώνου και/ή των Υπηρεσιών και ως εκ τούτου είναι πλήρως υπεύθυνος και υπόλογος για οποιεσδήποτε χρεώσεις στο Τιμολόγιο ή στο Λογαριασμό συνεπεία παράβασης και/ή παραβίασης και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των συστημάτων, του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των συσκευών του Συνδρομητή και/ή του Εξοπλισμού και/ή του Κινητού Τηλεφώνου και/ή των Υπηρεσιών.

5.6 Η Εταιρεία θα δημοσιεύει αναλυτικό κατάλογο των εκάστοτε ισχύων χρεώσεων της στην ιστοσελίδα της https://primetel.com.cy/.

5.7 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής διαφωνεί με το Τιμολόγιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού θα πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του Τιμολογίου ή από την ημερομηνία που αποστάλθηκε ταχυδρομικώς. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το Τιμολόγιο και δεσμεύεται να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό που αναγράφεται σε αυτό.

5.8 Σε περίπτωση που η πληρωμή του Τιμολογίου από τον Συνδρομητή δεν γίνεται με οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο τρόπο (π.χ. πάγια τραπεζική εντολή, κτλ) αλλά ο Συνδρομητής επιλέγει να πληρώσει το Τιμολόγιο σε οποιοδήποτε γραφείο της Εταιρείας ή να αποστείλει ταχυδρομικώς επιταγή στην Εταιρεία, τότε η Εταιρεία δικαιούται να χρεώνει το Συνδρομητή με επιπλέον διοικητικό τέλος μέχρι €2,00 ανά Τιμολόγιο για κάλυψη των διοικητικών εξόδων της.

5.9 Σε περίπτωση που το Τιμολόγιο δεν εξοφλείται πλήρως μέχρι την τελευταία ημέρα που είναι πληρωτέο, η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας:

5.9.1 να χρεώνει το οφειλόμενο ποσό που αναφέρεται στο Τιμολόγιο και/ή στο Λογαριασμό με επιβάρυνση ίση με 8% επί του εκάστοτε καθυστερημένου οφειλόμενου ποσού από την ημερομηνία που αυτό καθίσταται πληρωτέο μέχρι εξοφλήσεως, και

5.9.2 να διακόψει ή να αναστείλει ή να Φράξει (ανάλογα με την περίπτωση) τις Υπηρεσίες και/ή την ΥΚΤ χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση ή προειδοποίηση ή να τερματίσει τη Συμφωνία με ειδοποίηση δέκα (10) ημερών προς τον Συνδρομητή, και

5.9.3 να λάβει οποιαδήποτε νομικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και να γνωστοποιήσει ή να καταχωρίσει, είτε λήφθηκαν νομικά μέτρα ή όχι, το χρέος και/ή το Συνδρομητή σε οποιοδήποτε μητρώο αθετημένων χρεών οποιουδήποτε αδειοδοτημένου τρίτου μέρους, και

5.9.4 να εκχωρήσει και/ή να αναθέσει επ’ αμοιβή ανακτήσιμη από το Συνδρομητή την είσπραξη οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών σε οποιοδήποτε οίκο ή εταιρεία είσπραξης χρεών και/ή τρίτο μέρος.

χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος της Εταιρείας δυνάμει της Συμφωνίας.

5.10 Η διαφοροποίηση των χρεώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Νοείται ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις χρεώσεις, εξαιρουμένων διαφοροποιήσεων συνεπεία αναβάθμισης ή υποβάθμισης Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή και/ή οποιασδήποτε αύξησης που επιβλήθηκε στην Εταιρεία από οποιοδήποτε πάροχο περιεχομένου ή υπηρεσιών ή Διαχειριστή Δικτύου προς την Εταιρεία από τον οποίο η Εταιρεία αγοράζει περιεχόμενο και/ή υπηρεσίες ούτως ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες στον Συνδρομητή και/ή αύξησης οποιουδήποτε φόρου που δύναται να ανακτηθεί ή πρέπει να πληρωθεί από το Συνδρομητή, θα ισχύει για τον Συνδρομητή τριάντα (30) ημέρες μετά που οι διαφοροποιημένες χρεώσεις θα δημοσιοποιηθούν από την Εταιρεία στον ημερήσιο τύπο και/ή άλλως πως κοινοποιηθούν και/ή γνωστοποιηθούν στον Συνδρομητή.

5.11 Σε περίπτωση είτε αναβάθμισης ή υποβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου Υπηρεσιών ή Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο, θα υπάρχει αντίστοιχη αναπροσαρμογή των χρεώσεων προς τον Συνδρομητή ούτως ώστε αυτές να συνάδουν με το πακέτο Υπηρεσιών και/ή την Υπηρεσία που εκάστοτε λαμβάνει.

5.12 Για κάθε αλλαγή του πακέτου Υπηρεσιών ή Υπηρεσίας, η Εταιρεία δικαιούται να επιβάλλει χρέωση για το διοικητικό κόστος της Εταιρείας, σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων της Εταιρείας, η οποία θα κοινοποιείται στο Συνδρομητή πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής.

5.13 Αν ο Συνδρομητής λάβει οποιαδήποτε έκπτωση ή άλλο ωφέλημα (είτε σε χρήμα ή σε είδος) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία (εξαιρουμένης της ΥΚΤ) ή πακέτο Υπηρεσιών συνεπεία αναβάθμισης του πακέτου Υπηρεσιών και/ή της Υπηρεσίας με την προσθήκη ΥΚΤ, σε περίπτωση τερματισμού των ΥΚΤ ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται να συνεχίσει να λαμβάνει την έκπτωση και/ή το ωφέλημα που έλαβε και θα υποχρεούται να καταβάλλει από την ημερομηνία τερματισμού και/ή αφαίρεσης της ΥΚΤ από το πακέτο Υπηρεσιών του την κανονική χρέωση που ισχύει για το πακέτο Υπηρεσιών χωρίς τη συμπερίληψη της ΥΚΤ.

6 Εξοπλισμός/Εγκατάσταση/Συντήρηση/Επιδιόρθωση

6.1 Ο Εξοπλισμός παρέχεται από την Εταιρεία μόνο στον Συνδρομητή και μόνο για χρήση για τους σκοπούς της Συμφωνίας. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος ή άλλως πως από τη μη ορθή χρήση ή λειτουργία του Εξοπλισμού από τον Συνδρομητή.

6.2 Για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού και/ή την παροχή των Υπηρεσιών ο Συνδρομητής πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία όλες τις απαιτούμενες συγκαταθέσεις και άδειες καθώς και πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Υποστατικού. Επιπρόσθετα, ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη σωστή καλωδίωση του Υποστατικού πριν την εγκατάσταση του Εξοπλισμού και να προνοήσει για τον κατάλληλο χώρο και συνθήκες για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού. Οποιαδήποτε παράλειψη από τον Συνδρομητή δυνατό να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή αναστολή της παροχής της Υπηρεσίας χωρίς ευθύνη της Εταιρείας.

6.3 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εγκατάσταση του Εξοπλισμού για την παροχή των Υπηρεσιών στο Υποστατικό. Αν εξαιτίας της διαρρύθμισης, σχεδιασμού ή δομής του Υποστατικού χρειάζεται πρόσθετη καλωδίωση, τότε ο Συνδρομητής υποχρεούται και αναλαμβάνει να καταβάλει στην Εταιρεία οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση τυχόν προκύψει.

6.4 Κατά την ημέρα εγκατάστασης του Εξοπλισμού η τηλεφωνική ή άλλη υπηρεσία στο Υποστατικό δυνατό να μην λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της σύνδεσης με αποτέλεσμα τον πιθανό επηρεασμό ή δυσλειτουργία ή μη λειτουργία άλλων συστημάτων ή υπηρεσιών του Συνδρομητή στο Υποστατικό, όπως π.χ. συστήματα ασφαλείας, συναγερμού κτλ. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ή άλλη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στον Συνδρομητή.

6.5 Η Εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για επιδιόρθωση της Υπηρεσίας ή του Εξοπλισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν αφορά βλάβη για την οποία ευθύνεται η Εταιρεία με βάση τη Συμφωνία.

6.6 Η Εταιρεία έχει ευθύνη να εγκαταστήσει τον Τερματικό Εξοπλισμό στην κύρια τηλεφωνική πρίζα (master socket) του Υποστατικού η οποία προσδιορίζεται ως το πρώτο σημείο στο οποίο καταλήγει το καλώδιο (ζεύγος) εισαγωγής από το τερματικό σημείο του παροχέα στο εσωτερικό του Υποστατικού.

6.7 Η Τηλεφωνική Υπηρεσία παραδίδεται από την Εταιρεία στον Τερματικό Εξοπλισμό στο Υποστατικό. Η καλωδίωση για επέκταση της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας σε επιπρόσθετα σημεία στο Υποστατικό είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.

6.8 Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου παραδίδονται από την Εταιρεία στον Τερματικό Εξοπλισμό στο Υποστατικό. Η καλωδίωση για επέκταση είτε των Υπηρεσιών Διαδικτύου ή των Διαδραστικών Υπηρεσιών σε επιπρόσθετα σημεία του Υποστατικού είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.

6.9 Η Τηλεοπτική Υπηρεσία και οι Διαδραστικές Υπηρεσίες παραδίδονται από την Εταιρεία μέσω του Τερματικού Εξοπλισμού στο Υποστατικό στον τερματικό εξοπλισμό τηλεόρασης του Υποστατικού. Η Εταιρεία έχει ευθύνη να συνδέσει τον Τερματικό Εξοπλισμό στο Υποστατικό με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεόρασης του Υποστατικού μόνο αν τα τερματικά αυτά βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Οποιαδήποτε καλωδίωση πέραν του δωματίου που είναι εγκατεστημένος ο Τερματικός Εξοπλισμός στο Υποστατικό ή επέκταση της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας σε επιπρόσθετα σημεία του Υποστατικού είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.

6.10 Εκτός από τον Εξοπλισμό η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να προβεί σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις σε οποιεσδήποτε συσκευές ή εξοπλισμό του Συνδρομητή.

6.11 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πρόβλημα στις Υπηρεσίες λόγω ελλιπούς και/ή ελαττωματικής και/ή μη ικανοποιητικής και/ή μη συμβατής καλωδίωσης ή συσκευών στο Υποστατικό.

6.12 Κανείς εκτός από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας δεν μπορεί να επέμβει ή να προσθέσει στον ή να τροποποιήσει τον Εξοπλισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο.

6.13 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή το ποσό της αξίας του Εξοπλισμού και/ή αναστολής και/ή διακοπής των Υπηρεσιών και/ή τερματισμού της Συμφωνίας και/ή κατακράτησης ολόκληρου ή μέρους της εγγύησης και/ή ο Συνδρομητής μπορεί να διωχθεί ποινικά σε περίπτωση παραβίασης του όρου 6.12.

6.14 Ο Συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στον Εξοπλισμό εκτός εάν τέτοια ζημιά ή απώλεια οφείλεται στην Εταιρεία ή στους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της ή σε ελαττωματική κατασκευή ή σχεδιασμό ή σε φυσική φθορά του Εξοπλισμού.

6.15 Η ιδιοκτησία και κυριότητα του Εξοπλισμού ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Η παραχώρηση του Εξοπλισμού προς τον Συνδρομητή χωρίς χρέωση και/ή δωρεάν στα πλαίσια εμπορικής προώθησης και/ή άλλως πως, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και/ή δωρεάν μεταβίβαση της κυριότητας και/ή ιδιοκτησίας του Εξοπλισμού.

6.16 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αγοράσει τον Εξοπλισμό και/ή οποιοδήποτε μέρος του θεωρείται ότι λαμβάνει μη αποκλειστική μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού του Εξοπλισμού και θα υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς που τίθενται από τον ιδιοκτήτη τέτοιου λογισμικού και δεν θα κάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου λογισμικού σε οποιοδήποτε χρόνο.

6.17 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στον όρο 6., ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Εξοπλισμός που του παρέχεται από την Εταιρεία είναι και/ή μπορεί να είναι ενεργοποιημένος και για ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο («PTL WiFi») και ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Εξοπλισμό για την παροχή σε συνδρομητές άλλους από το Συνδρομητή ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του PTL WiFi και ο Συνδρομητής, με την υπογραφή της Συμφωνίας, δίδει τη συγκατάθεση του για χρήση του Εξοπλισμού από την Εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας PTL WiFi. Νοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν το επιθυμεί και ειδοποιήσει προς τούτο την Εταιρεία ή σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας PTL WiFi μέσω του Εξοπλισμού επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ποιότητα των Υπηρεσιών του Συνδρομητή η Εταιρεία οφείλει άμεσα να απενεργοποιήσει την υπηρεσία PTL WiFi.

7 Πιστοληπτική Βαθμολόγηση, Εγγύηση και όριο Λογαριασμού

7.1 Ο Συνδρομητής δια του παρόντος εξουσιοδοτεί την Εταιρεία και αποδέχεται ότι η Εταιρεία πιθανό, αν το κρίνει σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση της, να διερευνήσει την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή, χρησιμοποιώντας ή όχι τις υπηρεσίες τρίτων μερών και ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Συνδρομητή δυνατό να αναθεωρείται από την Εταιρεία από καιρό σε καιρό ώστε η Εταιρεία να εξακριβώσει κατά πόσο θα δώσει και/ή θα συνεχίσει να δίδει στο Συνδρομητή οποιαδήποτε πίστωση και/ή Υπηρεσίες και/ή ΥΚΤ. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να δώσει πίστωση ή να ανοίξει και να κλείσει λογαριασμό χωρίς να πρέπει να δώσει οποιοδήποτε λόγο.

7.2 Η Εταιρεία μπορεί, εάν το θεωρήσει αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή χρηματικής ή άλλης εγγύησης (deposit) για την παροχή των Υπηρεσιών και/ή της ΥΚΤ και/ή του Εξοπλισμού και/ή την παραχώρηση οποιασδήποτε προσφοράς ή συσκευής. Η Εταιρεία μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει διαφορετικό ποσό ή είδος εγγύησης για κάποια κατηγορία Συνδρομητών και/ή να ζητήσει αύξηση του ποσού της εγγύησης από τον Συνδρομητή.

7.3 Η εγγύηση επιστρέφεται στον Συνδρομητή χωρίς τόκο με τη λήξη της Συμφωνίας και αφού εξοφληθούν από τον Συνδρομητή όλα τα οφειλόμενα ποσά προς την Εταιρεία και επιστραφεί στην Εταιρεία ο Εξοπλισμός σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

7.4 Η Εταιρεία πέραν της καταβολής εγγύησης θα έχει επίσης το δικαίωμα επιβολής ανώτατου ορίου στο Λογαριασμό. H Εταιρεία δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο Λογαριασμού από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη κρίση της ανάλογα με τις πραγματικές χρεώσεις που προκύπτουν στο Λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ξεπεράσει το ανώτατο όριο Λογαριασμού, η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς όμως να υποχρεούται, να διακόψει ή να αναστείλει ή να τερματίσει την Υπηρεσία ή την ΥΚΤ ή τη Συμφωνία. Το όριο Λογαριασμού αφορά αποκλειστικά με την πιστοληπτική ικανότητα και/ή προϊστορία του Συνδρομητή και δεν αποτελεί μέτρο ή εργαλείο προστασίας των συστημάτων του Συνδρομητή ή της Εταιρείας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει έναντι του Συνδρομητή σε περίπτωση μη αναστολής, διακοπής ή τερματισμού, όπως προαναφέρεται, λόγω υπέρβασης του ορίου του Λογαριασμού.

8 Παροχή πληροφοριών και προστασία δεδομένων

8.1 Ο Συνδρομητής δια του παρόντος δηλώνει στην και διαβεβαιώνει την Εταιρεία ότι όλες οι πληροφορίες και/ή προσωπικά δεδομένα που έδωσε στην Εταιρεία είναι αληθείς και ορθές και ότι υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στα στοιχεία που έχει δώσει στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας.

8.2 Όλες οι πληροφορίες, έγγραφα, σχέδια, τεχνικές ή άλλες προδιαγραφές, ή δεδομένα που κοινοποιούνται και/ή που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών δυνάμει της Συμφωνίας είναι εμπιστευτικές. Ο όρος αυτός θα ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της Συμφωνίας.

8.3 Η Εταιρεία και ο Συνδρομητής δεσμεύονται ο ένας έναντι του άλλου να χειριστεί με πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία δοθούν από την Εταιρεία προς τον Συνδρομητή και αντίστροφα για σκοπούς ή δυνάμει της Συμφωνίας εκτός εάν η συγκεκριμένη πληροφορία είναι ήδη δημοσιοποιημένη ή η αποκάλυψη της είναι αναγκαία με βάση δικαστική απόφαση ή διάταγμα ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.4 Η Εταιρεία μπορεί σε κάθε περίπτωση να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και/ή προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, καθώς και να καταγράψει και να κρατήσει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες χρήσης των Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή για σκοπούς εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας όπως:

βελτίωση διαδικασιών και εκπαίδευσης
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό στην πληροφόρηση των Συνδρομητών μας για τυχόν αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, στη δημιουργία νέων, βελτιωμένων πακέτων σχεδιασμένα στις ανάγκες του Συνδρομητή, και στην αποστολή πληροφοριακού υλικού για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να αποστέλλει πληροφοριακό υλικό που αφορά τα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, δεδομένου ότι έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση του Συνδρομητή για τη λήψη πληροφοριακού υλικού από τρίτα πρόσωπα. Ο Συνδρομητής κατέχει το δικαίωμα ανά πάση στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεση του. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επεξεργασία έχει ήδη γίνει από την Εταιρεία προηγουμένως.
Η Εταιρεία θα ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της Συμφωνίας.

Ο Συνδρομητής μπορεί ανά πάση στιγμή να διαφοροποιήσει τις προτιμήσεις του όσον αφορά το υλικό που λαμβάνει, καθώς και για το μέσο επικοινωνίας μέσω του “My Primetel”. Για περισσότερες πληροφορίες δύναται να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.

8.5 Ο Συνδρομητής με την υπογραφή της Συμφωνίας δηλώνει ότι έλαβε γνώση ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και συγκατατίθεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής από την Εταιρεία πληροφοριών σχετικά με τον Συνδρομητή και/ή του Λογαριασμού του και/ή των Υπηρεσιών του δυνάμει των όρων 5.9.3 και 5.9.4 της Συμφωνίας.

8.6 Ο Συνδρομητής, με την υπογραφή της Συμφωνίας, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρεία ότι η Εταιρεία δυνατό, αν της ζητηθεί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με τον οποίο η Εταιρεία συνεργάζεται και/ή από τον οποίο η Εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες και/ή τηλεοπτικό περιεχόμενο και/ή κανάλια που παραχωρούνται από την Εταιρεία προς το Συνδρομητή, να δώσει τέτοιου τρίτου μέρους λεπτομέρειες του Συνδρομητή, περιλαμβανομένου του ονόματος, διεύθυνσης, διεύθυνσης της επιχείρησης ή του Υποστατικού και το τύπο ή είδος της συνδρομής που ο Συνδρομητής έχει με την Εταιρεία σχετικά με υπηρεσίες τέτοιου τρίτου μέρους αποκλειστικά ούτως ώστε να διακριβωθεί και/ή επιβεβαιωθεί ότι η συνδρομή του Συνδρομητή σχετικά με υπηρεσίες τέτοιου τρίτου μέρους δεν είναι ενάντια οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή συμβατικής υποχρέωσης της Εταιρείας προς οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος και ο Συνδρομητής δια της παρούσης δίδει τη ρητή συγκατάθεσή του για την παροχή τέτοιων πληροφοριών από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος όπως προαναφέρεται.

9 Τηλεφωνική Υπηρεσία

9.1 Η Τηλεφωνική Υπηρεσία αφορά μόνο σταθερή τηλεφωνία οποιασδήποτε μορφής (π.χ. κανονική, voip, κτλ). Η Σταθερή Μηνιαία Χρέωση δεν περιλαμβάνει χρεώσεις για τηλεφωνικές κλήσεις. Οποιεσδήποτε χρεώσεις για τηλεφωνικές κλήσεις θα χρεώνονται ξεχωριστά στο Λογαριασμό και ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος τόσο για τις τηλεφωνικές κλήσεις όσο και για οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν από αυτές.

9.2 Ο Συνδρομητής πριν την υπογραφή της Συμφωνίας έλαβε γνώση των ισχύων κατά το χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας χρεώσεων για τηλεφωνικές κλήσεις τις οποίες και αποδέχεται. Οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για τηλεφωνικές κλήσεις αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμό https://primetel.com.cy/.

9.3 Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των συστημάτων, συσκευών και του εξοπλισμού του και για οποιαδήποτε παραβίαση τους και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις κλήσεων γίνουν στο Λογαριασμό ανεξάρτητα εάν αυτές προέκυψαν συνεπεία οποιασδήποτε παραβίασης και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των συστημάτων και/ή των συσκευών και/ή του εξοπλισμού του Συνδρομητή και οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία οποιοδήποτε τέτοιο ποσό χρεωθεί στο Λογαριασμό. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των συστημάτων, των συσκευών και του εξοπλισμού του Συνδρομητή.

10 Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας

10.1 Η Εταιρεία θα καταβάλει λογικές προσπάθειες να παρέχει ποιοτικές Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας. Όμως, λόγω της φύσης των κινητών τηλεπικοινωνιών, είναι αδύνατο να παρέχεται απρόσκοπτη και αλάνθαστη υπηρεσία και η ποιότητα και η κάλυψη των υπηρεσιών εξαρτάται μερικώς στο Κινητό Τηλέφωνο, μερικώς στο Δίκτυο και μερικώς σε άλλους παροχείς και δίκτυα τηλεπικοινωνιών στα οποία είναι συνδεδεμένο ή συνδέεται το Δίκτυο.

10.2 Η κάλυψη και οι ΥΚΤ μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από παρεμβολές, ατμοσφαιρικές καταστάσεις, γεωγραφικούς παράγοντες, δικτυακή συμφόρηση, συντήρηση, διακοπές σε άλλα δίκτυα και χώρους παροχέων ή άλλες λειτουργικές ή τεχνικές δυσκολίες που σημαίνει ότι κάποιες ή όλες οι ΥΚΤ δυνατό να μην λαμβάνονται σε ορισμένες περιοχές ή σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

10.3 Η κάλυψη και οι ΥΚΤ μπορεί να αλλάξουν με την επέκταση ή αναπροσαρμογή του Δικτύου.

10.4 Λόγω αλλαγών και εξελίξεων στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών, οι ΥΚΤ μπορεί να αλλάξουν, τροποποιηθούν, εξελιχθούν ή αφαιρεθούν. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει το Συνδρομητή πριν από κάτι τέτοιο. Αν οποιεσδήποτε από τις νέες ΥΚΤ απαιτούν νέο ή αναβαθμισμένο Κινητό Τηλέφωνο ή εξοπλισμό, αυτό θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.

10.5 Οι ΥΚΤ παρέχονται στο Συνδρομητή και όταν ο Συνδρομητής βρίσκεται εκτός Κύπρου αλλά η παροχή των ΥΚΤ εκτός Κύπρου δυνατό να υπόκεινται σε πιστωτικά κριτήρια και δυνατό να παρακρατηθούν ή να αποσυρθούν οποτεδήποτε κατά την κρίση της Εταιρείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τους οποίους οι ΥΚΤ και/ή τα Κινητά Τηλέφωνα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα του εξωτερικού εξαρτώνται από την χώρα και από τα δίκτυα του εξωτερικού. Ο Συνδρομητής δια του παρόντος δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι θα συμμορφώνεται με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια. Κάποια κινητά τηλέφωνα πιθανό να μην λειτουργούν με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε χώρες εκτός Κύπρου. Η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση.

10.6 Στις περιπτώσεις όπου οι ΥΚΤ θα είναι διαθέσιμες σε χώρες που οι χρεώσεις δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, οι χρεώσεις αυτές θα τιμολογηθούν όταν ληφθούν από την Εταιρεία.

10.7 Ο Συνδρομητής δια του παρόντος δηλώνει και συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το Κινητό Τηλέφωνο ή τις ΥΚΤ για οποιοδήποτε καταχρηστικό, παράνομο ή δόλιο σκοπό.

10.8 Η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει από το Συνδρομητή να σταματήσει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε Κινητό Τηλέφωνο ή την Κάρτα SIM και/ή δύναται να αναστείλει τις ΥΚΤ αν η Εταιρεία πιστεύει ότι δυνατό να προκαλέσουν παρεμβολές, έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπο παράνομο ή ανήθικο ή για να σταλεί μαζικό ενοχλητικό μήνυμα (spam) σε άλλους χρήστες ή για να σταλεί υπερβολικός αριθμός γραπτών ή άλλων μηνυμάτων ή αν αυτά δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση σε σχέση με τις ΥΚΤ.

10.9 Αν το Κινητό Τηλέφωνο κλαπεί ή χαθεί θα πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως η Εταιρεία για να προσπαθήσει να αποτρέψει τη διενέργεια περαιτέρω κλήσεων. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για όλες τις κλήσεις που θα γίνουν ή για πρόσβαση σε υπηρεσίες από το Κινητό Τηλέφωνο μέχρι τη στιγμή που η Εταιρεία ειδοποιείται για την απώλεια ή την κλοπή του και βεβαιώνει στο Συνδρομητή ότι έχει Φράξει τις ΥΚΤ και/ή το Κινητό Τηλέφωνο.

10.10 Κάποιες Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και, παρόλο ότι η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει την ασφάλεια των πληροφοριών, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που στέλνονται ή λαμβάνονται με τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο στην, και δεν κάνει καμία παράσταση ή δεν δίδει καμία διαβεβαίωση αναφορικά με την, ασφάλεια ή περιεχόμενο δεδομένων ή πληροφοριών που διακινούνται μέσω του Δικτύου και στο διαδίκτυο.

10.11 Οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο και για κάποιες κλήσεις δυνατό να υπάρχει ελάχιστη χρέωση ανά κλήση. Η κάθε κλήση χρεώνεται με την τιμή που εφαρμόζεται κατά την έναρξη της κλήσης.

10.12 Οι κλήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες φωνοκιβωτίου θα χρεώνονται.

10.13 Σε περίπτωση που Κινητό Τηλέφωνο αγοραστεί ως πακέτο μαζί με ΥΚΤ ή ως μέρος προσφοράς της Εταιρείας, αυτό το Κινητό Τηλέφωνο δυνατό να κλειδωθεί στην Κάρτα SIM που αποτελεί μέρος του Δικτύου. Αν ο Συνδρομητής επιθυμεί όπως το εν λόγω Κινητό Τηλέφωνο ξεκλειδωθεί πιθανό να υπάρξει χρέωση ξεκλειδώματος.

10.14 Αποτελεί ευθύνη του Συνδρομητή να έχει σε όλους τους χρόνους έλεγχο της Κάρτας SIM. Ακόμα και όταν η Κάρτα SIM ή το Κινητό Τηλέφωνο δεν είναι στην κατοχή του Συνδρομητή, όλες οι κλήσεις που γίνονται με χρήση της Κάρτας SIM ή η υπηρεσία φωνοκιβωτίου θα χρεώνονται στο Λογαριασμό. Σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί η Κάρτα SIM ο Συνδρομητής θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία και να ζητήσει απενεργοποίηση της Κάρτας SIM. Μέχρι να ληφθεί τέτοια ειδοποίηση από την Εταιρεία και η Εταιρεία να επιβεβαιώσει την απενεργοποίηση, ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν.

10.15 Αν ο Συνδρομητής έχει αποκτήσει Κινητό Τηλέφωνο ή άλλα αξεσουάρ, όπως μπαταρία ή φορτιστή, από την Εταιρεία, όλες οι απαιτήσεις σε σχέση με αυτά τα προϊόντα καλύπτονται μόνο από τη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή, εάν υπάρχει.

10.16 Αν το Κινητό Τηλέφωνο δεν υποστηρίζει όλες τις ΥΚΤ που προσφέρονται από την Εταιρεία (είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό), η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες. Τα χαρακτηριστικά και η πρόσβαση σε περιεχόμενο και στις ΥΚΤ, δυνατό να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών Κινητών Τηλεφώνων.

10.17 Αν ο Συνδρομητής λάβει Κινητό Τηλέφωνο σε μειωμένη τιμή ή δωρεάν ως μέρος ειδικής προσφοράς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση τερματισμού των ΥΚΤ, κατά τη διάρκεια της Αρχικής Διάρκειας, να χρεώσει πρόστιμο και/ή χρέωση εξόδου και/ή να ζητήσει την επιστροφή του Κινητού Τηλεφώνου και/ή οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα, κατά την κρίση της Εταιρείας.

10.18 Οι αριθμοί κινητού τηλεφώνου που κατανέμονται στο Συνδρομητή εκχωρούνται πρωτογενώς στην Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Επιτρόπου και με την Εταιρεία να είναι η δικαιούχος των εν λόγω αριθμών.

10.19 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει κρατήσει ή επιλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό από την Εταιρεία, δυνατό να υπάρξουν περιορισμοί σε ότι αφορά την μεταφορά του αριθμού αυτού σε άλλο πάροχο, όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις Προκράτησης Αριθμού της Εταιρείας.

10.20 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση φορητότητας αριθμού σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

11 Τηλεοπτικές Υπηρεσίες

11.1 Το πρόγραμμα της τηλεόρασης όπως αυτό κοινοποιείται προς και/ή από την Εταιρεία δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία και/ή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή γίνει ή καταστεί αναγκαία στο πρόγραμμα τηλεόρασης.

11.2 Το περιεχόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος το οποίο θα λαμβάνει ο Συνδρομητής θα είναι μόνο εκείνο το οποίο διαθέτει ή μεταδίδει η Εταιρεία κατά το χρόνο παροχής της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας, αναλόγως του πακέτου Υπηρεσιών που έχει αιτηθεί να λαμβάνει ο Συνδρομητής, των τεχνικών χαρακτηριστικών ή περιορισμών της σύνδεσης του Συνδρομητή και αναλόγως του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης που ο Συνδρομητής έχει λάβει.

11.3 Οι Τηλεοπτικές Υπηρεσίες δύναται να μην είναι διαθέσιμες και/ή να μην είναι διαθέσιμο ολόκληρο το περιεχόμενο των Τηλεοπτικών Υπηρεσιών εάν ο Συνδρομητής δεν διαθέτει την κατάλληλη, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, ταχύτητα σύνδεσης διαδικτύου ή αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και/ή περιορισμοί της σύνδεσης του Συνδρομητή δεν το επιτρέπουν.

11.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού ή αλλαγής οποιωνδήποτε τηλεοπτικών καναλιών ή προγραμμάτων παρέχονται στον Συνδρομητή.

11.5 Απαγορεύεται η αναμετάδοση, επαναμετάδοση, αντιγραφή, μαγνητοσκόπηση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τηλεοπτικού προγράμματος που ο Συνδρομητής λαμβάνει δυνάμει της Συμφωνίας.

11.6  Η Δημόσια Προβολή επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο Συνδρομητής καταβάλλει το αντίστοιχο κόστος Συνδρομής που προβλέπεται στο ανάλογο Πακέτο Δημόσιας Προβολής. Εάν η Εταιρία διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο ότι η παρεχόμενη Τηλεοπτική Υπηρεσία μεταδίδεται για σκοπούς Δημόσιας Προβολής και χωρίς Συνδρομή σε ανάλογο Πακέτο Δημόσιας Προβολής, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διακοπή της παρεχόμενης Υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και σε αλλαγή του υφιστάμενου πακέτου που λαμβάνει στη βάση της Συμφωνίας σε πακέτο Δημόσιας Προβολής και της αναπροσαρμογής οποιοδήποτε τελών ή/και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς άρση της υφιστάμενης παράβασης χωρίς την οποιαδήποτε εκ των προτέρων προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνδρομητής επωμίζεται όλα τα αντίστοιχα κόστη που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η Εταιρεία.    11.6 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει στην Εταιρεία οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη λήψη καναλιών ή προγραμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής και/ή διακοπής των Υπηρεσιών, τερματισμού της Συμφωνίας και/ή κατακράτησης ολόκληρου ή μέρους της εγγύησης.

12 Τηλεοπτικές Υπηρεσίες κατά ζήτηση

12.1 Ο Συνδρομητής πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του για την αγορά Γεγονότος. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρέωση υποστεί ο Συνδρομητής λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες αγοράς Γεγονότος. Επιπρόσθετα, ο Συνδρομητής έχει ευθύνη για την πληρωμή όλων των Γεγονότων ανεξάρτητα αν αυτά αγοράστηκαν εν γνώσει του και/ή με τη συγκατάθεσή του ή όχι.

12.2 Νοείται ότι στην περίπτωση Τηλεοπτικών Υπηρεσιών κατά ζήτηση ο Συνδρομητής χρεώνεται κατά παραγγελία Γεγονότος με την εκάστοτε ανάλογη χρέωση που αναγράφεται στην οθόνη του Συνδρομητή πριν την παραγγελία Γεγονότος.

13 Υπηρεσίες Διαδικτύου και Διαδραστικές Υπηρεσίες

13.1 Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι λόγω της φύσης των Υπηρεσιών Διαδικτύου και ειδικότερα του γεγονότος ότι πρόκειται για μεριζόμενη υπηρεσία (shared service) είναι δυνατό η ταχύτητα σύνδεσης, είτε αυτή είναι ταχύτητα κατεβάσματος (download) δεδομένων ή ανεβάσματος (upload) δεδομένων, να μην είναι πάντοτε και/ή σε όλους τους χρόνους στη μέγιστη τιμή που αναφέρει το πακέτο υπηρεσιών του Συνδρομητή. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στο πακέτο υπηρεσιών του Συνδρομητή είναι η μέγιστη δυνητική ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και πιθανώς να τίθεται σε περιορισμούς συνεπεία της χρήσης του διαδικτύου και από άλλους συνδρομητές ή λόγω της ποιότητας της τηλεφωνικής γραμμής ή της απόστασης της από την πλησιέστερη στο Υποστατικό τηλεπικοινωνιακή καμπίνα της Εταιρείας ή της δικτύωσης και/ή της υποδομής του Υποστατικού. Η Εταιρεία θα καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την όσο το δυνατό πλησιέστερη στη μέγιστη ταχύτητα του πακέτου υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στον σύνδεσμο https://primetel.com.cy/additional-terms-el. Νοείται ότι σε περίπτωση που η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που ο Συνδρομητής λαμβάνει έχει μεγάλη απόκλιση από την μέγιστη ταχύτητα του πακέτου υπηρεσιών (πέραν του 30%) που έχει (δηλαδή πέραν της ελάχιστης ταχύτητας), θα δικαιούται είτε να υποβαθμίσει το πακέτο υπηρεσιών του σε χαμηλότερη ταχύτητα ή να τερματίσει τη Συμφωνία χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, καταβάλλοντας φυσικά όλα τα οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά με βάση τη Συμφωνία μέχρι την ημερομηνία ισχύος του τερματισμού και νοουμένου ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έλαβε από την Εταιρεία οποιαδήποτε προσφορά ή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον όρο 2.16.1.2., αν εφαρμόζονται. Νοείται ότι σε περίπτωση υποβάθμισης του πακέτου το αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

13.2 Οποιαδήποτε χρήση από τον Συνδρομητή των Υπηρεσιών Διαδικτύου ή των Διαδραστικών Υπηρεσιών η οποία διακόπτει την ομαλή χρήση της Υπηρεσίας από άλλους χρήστες αποτελεί κατάχρηση των Υπηρεσιών για την οποία ο Συνδρομητής μπορεί να διωχθεί ποινικά και/ή να αποτελέσει αστικό αδίκημα.

13.3 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου του όγκου δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των Διαδραστικών Υπηρεσιών και/ή των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια χρήσης τα οποία ισχύουν για τις Υπηρεσίες Διαδικτύου ή τις Διαδραστικές Υπηρεσίες η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης, διακοπής, αναστολής, αναπροσαρμογής σε διαφορετική ταχύτητα και/ή όριο χρήσης με ανάλογη χρέωση ή τερματισμού των Υπηρεσιών Διαδικτύου και/ή των Διαδραστικών Υπηρεσιών.

13.4 Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου που προσφέρονται μέσω του Πακέτου Χαμηλής Χρήσης περιορίζονται στην περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό (web browsing) και στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο και υπόκεινται σε περιορισμούς. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ορισμένες ιστοσελίδες και/ή όλες ή κάποιες διαδικτυακές εφαρμογές μπορεί να μην είναι προσβάσιμες και δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε απαίτηση από την Εταιρεία για αυτό.

13.5 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις Διαδραστικές Υπηρεσίες υπόκειται σε οποιαδήποτε ξεχωριστή χρέωση για τη λήψη από τον Συνδρομητή της συγκεκριμένης υπηρεσίας η χρέωση αυτή όπως εκάστοτε ισχύει θα αναγράφεται στην οθόνη του Συνδρομητή πριν από την παραγγελία και/ή λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Με την αποδοχή και/ή χρήση των Διαδραστικών Υπηρεσιών και/ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών μέσω της χρήσης των Διαδραστικών Υπηρεσιών ο Συνδρομητής δηλώνει ότι αποδέχεται οποιεσδήποτε χρεώσεις που συνδέονται με τις Διαδραστικές Υπηρεσίες και/ή με τις Υπηρεσίες.

14 Πολιτική Δίκαιης Χρήσης και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

14.1 Ο Συνδρομητής υποχρεούται και δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με τη ΠΔΧ και την ΠΑΧ της Εταιρείας όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβεί οποιουσδήποτε από τους όρους της ΠΔΧ ή της ΠΑΧ θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους όρους της Συμφωνίας και η Εταιρεία, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της, δικαιούται να διακόψει ή αναστείλει την Υπηρεσία ή να τερματίσει τη Συμφωνία.

15 PIN

15.1 Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του PIN και σε περίπτωση αποκάλυψης ή χρησιμοποίησης του από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του υποχρεούται όπως το αναφέρει άμεσα στην Εταιρεία. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις συνεπεία χρήσης του PIN του Συνδρομητή μέχρι την ώρα που ο Συνδρομητής θα ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του PIN του.

15.2 H Εταιρεία δικαιούται εάν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να αλλάξει το PIN οφείλει όμως να ειδοποιήσει τον Συνδρομητή άμεσα για την αλλαγή αυτή.

16 Αποκλεισμός Ευθύνης

16.1 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει για παραβίαση της Συμφωνίας εξαιτίας ανωτέρας βίας, θεϊκής πράξης (act of god), πυρκαγιάς, σεισμού, πολέμου, τρομοκρατίας, θεομηνίας, πλημμύρας, πολιτικών διαταραχών, απεργιών ή ανταπεργιών, οχλαγωγίας, κυβερνητικής ενέργειας ή διοικητικής πράξης, νομοθεσίας ή οποιασδήποτε τεχνικής βλάβης ή διακοπής ή βλάβης στο σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέραν του ελέγχου της Εταιρείας.

16.2 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων που χρησιμοποιούνται και/ή θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ, καθώς και για τη μη λήψη και/ή ικανοποιητική λήψη των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ που οφείλονται σε συσκευή ή εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε ακατάλληλη χρήση και/ή κακή χρήση του Εξοπλισμού ή σε μη επαρκή ή ακατάλληλη υποδομή του Συνδρομητή στο Υποστατικό (συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης) και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης ή επιδιόρθωσης είτε του εξοπλισμού ή της υποδομής του Συνδρομητή.
16.3 Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο Συνδρομητής και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.

16.4 Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη ή ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες καθ’ οιονδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

16.5 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια εργασιών, απώλεια χρήσης, διακοπή εργασιών, ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή περιστασιακή ζημιά οποιασδήποτε μορφής δυνατόν να προκληθεί από τη διακοπή της Υπηρεσίας ή της ΥΚΤ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, διακοπής λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή ή για τεχνικούς λόγους ή για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ ή του Δικτύου, και δεν ευθύνεται για το κόστος απόκτησης υποκατάστατου προϊόντος ή υπηρεσίας ούτε για οποιεσδήποτε χρεώσεις γίνουν στο Τιμολόγιο ή στο Λογαριασμό συνεπεία παραβίασης και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των συστημάτων του Συνδρομητή και/ή του Εξοπλισμού και/ή του Κινητού Τηλεφώνου και/ή των Υπηρεσιών για τις οποίες χρεώσεις αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συνδρομητής.

16.6 Σε περίπτωση διακοπής και/ή αναστολής των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ για τεχνικούς λόγους ή λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, η Εταιρεία θα δίδει σχετική προειδοποίηση στον Συνδρομητή νοουμένου ότι κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό και θα καταβάλλει προσπάθεια αποκατάστασης των Υπηρεσιών ή της ΥΚΤ το συντομότερο δυνατό.

16.7 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό το οποίο διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ή της ΥΚΤ ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με την Υπηρεσία ή την ΥΚΤ ή τη χρήση ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή της ΥΚΤ.

16.8 Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή την ΥΚΤ κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στη νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

16.9 Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει, αποδέχεται, συμφωνεί και υποχρεούται να κρατά την Εταιρεία καλυμμένη και να την αποζημιώνει από κάθε ζημιά ήθελε υποστεί η Εταιρεία από παράβαση της Συμφωνίας από τον Συνδρομητή και/ή από κάθε απαίτηση τρίτου προς την Εταιρεία συνεπεία ενεργειών και/ή παραλείψεων του Συνδρομητή και/ή ευθυνών του Συνδρομητή που αναλαμβάνει με τη Συμφωνία.

17 Ολόκληρη Συμφωνία/Τροποποίηση/Αναθεώρηση

17.1 Η Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των Μερών σε σχέση με τις Υπηρεσίες και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των Μερών για την παροχή από την Εταιρεία προς το Συνδρομητή οποιωνδήποτε οικιακών υπηρεσιών και/ή πακέτων της Εταιρείας.

17.2 Η Εταιρεία δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των όρων της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τελών, αν η Εταιρεία το κρίνει σκόπιμο ή αν τούτο επιβάλλεται από την τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή μετά από διάταγμα ή οδηγίες οποιασδήποτε ρυθμιστικής, δικαστικής, κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής ή αν η Εταιρεία κρίνει κατά την απόλυτη κρίση της ότι αυτό απαιτείται για σκοπούς διατήρησης ή βελτίωσης των Υπηρεσιών ή για την καλύτερη και/ή αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας, ή για σκοπούς ομοιόμορφης και ίσης μεταχείρισης όλων των συνδρομητών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο.

17.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στον ημερήσιο τύπο και θα ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Εταιρεία.

17.4 Νοείται ότι η Εταιρεία θα δίδει στον Συνδρομητή τριάντα (30) ημέρες προειδοποίηση για την προτεινόμενη τροποποίηση, είτε με ειδοποίηση προς τον Συνδρομητή ή με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο Συνδρομητής οφείλει να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεται για τους αναθεωρημένους όρους της Συμφωνίας. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιουσδήποτε από τους τροποποιημένους όρους, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων συνεπεία τροποποίησης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή μετά από διάταγμα ή οδηγίες οποιασδήποτε ρυθμιστικής, δικαστικής, κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχή ή από την αναθεώρηση των όρων της Συμφωνίας στα πλαίσια της συνεχούς αναθεώρησης και επικαιροποίησης τους από την Εταιρεία και νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει ουσιωδώς αρνητικά τα δικαιώματα του Συνδρομητή, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις, εντός της προαναφερόμενης περιόδου των τριάντα (30) ημερών, με γραπτή ειδοποίηση προς της Εταιρεία στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων και στην οποία να αναφέρει ποια ή ποιες τροποποιήσεις δεν αποδέχεται. Παρελθούσης της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, τεκμαίρεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τροποποιήσεις και η Συμφωνία τροποποιείται αναλόγως.

18 Αναστολή/τερματισμός/ακύρωση/αποζημίωση/επανασύνδεση

18.1 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει όλα τα έξοδα επανασύνδεσης ή αποσύνδεσης καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν προκύψουν εξαιτίας οποιασδήποτε αναστολής και/ή διακοπής και/ή τερματισμού και/ή ακύρωσης των Υπηρεσιών ή των ΥΚΤ η οποία προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

18.2 Άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας τερματισμού της Συμφωνίας το κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία χωρίς κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

18.2.1 εάν η Εταιρεία τερματίσει τις εργασίες της αναφορικά με τις Υπηρεσίες ή την ΥΚΤ για οποιοδήποτε λόγο,

18.2.2 εάν το επίπεδο παροχής Υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνα με το Διάταγμα,

18.2.3 εάν εξακριβωθεί από την Εταιρεία ότι η ποιότητα της Υπηρεσίας μειώθηκε σύμφωνα με τον όρο 2.6 ή δεν είναι η συμφωνημένη,

18.2.4 εάν οι ΥΚΤ δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν λόγω ελαττωματικής Κάρτας SIM όπως προνοείται στον όρο 3.2,

18.2.5 εάν ο Συνδρομητής ή η Εταιρεία ζητήσει τη μη ανανέωση της Αρχικής Διάρκειας σύμφωνα με τον όρο 4.2,

18.2.6 εάν ο Συνδρομητής ή η Εταιρεία μετά τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ζητήσει, δίδοντας έγγραφη προς τούτο προειδοποίηση, όπως η Συμφωνία τερματιστεί,

18.2.7 εάν ο Συνδρομητής δεν αποδέχεται δυνάμει του όρου 17.4 της Συμφωνίας οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας σύμφωνα με τον όρο 17.2.

18.2.8 εάν ο τερματισμός προνοείται από το Νόμο και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

18.3 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβεί οποιουσδήποτε από τους όρους της Συμφωνίας και/ή ο Συνδρομητής δεν πληρώσει οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά για οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή την ΥΚΤ, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία και/ή να αναστείλει ή να διακόψει τις Υπηρεσίες και/ή την ΥΚΤ με γραπτή ειδοποίηση άμεσης ισχύς. Κατά τη διάρκεια αναστολής και/ή διακοπής των Υπηρεσιών και/ή των ΥΚΤ, ο Συνδρομητής θα χρεώνεται και θα υποχρεούται να καταβάλλει τις σταθερές μηνιαίες χρεώσεις που προκύπτουν ή καθίστανται πληρωτέες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής και/ή διακοπής.

18.4 Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης παραβίασης όρου της Συμφωνίας από την Εταιρεία.

18.5 Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας (για οποιοδήποτε λόγο) ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία τερματισμού ή λήξης της Συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της αξίας του Εξοπλισμού.

18.6 Στη λήξη και/ή σε οποιαδήποτε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο στην Εταιρεία. Νοείται ότι ο Συνδρομητής θα συνεχίζει να χρεώνεται και οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά προκύψουν για τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν λαμβάνει τις Υπηρεσίες ή όχι, μέχρι την ημέρα παράδοσης του Εξοπλισμού στην Εταιρεία, εκτός εάν ο Συνδρομητής επιστρέψει τον Εξοπλισμό σύμφωνα με τον όρο 18.5.

18.7 Οποιοδήποτε θέμα προκύψει αναφορικά με αποζημίωση και/ή επιστροφή θα ρυθμίζεται ανάλογα με την παράβαση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκεια της σύμβασης, την υπαιτιότητα των Μερών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής συνυπαιτιότητας και τις προσπάθειες από κάθε Μέρος για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Νοείται ότι τίποτα σε αυτό τον όρο δεν θα περιορίζει το δικαίωμα οποιουδήποτε Μέρους να αποταθεί για θεραπεία στο αρμόδιο δικαστήριο.

18.8 Ειδικότερα σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν επιλύσει τεχνική βλάβη (όπου η υπηρεσία βρίσκεται εκτός λειτουργίας), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η Εταιρεία θα αποζημιώνει το Συνδρομητή για κάθε ημερολογιακή ημέρα που η υπηρεσία βρίσκεται εκτός λειτουργίας με το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/30 της μηνιαίας συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη αποζημίωση περιορίζεται σε 1 μηνιαίο τέλος εκτός και αν η τεχνική βλάβη δεν επιλυθεί εντός τριάντα (30) ημερών.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ποιότητα μιας υπηρεσίας χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητική από τον Συνδρομητή αλλά η υπηρεσία δεν είναι εκτός λειτουργείας τότε η αποζημίωση θα ρυθμίζεται ανάλογα με την παράβαση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης και η μέγιστη αποζημίωση περιορίζεται σε 1 μηνιαίο τέλος εκτός και αν η βλάβη δεν επιλυθεί εντός τριάντα (30) ημερών.

18.9. Σημειώνεται ότι ο όρος 18.8 πιο πάνω δεν ισχύει στην περίπτωση καθυστέρησης στην παροχή και/ή εγκατάσταση των Υπηρεσιών και/ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους 2, 5.9 και 6, ή στην άρση βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Ως συμβάντα τα οποία δύναται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

18.9.1. Ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο της Εταιρείας από άλλους εκτός της Εταιρείας

18.9.2. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου της Εταιρείας, αλλά επηρεάζει την παροχή των Υπηρεσιών.

18.9.3. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών λόγω προγραμματισμένων εργασιών της Εταιρείας.

18.9.4. Μη έγκαιρη συνεργασία του Συνδρομητή με τους λειτουργούς της Εταιρείας και/ή εάν εκκρεμούν ενέργειες εκ μέρους του Συνδρομητή.

18.9.5. Ανωτέρα βία και/ή άλλα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψει πέραν του εύλογου ελέγχου της Εταιρείας.

18.9.6. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία δεν ελέγχεται από την Εταιρεία όπως για παράδειγμα η μη τήρηση προθεσμιών από τρίτους ή η έλλειψη υλικών στην αγορά.

18.9.7. Ζημιά που προκλήθηκε από τον τερματικό εξοπλισμό του Συνδρομητή.

18.9.8. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά δεν ανιχνεύεται από την Εταιρεία μετά από σχετικό έλεγχο.

18.9.9. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση της Εταιρείας στο χώρο του Συνδρομητή.

18.9.10. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών δεν γίνεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών καθώς και τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις όπου εφαρμόζονται.

18.9.11. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται κατά παράβαση των εθνικών και διεθνών κανονισμών και/ή της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

18.9.12. Έλλειψη διαθέσιμων πόρων δικτύου ή σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η επέκταση δικτύου.

18.9.13. Σε περιπτώσεις όπου η Εταιρεία προσφέρει προς τον Συνδρομητή εναλλακτική λύση.

19 Ειδοποιήσεις

19.1 Κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Συνδρομητή στο πλαίσιο της Συμφωνίας μπορεί να γίνει μέσω του Τιμολογίου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο ή με ανακοίνωση στον τύπο ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή με μηνύματα στο κινητό του Συνδρομητή.

19.2 Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Εταιρεία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως είτε με επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

19.3 Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε στοιχείων του Συνδρομητή (προσωπικών ή επικοινωνίας) οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για τα νέα του στοιχεία εντός πέντε (5) ημερών από την αλλαγή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οποιαδήποτε ειδοποίηση της Εταιρείας στη δηλωθείσα επί της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών ή στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό κινητού τηλεφώνου, θα θεωρείται έγκυρη ειδοποίηση για τους σκοπούς της Συμφωνίας.

20 Δίκαιο/Δικαιοδοσία/Επίλυση Διαφορών

20.1 Η Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

20.2 Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει δυνάμει της Συμφωνίας θα έχουν τα αρμόδια δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

20.3 Ανεξάρτητα από τον όρο 20.2, εάν κατόπιν εξάντλησης των διαδικασιών χειρισμού παραπόνου από την Εταιρεία,  ο Συνδρομητής δεν είναι ικανοποιημένος,  δικαιούται να αποταθεί στον Επίτροπο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει δυνάμει της Συμφωνίας.Ο Συνδρομητής θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του επισυνάπτοντας παράλληλα την γραπτή απάντηση που έλαβε από την Εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες για τον Επίτροπο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://www.ocecpr.org.cy/

20.4 Ανεξάρτητα από τον όρο 20.2 και τον όρο 20.3, εάν κατόπιν εξάντλησης των διαδικασιών χειρισμού παραπόνου από την Εταιρεία, ο Συνδρομητής δεν είναι ικανοποιημένος, δικαιούται να αποταθεί για Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει δυνάμει της Συμφωνίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

20.5 Όλοι οι όροι της Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ουσιώδης και δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος τερματισμού της Συμφωνίας και αξιώσεως νόμιμων αποζημιώσεων.